tisdag 29 november 2011

Inledningsanförande budgetfullmäktige nov 2011

”Varje människa är en person med sammansatta behov, såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella. I hälso- och sjukvården fokuseras det ofta på det sjuka organet eller symptomet med risk att man missar individen som helhet”.

Så inleder vi i Alliansen vårt yrkande om Patientens rätt i vården. När vi har träffat patientföreträdare har många beskrivit samma fenomen: Den som upplever sig sedd och hörd som en hel människa med ett sjukt organ eller ett psykiskt problem har ofta också upplevt vårdtillfället som positivt, även om det kan ha funnits negativa delar i vården. Negativa upplevelser av vården beskrivs inte sällan som att visst var läkaren kompetent, men mötet blev ändå inte bra. Det kan till och med påverka tillfrisknandet.

Det är inte så konstigt – när man är sjuk är man så mycket mer sårbar än annars. Den sårbarheten är ofta ännu större i vissa skeden av livet, exempelvis hos barn och gamla. Därför måste vi, och all personal som kommer i kontakt med patienter, ständigt föra ett samtal om etik och bemötande. För oss som beslutsfattare gäller det att utforma en vård som utgår från patienten och inte från systemet.

Ur det här perspektivet vill jag särskilt lyfta fram arbetet med barnets rätt i landstinget. Under Alliansens majoritet skrevs det in i landstingsplanen att arbeta efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnperspektivet ska genomsyra landstingets verksamhet. Jag har respekt för att det tar tid att arbeta in ett sådant helhetsgrepp. Men det är till exempel inte acceptabelt att man fortfarande inte lyckats organisera vården så att alla akut sjuka barn kan få komma till barnakuten på Länssjukhuset i Kalmar. Misstänker man en kirurgisk åkomma kan barnet få sitta i timmar i ett väntrum tillsammans med svårt sjuka vuxna patienter. Alla barn borde ha rätt att få vårdas av personal med barnkompetens i miljöer anpassade för barn.

Detta är bara ett exempel på varför det behövs en barnombudsman i landstinget, som bevakar barnets rättigheter och driver på såväl tjänstemän som beslutsfattare i att göra Landstinget i Kalmar Län till Sveriges mest barnvänliga landsting. En barnchecklista är ett bra sätt att hålla koll på att barnperspektivet har beaktats inför beslut. Med en sådan hade man förmodligen kunnat undvika att barn läggs in på vuxenpsykiatrisk avdelning i brist på barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser i norra länsdelen, vilket jag har påtalat vid ett flertal tillfällen, bland annat i denna församling. En planering för att inrätta sådana behöver göras utan dröjsmål!

Patientens rätt, som jag ser den, omfattar bland annat rätten att välja vem man ska bli vårdad av när man blir sjuk. Genom vårdvalsreformen har privata vårdgivare fått samma villkor som landstingsdrivna vård/hälsocentraler, vilket ger en kvalitetsgaranti till patienten. Nu har vi haft Hälsovalet i ett drygt år, en av de största förändringarna för primärvården på lång tid. Det borde vara hög tid för en utvärdering nu. Därför är det märkligt att Hälsovalet inte nämns, mer än i förbigående, i förslaget till landstingsplan. Är inte majoriteten mer intresserad av att få veta hur reformen fallit ut? När en sådan utvärdering omsider görs, förhoppningsvis inte allt för långt in på nästa år, förutsätter jag att den i första hand görs ur ett patientperspektiv.


"Vart tar pengarna vägen?" Landstingsalliansen hade tryckt upp tröjor för att illustrera den stora frågan vart merparten av de dryga 100 miljoner kronorna från skattehöjningen för kollektivtrafiksatsningar tar vägen, eftersom bara 37 miljoner går till kollektivtrafik under 2012.

Slutligen vill jag beröra en för vårt läns invånare viktig detalj – hur mycket pengar vi imorgon beslutar att dra från deras lön via skattsedeln. Kommunikationer är viktiga. Därför har många accepterat en skattehöjning, för att få bättre och tätare trafik på våra tåg- och busslinjer. I våras debatterade vi det är ”rätt läge” att höja skatten – när investeringsbehovet finns där eller några år i förväg. Nu visar det sig att merparten av de 110 miljoner som skattehöjningen ger går åt till att täcka ospecificerade underskott, istället för att användas till att förbättra kollektivtrafiken. Bara 37 miljoner kronor går till kollektivtrafiksatsningar 2012. När dagen kommer för att betala de beställda Pågatågen, vad ska du betala dem med då, Anders Henriksson? En ny skattehöjning?

Jag har tidigare lyft frågan om det stora underskottet i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomi från den här talarstolen. Vi vet att man bedriver oerhört effektiv vård i förhållande till kostnaden. Men att ständigt leva med ouppnåeliga sparbeting blir demoraliserande. Även landstingets revisorer har understrukit allvaret i detta. Folk runt om i stugorna är måna om vår sjukvård och kan nog tänka sig att betala lite mer i skatt för att vården ska finnas där när man behöver det. Men det är fullständigt uppåt väggarna att höja skatten för en trafiksatsning och sedan låta pengarna läcka in bakvägen till vården. Våra medborgare har rätt att kunna lita på det deras förtroendevalda säger. Den här majoriteten har visat att man struntar i medborgarna. Man gör som man vill.

Bifall till Alliansens yrkanden!

fredag 25 november 2011

Barnahus i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar län har fördelat medel till kommunerna i södra Kalmar län för att bygga upp ett barnahus, till stöd för barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i nära relationer. Nu har Kalmar kommun dragit sig ur, eftersom man tycker att landstinget inte visat intresse för frågan. Därför ställer jag följande interpellation till ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg (S):

Hur ser landstingsmajoriteten på Barnahus i Kalmar?

När barn utsätts för våld och/eller övergrepp måste utredningar genomföras på ett professionellt, snabbt och rättssäkert sätt. Många myndigheter är inblandade, vilket gör att barnet riskeras att återuppleva övergreppet flera gånger, då det för varje ny myndighetsutredning tvingas upprepa sin berättelse. Förutom det plågsamma i sig att gång på gång tvingas gå tillbaka i minnet och återuppleva det som hänt, så kan en känsla av att inte vara trodd öka traumat hos barnet.

För att minska våldsutsatta barns utsatthet har Rädda Barnen m fl introducerat tanken med barnahus, som har förverkligas på minst ett tjugotal platser i landet. Här i länet har man haft upprepade seminarier och möten, med bred uppslutning från såväl kommuner, landsting som rättsvårdande myndigheter.

Barnahus är en plats med trygg och barnvänlig miljö, där barn som misstänks själva ha blivit utsatta för eller ha bevittnat våld och övergrepp, får träffa olika myndigheter såsom polis, psykolog och socialtjänst. Det misstänkta brottet ska utredas och föras till åtal. Genom att samtliga inblandade myndigheter kommer till en gemensam plats slipper barnet slussas runt till ständigt nya, obekanta miljöer och upprepa sin historia för flera olika personer.

Enligt en rapport från slutet av förra året var en brist med barnahus att det görs mycket få läkarundersökningar. Det får till följd att bevisläget i en rättegång försämras eftersom läkarintyg kan vara tunga bevis för övergrepp. Ett annat problem som nämndes var att inte alla barn fått krisstöd.

Detta pekar på behovet av samverkan mellan myndigheterna, för att få till stånd en så fullständig och professionellt utförd utredning som möjligt, så att ett åtal leder till fällande dom. En sådan kan vara viktig för barnets återhämtning.

Länsstyrelsen i Kalmar län har avsatt medel för att stödja länets sju sydligaste kommuner till att bygga upp ett gemensamt barnahus. Enligt beslut i kommunstyrelsen backar nu Kalmar kommun ur projektet, med hänvisning till att det har varit svårt att få med landstinget.

Jag vill därför ställa följande frågor:

• Tycker du att vi ska acceptera en ordning där våldsutsatta barn ska slussas runt mellan olika myndigheter och tvingas upprepa sin berättelse?
• Anser du att Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en felbedömning gällande behovet av ett barnahus i Kalmar?
• Finns det idag några planer för när Landstinget i Kalmar Län avser att gå med i ett barnahusprojekt?

Förhoppningsvis får jag svar på frågorna i samband med nästa veckas landstingsfullmäktige.

Interpellation om ambulanstäckningen på ÖlandFrågor om trygghet och tillgång till sjukvård vid akut sjukdom är något som engagerar, inte minst på Öland, där avstånden är långa och vägarna kan vara svårframkomliga. Denna bild är från ett besök jag gjorde på Mörbylånga Ambulans AB, för att få mer information om förhållandena på södra Öland.

Inför nästa veckas landstingsfullmäktige ställer jag följande iterpellation till
Landstingsrådet Lena Segerberg:

Ambulanstäckningen på Öland

Vid akuta sjukdomstillstånd kan varje minut som går innan man kommer till professionell hjälp vara avgörande för utgången. Detta inpräntas bland annat genom den pågående stroke-kampanjen. Landstingsstyrelsen har därför beslutat att 85 procent av befolkningen ska nås inom 20 minuter vid Prio 1 alarm och 100 procent av befolkningen ska nås inom 30 minuter vid Prio 2 alarm.

I vårt län är avstånden långa, inte minst på Öland. Transporterna till sjukvården kan vara tidskrävande.

En ambulans på uppdrag kan vara borta i flera timmar innan den är tillbaka på sin ambulansstation igen, exempelvis om Löttorps-ambulansen ska transportera en patient från norra Öland till Länssjukhuset i Kalmar. Borgholms-ambulansen fungerar då som beredskap för utryckningar på norra delen av ön. Det händer dock att Borgholms-ambulansen ute på körning samtidigt. Då är hela norra Öland utan ambulanstäckning, en sträcka på drygt 85 km från brofästet upp till Byxelkrok. På motsvarande sätt drabbas södra Öland när Mörbylånga-ambulansen är ute på uppdrag, med c:a 65 km från Ottenby till Kalmar.

När motsvarande händer i andra delar av länet brukar ambulanser i angränsande områden bli framdirigerade för att täcka upp och ge kortare utryckningstid vid larm. Enligt uppgift från Mörbylånga-ambulansen händer det ibland, exempelvis vid midsommar, att SOS Alarm dirigerar fram den till Färjestaden.

Det är sedan tidigare känt att ambulansverksamheten knappast uppfyller LS-beslutet för delar av Öland. Detta upplever många ölänningar otryggt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:

- Hur ofta används ambulanserna för Prio 1 eller Prio 2 alarm på Öland?
- Hur ofta inträffar det att det inte finns en ambulans att tillgå direkt vid alarm?
- Hur stor del av Ölands befolkning bor teoretiskt inom 20- respektive 30-minutersgränsen från en ambulansstation, under förutsättning att närmaste ambulans är ”hemma”?
- Hur länge har någon Prio 1- respektive Prio 2-patient på Öland fått vänta på ambulans som längst?
- Kommer du vidta några åtgärder för att uppfylla landstingsstyrelsens beslut, så att befolkningen i länets olika delar får likvärdig tillgång till akut ambulanstransport?

Vid landstingsfullmäktige den 29-30 november hoppas jag få svar på frågorna.

onsdag 23 november 2011

Folkhälsopolitisk plan med förhinder

Vad har hänt med det folkhälsopolitiska arbetet i Landstinget i Kalmar län under rödgrön ledning? När den än så länge gällande planen antogs hösten 2002, så betraktades vi som föregångare i riket. Planen hade arbetats fram under lång tid, i ett nära samarbete mellan oss politiker i Folkhälso- och miljöutskottet och de utomordentligt kunniga tjänstemännen på Folkhälsocentrum.

Sedan 2006, när S, V och MP tog över majoriteten i landstinget, har folkhälsoarbetet förpassats djupt in i en pinsam slagskugga. Folkhälsocentrum flyttades organisatoriskt från central, strategisk nivå, till Primärvårdsförvaltningen. Folkhälso- och miljöutskottet försvann.

Samtidigt har Folkhälsocentrum fortsatt att bygga ett mycket fruktbart samarbete med kommunerna, som man stöttar i det lokala folkhälsoarbetet. Däremot har det varit svårare att genomsyra landstingsarbetet.

Nu var det dags att revidera den folkhälsopolitiska planen. Efter mycket argumenterande med det ansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) lyckades jag i våras, tillsammans med ledamöterna i Primärvårds- och folktandvårdsdelegationen, protokollföra att folkhälsoarbetet ska vara en stående punkt och att representant för Folkhälsocentrum ska närvara vid våra möten.

Vi beslutade också att den folkhälsopolitiska plan som höll på att utarbetas för landstinget skulle gå på remiss till delegationerna och de politiska partierna. Vi skulle få ut den före sommaren, för en rejäl remissomgång. Efter sommaren, när den ännu inte levererats, fick vi besked om att den snart skulle komma partierna till del.

Härom dagen kom den, fem månader senare än utlovat. Detta förslag till folkhälsopolitisk plan förväntade jag förstås att den skulle vara i det närmaste fullkomlig, eftersom den utarbetats under så lång tid. Jag förutsätter att Jessica Rydell (MP), som ansvarigt landstingsråd, har lagt sista handen vid den, före remissomgången.

Vad finner jag då när jag öppnar dokumentet? En snygg framsida, sedan ett pinsamt och osammanhängande hastverk, bestående av stödord här, fullständiga meningar här, hopp mellan stort och smått, stavfel och tankefel, brist på kongruens mellan det som skrivs i brödtexten och det som sedan följer som indikator och aktivitet osv.

Och inte ett enda politiskt mål, inga prioriteringar, ingen röd tråd. Inte ens en grön sådan. Bara lite ostrukturerad text under vart och ett av de elva nationella målområdena. Som dessutom verkar ha blivit rejält missförstådda.

Hur kan annars målområde 2, Ekonomiska och sociala förutsättningar, beskrivas med "Bibehålla en god ekonomisk hushållning för att skapa rätt förutsättningar för ett långsiktigt folkhälsoarbete"? Man har alltså omtolkat ett folkhälsomål som gäller befolkningen till att gälla landstingets ekonomi!

Den rödgröna folkhälsopolitiska planen är ett misch-masch när det gäller indikatorer och aktiviteter. I vissa delar förmodar jag att det handlar om rena förenklingar. När man skriver "Lågutbildade" som indikator så menar man antagligen andel lågutbildade/1000 invånare. Men vad menar man exempelvis med "Barnkonventionen" som aktivitet? Det myllrar av liknande exempel.

Bland de mer hårresande exemplen på obegripliga tankeskutt kan man finna under målområde 5, Miljöer och produkter. Där skriver man, efter inledande ord om miljöfrågor i landtinget, att man ska förebygga olycksfall och verka för att "minska andelen självmord och självmordsförsök genom systematiskt skadeförebyggande arbete".

Som indikator nämner man fallskador och trycksår inom vården och att minska transporternas negativa inverkan på miljön, men inget som har koppling till självmord eller självmordsförsök. Som aktiviteter under detta avsnitt finns följande: Miljöledningssystemet, Kvalitetsregistret Senior Alert, Händelseanalys - suicidfall samt Användning av videoutrustning.

Detta är ett allt för allvarligt ämne för att raljera, men hur menar man att systematiskt skadeförebyggande arbete ska förebygga självmord? Och hur ska händelseanalys av suicidfall kunna förebygga? Mig veterligt krävs det mer än analys av det som redan har inträffat, för att förebygga något man inte vill ska ske i framtiden.

Tyvärr tvingas jag konstatera att Jessica Rydells förslag till folkhälsopolitisk plan måste vara ett gravt olycksfall i arbetet.

Som förtroendevald kan man inte förväntas vara expert inom alla områden. Det är tillåtet. Men utifrån de politiska idéer och prioriteringar som jag förutsätter att Jessica Rydell (MP) tillsammans med sina rödare kollegor har tagit fram, så hade det varit helt ok att inhämta råd från expertisen, för att kunna presentera ett bra förslag till oss i oppositionen och till de patientföreningar och pensionärsföreningar som nu har fått förslaget på remiss.

Men Jessica Rydell (MP) tycks totalt ha missat att vi har högkompetenta medarbetare på Folkhälsocentrum, som inte hade önskat något hellre än att få ställa sin kompetens till förfogande för att landstingets folkhälsopolitiska plan skulle bli riktigt bra.

Nu får vi kollektivt skämmas inför kommunerna, som under tiden gjort sin egen läxa. För detta ofullgångna förslag kan vi inte föra fram till beslut. Det måste omarbetas i grunden för att bli användbart. Enligt beslutet om folkhälsopolitisk strategi, som togs i samförstånd med länets tolv kommuner, ska vi ju utifrån respektive huvudmans egna planer utforma en gemensam plan för det folkhälsopolitiska arbetet i Kalmar län. Bättre att vi tar tid på oss och får fram en ordentlig plan, än att gå vidare med detta hastverk.

Varför kommer jag att tänka på miljöplanen, som också skickades fram och tillbaka innan den blev någorlunda acceptabel?

tisdag 22 november 2011

Jessica Rydell och manliga härskartekniker

Idag finns ett stort reportage i Barometern, där Jessica Rydell, miljöpartistisk gruppledare och landstingsråd tillika landstingsstyrelsens vice ordförande, beskriver hur hon som kvinna kan känna sig förminskad och osynliggjord i förhållande till manliga kollegor.

Märkligt att hon själv då använder samma taktik och förminskar sina kvinnliga kollegor. Vid landstingsstyrelsens bord, där hon avporträtteras på bild, sitter hon närmast ordförande och vice ordförande på kortänden, främst i en rad med kvinnor: Lena Segerberg (S), Linda Fleetwood (V), Yvonne Hagberg (S), alla tre med tunga uppdrag och ansvarsområden, innan någon man dyker upp med rang som kan mäta sig med hennes egen.

Själv sitter jag ungefär mitt emot henne och är gruppledare för ett parti som är större än hennes eget. Vi båda har samma ansvarsområden, hon i majoritet och jag i opposition.

Om grunden till artikeln är att Jessica Rydell inte upplever sig tillräckligt ofta och ordagrant citerad i pressen efter en debatt i landstingsstyrelsen, så kan det nog bero på vad som sägs, hur debatten förs, den retoriska skickligheten och inte minst debattämnet, inte det faktum att den ene är man och den andre är kvinna.

torsdag 17 november 2011

Nya moderater i lånta fjädrar

Moderaternas make-over fortsätter. För några veckor sedan var debatten intensiv då moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten avslöjade en pinsam histielöshet alternativt historieförfalskning gällande sitt eget partis historiska roll i svensk politik. Då gällde det vilka som drivit på kampen för allmän rösträtt, svenskt ställningstagande mot apartheid med mera.

Igår avslöjade Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Kalmar län, att måndagens debattartikel i DN till stora delar är plagierat från ett dokument framtaget av kristdemokrater på Socialdepartementet. Se reportage i SVT Text-TV, Rapport 19.30 (kortare inslag även i senare SVT-inslag under kvällen) och Expressen.

I artikelns inledning hänvisar partisekreteraren Sofia Arkelsten och Mats Gerdau, riksdagsledamot och ledare för moderaternas arbetsgrupp för äldrepolitik, till Alliansregeringens goda arbete, "men fler steg måste tas för att Sverige ska bli ett ännu bättre land att åldras i. Därför har Moderaterna tillsatt en grupp som ska ta fram en ny, samlad politik för äldre."

Som kristdemokrat kan jag inte annat än bli glad över att moderaterna, när de ska utveckla en ny, samlad politik för äldre, vänder sig till de erkänt duktiga och engagerade kristdemokraterna på Socialdepartementet för att få inspiration. Men att sedan, ord för ord, kommatecken för kommatecken, tankestreck för tankestreck återge det material som kristdemokrater arbetat fram som vore det Arkelstens och Gerdaus eget, det är helt enkelt inte acceptabelt. Fråga vilken högstadieelev som helst vad man får lära sig om källhänvisning!

Moderat make-over kan vara nödvändig. Moderaterna, som har ambitionen att vara ett statsbärande parti, hade kunnat förväntas ha tillräcklig ryggrad att stå för sig själva, utan att känna behov av att förvanska vare sig historia, nutid eller idéer för framtiden.

Väljarna har rätt att få veta vilka det är som står för det ständigt pågående förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvård, inom barnens område och inom äldrepolitiken. Det råkar vara samma parti som har en partiblomma med etikens vita färg.

måndag 7 november 2011

Tunnelseende rödgrön majoritet


Idag har landstingsstyrelsen debatterat landstingets budget för de närmaste åren. Majoriteten har tidigare år konsekvent avslagit alliansförslagen, under förevändning att de haft för kort tid på sig att ta ställning till våra förslag. Därför lade sig landstingsalliansen i år vinn om att ge majoriteten en vecka på sig att ta våra förslag i beaktande.

Man hade kunnat förvänta sig att en socialistisk majoritet, som ofta talar om jämlik och jämställd vård, skulle ha välkomnat alliansens förslag till hur man kan rätta till de ojämlikheter i vården som sedan länge är väl kända.

Man hade kunnat förvänta sig att de rödgröna skulle ta till sig våra förslag om stärkt fokus på barnets rättigheter och en barnombudsman att driva och föra arbetet framåt.

Man hade kunnat förvänta sig att majoriteten hade kunnat bemöda sig om att utveckla patientens rätt till information om valmöjlighet och möjlighet att planera sin tid, genom att ge bättre framförhållning vid tidbokning.

Framför allt hade man förväntat sig att majoriteten, som så sent som i maj månad lovade att den skattehöjning som beslutades skulle gå oavkortat till infrastruktursatsningar, åtminstone med några ord hade kommenterat att endast 37 miljoner av de 110 skattemiljonerna har gått till kollektivtrafik. Resten försvinner in ett svart underskottshål på andra håll i landstinget.

Men av dessa förväntningar blev intet.

Den rödgröna majoriteten hade detta år god tid och möjlighet att ta till sig alliansens goda förbättringsförslag. Istället väljer de att ägna sig åt ett begränsande tunnelseende, där de i stort sett bara ser sina egna förslag. Nästan allt utom majoritetens egna förslag avvisades. Och ett av deras senaste och allvarligaste löften bryter de utan att rodna. För att klara av det konststycket blundar de nog helt.

Läs gärna också vad Christer Jonsson (C), Henrik Yngvesson (M) skriver!

torsdag 3 november 2011

Nu lossnar Jönköping!

Idag händer det saker i Jönköping, som kan påverka framtiden för både dem och omgivande län. I sista stund också, om de inte vill finna att tåget gått innan de ens kom fram till perrongen.

Jag talar om regionfrågan. Förstås.

Idag har den parlamentariska arbetsgruppen bestående av de politiska partierna i Jönköpings län kommit fram till en kompromiss. Moderater och socialdemokrater har fått igenom sitt önskemål om att ansöka om att få bilda en egen regionkommun. Övriga partier har fått gehör för att i ett andra steg, från 2018, bilda gemensam regionkommun med grannlän. Där talar man om sjukvårdsregionen (landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland), med öppenhet för Kronoberg, Halland och Blekinge.

Det förutsätter naturligtvis att inte grannlänen redan har bundit upp sig i överenskommelser i andra riktningar. Det är därför som dagens besked är så viktigt. För redan imorgon, fredag, ska ett möte hållas mellan förhandlingsgrupperna för Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne, där tanken är att en avsiktsförklaring ska undertecknas. Den äger dock inte giltighet förrän samtliga fullmäktigeförsamlingar har beslutat i enlighet med avsiktsförklaring.

Så om Jönköping vill komma på förhandlingsvagnen är det viktigt att de under de närmaste brinnande veckorna, fram till landstingsfullmäktige den 21 december, visar större förhandlingsvilja än vad Skåne hittills har visat.

Dagens besked är ur det perspektivet utomordentligt viktigt, inte minst för alla som ser en Östra Götalands-region som det naturliga alternativet, med Småland, Öland, Östergötland och gärna även Blekinge.

Men det finns ingen lösning som är självklar. Innehållet är minst lika viktig som geografin. Ett villkor för att en region ska fungera och ha legitimitet är att alla delar har lika goda utvecklingsvillkor och service. Det är också livsnödvändigt med goda - förbättrade! - kontakter och samarbete med grannarna på andra sidan regiongränserna. Annars finns överhängande risk att länet spricker, oavsett i vilken riktning en kommande regionbildning sker.

tisdag 1 november 2011

Betald specialistutbildning - ST för sjuksköterskor!

Det är brist på sjuksköterskor, framför allt specialistutbildade sådana. Ett skäl är att det oftast inte lönar sig ekonomiskt att ta tjänstledigt eller gå ned i lön för studier, eftersom lönehöjningen efter fullföljd utbildning sällan uppväger slitet.

För att försöka göra något konstruktivt åt detta vill Landstingsalliansen i Kalmar län pröva möjligheten för sjuksköterskor att kunna skaffa sin specialistutbildning på arbetstid, på samma sätt som läkarnas ST-utbildning.

För nog är det märkligt att två högutbildade yrkesgrupper, som arbetar sida vid sida, ska ha så olika villkor. Läkarna, med sin avsevärt högre lön, får sin specialistutbildning betald av arbetsgivaren, medan sjuksköterskan ofta får utbilda sig på egen bekostnad. Några enstaka sjuksköterskor får redan idag möjlighet att utbilda sig med lön, men det brukar i så fall innebära att man accepterar att gå ned till en lägstalön under utbildningtiden.

Det ska bli intressant att se om landstingsmajoriteten kan tänka nytt och besluta i enlighet med Alliansens förslag!

Helhetssyn på patienten en rättighet

Det talas mycket om patientens rättigheter. Ofta syftar man då på rätten till vård och behandling inom viss tid och liknande. Jag skulle vilja vidga begreppet till att även gälla rätten att bli sedd och bemött som en hel person, inte som ett fristående, sjukt organ, som kan behandlas utan värdighet.

I Alliansens budgetförslag i landstinget finns en rad förslag för att stärka patientens rätt, bland annat kontinuerlig fortbildning i etik och bemötande för all personal som har direkt patientkontakt.

För patienter med omfattande vårdbehov, som ofta behöver vårdas på sjukhus, vill vi inrätta en särskild patientansvarig läkare inom slutenvården, lika väl som det redan finns i primärvården. Åker patienten ut och in på sjukhuset, så skulle en sådan funktion bidra till att öka kontinuiteten. De båda patientansvariga läkarna, den i primärvården och den inom slutenvården, ska ha kontakt sinsemellan, för att minska risken att patienten faller "mellan stolarna". Genom ett tätare och mer strukturerat samarbete minskar även risken att vägen information kommer bort på vägen, mellan de olika vårdnivåerna.

Ett telefonnummer in till all hälso- och sjukvård skulle förenkla tillvaron mycket, för alla dem som försöker hitta rätt telefonnummer till olika mottagningar i landstinget.

Informationen till patienterna behöver bli bättre, både rent allmänt, men inte minst när det gäller rätten att välja vård på en annan hälsocentral eller ett annat sjukhus inom landstinget eller utanför landstinget, om man annars tvingas vänta längre än vårdgarantin.

Dessa och flera andra förslag för att stärka patientens rätt presenteras i Landstingsalliansens budgetförslag 2012-2014.

Jämlik vård med Alliansens förslag

Nu är det dags att göra något åt ojämlikheterna i sjukvården!

Unga Vuxna-mottagningar behöver finnas i alla kommuner, för att unga i olika delar av länet ska få likvärdig tillgång till stöd när de mår dåligt. Särskilt i länets södra delar finns behov av att starta upp sådan verksamhet.

Det är inte rimligt att tonåringar som mår dåligt ska läggas in på vuxenpsyk för att få vård, om de kommer från norra delen av länet. Flera gånger har jag lyft frågan i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Nu finns statistik som visar att barn och unga från norra länsdelen är klart missgynnade. Bara 25 procent av vårdplatserna på barn- och ungdomspsykiatrin används av patienter från norra länsdelen. I Alliansens budgetförslag finns nu med att förbereda för att inrätta barnpsykiatriska vårdplatser även i norr.

Vården i livets slutskede är ett annat område där det skiljer sig stort mellan länets olika delar. I Kalmar finns en enhet för palliativ vård, med särskild personal och ett arbetssätt som är anpassat efter den mycket speciella livssituation dessa patienter och deras anhöriga befinner sig i. I Oskarshamn och Västervik finns ett antal palliativa vårdplatser utspridda mellan flera olika avdelningar, där personalen samtidigt har ansvaret för "vanliga", akut sjuka patienter.

2006 beslutade landstingsfullmäktige att de palliativa vårdplatserna i Oskarshamn och Västervik skulle samlas på respektive sjukhus, för att skapa en likvärdighet i länet. Detta har den rödgröna majoriteten ännu inte lyckats åstadkomma. Nu är det dags.

Alliansens lägger nu in pengar för att börja rätta till dessa och andra orättvisor i länet. Det är inte en dag för tidigt!

Klicka på länken om du vill läsa Landstingsalliansens budget.