onsdag 10 februari 2010

Minska vårdskador - öka patienternas trygghet

Socialminister Göran Hägglund (KD) har nu lagt en efterlängtad lagrådsremiss angående patientsäkerhet. Efterlängtad av alla de patienter och anhöriga som oroar sig för vårdskador, sjukhusinfektioner och undvikbara dödsfall i vården.

Förmodligen fruktad av ett litet fåtal , som kunnat gömma sig bakom allsköns skyddsmekanismer i vårdapparaten, trots upprepade misstag, ödesdigra för patienterna. I viss mån fruktad även av personal som oroat sig för en utveckling där man som anställd blir offer i ett felsökande som snarare borde rikta in sig mot system och processer.

Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är att bota, lindra och trösta. Ibland sker misstag, där patienten drabbas av ökat eller förlängt lidande istället för den bot eller lindring som var avsikten.

Självklart ska man gå till botten med vad som gick fel och åtgärda det så att det inte upprepas.

Ett system där man jagar skyldiga med böter, skadestånd eller fängelsestraff skapar stress hos personalen. Därigenom kan det rent av bli kontraproduktivt, eftersom stress ökar risken att begå misstag. I värsta fall kan det rent av bli som i USA. Där det är svårt att rekrytera personal till vissa medicinska discipliner, eftersom risken är stor att bli åtalad och dömd att betala skyhöga skadestånd.

Det förslag som nu lagts fram uppfattar jag som väl balanserat. Det stärker patientens ställning, genom att man inte måste kunna peka ut en viss ansvarig person som gjort fel och orsakat skada eller lidande. Blir man som patient fel behandlad ska man ha möjlighet att få upprättelse. Det ska också bli lättare att ta legitimationen från läkare som är uppenbart olämpliga och begår upprepade misstag.

På detta sätt ökar tryggheten för patienterna, att sjukvården är säker och väl beprövad.

Det ska bli intressant att se vilken effekt den nya lagstiftningen kommer att ha på den dystra statistik som säger att 100 000 personer varje år drabbas av skador inom vården som hade kunnat undvikas. Omkring 3000 personer dör till följd av misstag inom vården.

Kan de 5,7 miljarder det kostar i form av 630 000 extra vårddygn undvikas och istället omföras till att bekosta nya, effektivare läkemedel och ny medicinsk teknik, då är patienterna vinnare i dubbelt mått: Ökad trygghet och bättre behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar