tisdag 31 mars 2009

Äntligen beslut om tjänstegarantier i Vimmerby!

Vid måndagens kommunfullmäktige beslutades det äntligen om införande av tjänstegarantier i Vimmerby kommun. Visserligen var de flesta fullmäktigeledamöterna mer försiktiga än vad vi kristdemokrater hade önskat, men det är ändå en god början!

Tjänstegarantier är ett sätt för den kommunala organisationen att sätta medborgarna i centrum, genom att ge tydliga besked om vilken service man erbjuder och ge kompensation i de fall man inte lyckas hålla det man lovat. Markaryds kommun, med kristdemokraten Bengt Germundsson som kommunalråd, är föregångare i detta.

Från årsskiftet, den 1 januari 2010, ska barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden införa tjänstegarantier.

Övriga nämnder och bolag kan utifrån eget initiativ införa tjänstedeklarationer som ett första steg. En tjänstedeklaration är en lika tydlig redovisning av den service som erbjuds, men utan några utfästelser om kompensation.

Kristdemokraterna i Vimmerby kommunfullmäktige ville att fullmäktige skulle ge ett uppdrag om att införa tjänstedeklarationer som ett första steg för samtliga kommunala nämnder och bolag. Vi är rädda att det ger fel signaler att låta tjänstedeklarationerna bli frivilliga, i en tid då kommunen som organisation ifrågasätts av många. Några enstaka ledamöter från andra partier följde kristdemokraterna i voteringen, men det räckte inte för att få majoritet.

Men det beslut som ändå fattades är något att glädja sig över! Nu gäller det att jobba på i nämnderna, så att arbetet fortsätter där!

Ojämlik hjärtsjukvård - vad gör majoriteten?

För några veckor sedan uppmärksammade Hjärt- och Lungfonden att kvinnor underbehandlas när det gäller hjärtsjukvård. Landstinget i Kalmar Län hörde till de landsting där olikheterna är som störst. I samtliga kontrollerade behandlingsformer fick kvinnor stå tillbaka i förhållande till män.

Under förra mandatperioden startade den dåvarande Alliansmajoriteten ett projekt för jämställd vård. Den nuvarande majoriteten avslutade projektet. Istället skulle utvecklingen följas genom indexmätningar.

Genom Socialstyrelsens rapport om hjärtsjukvården, som presenterades på tisdagen, har vi alltså ytterligare ett index som konstaterar samma ojämlikhet i hjärtsjukvården. Men vad hjälper det, när det inte finns någon organisation eller plan för hur man ska komma tillrätta med problemet? Hur många indexmätningar behövs för att majoriteten ska komma till skott?

I ett svar på min insändare svarade Ann Hellenborg (MP) och Lena Segerberg (S) att landstingsmajoriteten har flera projekt på gång för att förbättra jämställdheten i vården. Jag har försökt ta reda på vilka projekt som pågår inom landstinget, som syftar till att rätta till ojämlikheter i vården, men inte lyckats.

Trettio miljoner kronor av det överskott som landstinget åstadkom under Allianspartiernas ledning har avsatts för forskning och utvecklingsprojekt.

Hur många av dessa trettio miljoner går till projekt för att kvinnor ska få likvärdig behandling som den som män får?
Vilka diagnosgrupper har man riktat in sig på?
Vilka personalkategorier är engagerade?

Finns något svar att få på dessa frågor från de båda ansvariga landstingsråden?

Gudrun Brunegård
Kristdemokratisk landstingsledamot
Vimmerby

torsdag 26 mars 2009

Beklämmande ointresse för glesbygdens vårdbehov

Vid landstingsstyrelsens sammanträde idag redovisades antalet besök på de tolv distriktssköterskemottagningarna som blev kvar på mindre orter efter hemsjukvårdsväxlingen. Redan i juni 2008 uppmärksammade jag landstingsfullmäktige på att mottagningen i Södra Vi i realiteten inte var öppen för besök. Alla patienter hänvisades till Vimmerby Vårdcentral, eller Hälsocentral som det nu heter.

Efter att ha upprepat min fråga även vid septemberfullmäktige utan att få svar, lämnade jag in en skrivelse till landstingsstyrelsen, för att få en redovisning av läget i länet. En delrapport i november bekräftade inte bara att Södra Vi-mottagningen inte tagit emot en enda patient. Dessutom kunde man urskilja en oroväckande tendens framför allt vid mottagningarna i Alsterbro, Ruda och Fågelfors. Efter sommaren har det rört sig om enstaka besök varje månad.

Idag redovisades statistik för hela året, som visade att tendensen fortsatt. Till mottagningen i Fågelfors har något tiotal patienter i månaden fått vård efter sommaren. I Ruda har man inte ens kommit upp i tio besök per månad och i Alsterbro rör det sig om noll till två besök i månaden!

Det finns flera frågor att ställa:

Varför valde man ut att just dessa tolv mottagningar skulle få vara kvar? Kunde man inte förmoda att man valt ut platser med stort behov och stora avstånd till nästa mottagning? Istället ser det mycket ojämnt ut över länet - på vissa håll finns det mottagningar med några kilometers mellanrum, i andra kommuner finns ingen mottagning utanför hälsocentralerna.

Varför har inte majoriteten ombesörjt att befolkningen i Södra Vi fått nyttja sin distriktssköterskemottagning under hela 2008, trots att den enligt tjänstemannabeslut skulle finnas kvar?

Vad har hänt i Alsterbro, Fågelfors och Ruda, eftersom besöksflödet har försvunnit? Är det en medveten styrning, för att på känt SJ-manér kunna stänga dem (Gör tidtabellen hopplös, så att ingen kan åka, hänvisa sedan till att ingen åker och stäng!)? Eller har befolkningen blivit så mycket friskare att det vårdbehov som bevisligen fanns före sommaren plötsligt inte längre behövs?

Varför kunde ingen från majoriteten svara på dessa frågor, trots att jag ställde exakt samma frågor i november?

Vid debatten medgav Johnny Petersson (V) att urvalet av vilka tolv mottagningar som skulle finnas kvar kanske inte var helt byggd på vetenskaplig grund, men att man skulle göra en analys av statistiken och orsakerna till vad som hänt med besöksflödet.

Min följdfråga, om man också var beredd att vidtaga åtgärder för att justera sådant som inte fallit ut enligt vad man avsett, fick inget svar. Det vore det minsta man kan begära för tryggheten hos glesbygdens befolkning, för att inte öka ojämlikheterna i vården.

Johnny Petersson avslöjade också vad som var en total nyhet för alla alliansföreträdare:

- Det var många runt det här bordet, som påverkade att det blev just dessa tolv mottagningar, sa han.

Ett häpnadsväckande uttalande, med tanke på att majoriteten å det bestämdaste hävdade att det var ett rent tjänstemannabeslut, när det begav sig hösten 2007! Ifrån Alliansen ställde vi ett otal frågor om vilka kriterier som tillämpats för att välja ut vilka mottagningar som skulle få finnas kvar.

Men uppenbarligen hade socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister betydligt mer att säga till om, än vad de då ville erkänna.

Det är inte likt Johnny Petersson att prata bredvid mun på det här viset. Håller han på att släppa greppet om landstingspolitiken redan, trots att det är ett och ett halvt år kvar tills han kan ägna sig åt Kalmar FF på heltid?

onsdag 25 mars 2009

Björklund antydde stöd till kommunerna

I sitt inledningstal till Kommunal Skolriksdag igår kom utbildningsminister Jan Björklund in på frågan om hur den ekonomiska krisen drabbar offentlig sektor. Han var tydlig i att även kommuner måste göra prioriteringar för att klara av välfärdens kärnuppdrag, skola och omsorg.

- Statsbidrag kan inte hjälpa upp allt, men regeringen är medveten om kommunernas situation, sa Jan Björklund och fortsatte:

- Det kommer en vårpropp. Om vi kommer på något klokt i regeringen kanske det offentliggörs innan på något sätt.

Efter att ha avtackats av Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning, och ministern var på väg ned från podiet, ställde Maria följande fråga:

- Ska vi tolka det som ett löfte om att vårproppen innehåller något mer till kommunerna?

Varvid Björklund log och gjorde en vag si-och-så-gest med handen.

Kan det vara så att partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner i förra veckan blev utskickade för att dra ned förväntningarna om stöd till kommunerna, för att partiledarna sedan ska framstå som desto mer generösa?

tisdag 24 mars 2009

Skolkvalitet och mobbningsproblematik

I dagarna samlas omkring 1500 politiker och tjänstemän till Kommunal Skolriksdag, ett arrangemang som ordnas på Älvsjömässan av Sveriges Kommuner och Landsting. Som ersättare i utbildningsberedningen finns jag med som medverkande vid ett seminarium om mobbning imorgon eftermiddag.

Dagens föreläsningar och seminarier har varit både intressanta och givande, inte minst Jan Larssons presentation av McKinzie-rapporten, om vad som kännetecknar länder med goda resultat i skolan. Dit räknas inte Sverige, som tvärtom backar resultatmässigt i vissa avseenden, men väl länder som Finland, Storbritannien och Singapore. Den tydligaste faktorn för barnens skolprestationer är lärarens yrkesskicklighet. Och studien visade att även mindre skickliga lärare kan bli bättre.

För Sverige ligger det en enorm utmaning i att åter göra läraryrket attraktivt. I Storbritannien har man under en knapp tioårsperiod lyckats höja läraryrkets status till det mest populära yrket från en tidigare 92:a-placering, utan att för den skull höja lönerna på något iögonenfallande sätt. Istället har man lyckats skapa en positiv bild av vilken utmaning och stimulans det innebär att få förmedla kunskap till barn och ungdomar.

Jan Larssons föredrag följdes av Mr Justin Donovan från Hertfordshire i Storbritannien, vilken utbildningsberedningen tidigare gjort bekantskap med. Han är huvudansvarig för undervisningsväsendet där och informerade om hur man arbetar för att förverkliga skollagen Every Child Matters, varje barn spelar roll. Man har utarbetat system för att på olika sätt stödja skolorna i att fullfölja målen och förbättra standarden.

Samtidigt som man arbetar brett, så finns det ett engagemang för den enskilda eleven i behov av särskilt stöd. Kring vart och ett av dessa barn skapar man ett team där en person får ett samordningsansvar, för att underlätta kontakterna med alla de professioner som kan vara inblandade runt barnet, främst från sjukvård, socialtjänst och skola.

Imorgon, onsdag, ska jag alltså medverka vid ett seminarium med rubriken Går det att minska mobbningen och uppnå varaktig effekt? Föreläsare är André Baraldsnes, som är projektledare för Olweus-programmet i Norge, det program som enligt Brottsförebyggande rådet lyckas bäst. Det ska bli intressant att höra om det finns något att ta med hem till Vimmerby, där många skolor redan arbetar utifrån Dan Olweus metoder.

Ämnet är ju tyvärr ständigt aktuellt och känns högprioriterat. Alla barn har rätt att respekteras för den det är. Ingen ska behöva känna oro för att gå till skolan. Alla ska känna att de vuxna lyssnar och tar tag i saken, när något inte är som det ska!

torsdag 19 mars 2009

Pratstund med partiledaren/socialministern

Efter Görans tal fick jag tillfälle att byta några ord med min partiledare tillika socialminister. Då fick jag tillfälle att uttrycka att jag tycker att han gör ett enormt bra jobb.

Görans förmåga att att sätta den lilla människan i centrum är föredömlig. Som enskild människa har man behov av trygghet, både i det lilla och i det stora. Detta lyckas Göran fokusera i det mesta han säger och gör.

Farligare att söka sjukvård än att köra bil!

- Det är farligare att besöka sjukvården än att köra bil! Det inträffar tretusen dödsfall inom sjukvården varje år, som hade kunnat undvikas. Hundratusen människor skadas i sjukvården varje år. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Göran Hägglunds talade till politikerna på Sveriges Kommuner och Landsting idag. Han berättade då om de reformer som regeringen nu genomför för att sätta patienten i centrum.

Dit hör förslag om en ny patientsäkerhetslag för att göra vårdgivarens ansvar att utreda tillbud och händelser tydligare, men också att vidta åtgärder för att förebygga att något liknanade upprepas.

Andra reformer för att sätta patienten i centrum är vårdvalet, som ger patienten rätt att själv välja vårdgivare inom primärvården. Patienten ska alltså få med sig offentliga pengar till den vårdcentral patienten själv väljer, vare sig den drivs av landstinget eller är privat. Vårdvalet ska vara infört senast till nyåret 2010.

Patientens rätt stärks genom en lagstadgad vårdgaranti, som ger rätt till vård inom tre månader. Om inte hemlandstinget kan uppfylla det har patienten rätt att få vård någon annanstans. För barn med behov av psykiatrisk specialistvård är kraven högre: Redan inom en månad ska barn få komma till BUP. För att trycka på landstingen att verkligen ta tag i situationen och arbeta bort köerna har regeringen utlovat en hel miljard till de landsting, som klarar av att uppnå målet till minst 80 %.

- Det finns en stolt trio bestående av Sverige, Kuba och Nordkorea med apoteksmonopol, fortsatte Göran Hägglund. Men från den 1 juli i år kommer det finnas möjlighet för farmaceuter att öppna privat drivna apotek. Målet är att öka tillgängligheten, förbättra servicen och ge bättre utbud av tjänster.
Sedan motsvarande reform genomfördes i Norge har 62 procent fler apotek tillkommit. Resultatet är bättre service, kortare väntetider och längre öppettider och sammantaget en samhällsekonomisk vinst.

I framtiden kanske det rent av finns chans att det kan finnas ett apotek på Öland som har öppet på midsommarhelgen! Som det är nu är det stängt överallt på helgerna, oavsett hur många hundratusen turister som finns på ön.

tisdag 17 mars 2009

Farlig väg, högt värderade påve!

Påven Benedictus XVI har inför ett besök i Afrika hävdat att utdelning av kondomer inte är rätt väg att bekämpa AIDS.

Med all respekt för katolska kyrkans ideal om trohet inom äktenskapet (vilket jag delar), så är det enligt min uppfattning en farlig väg att förbjuda kondomer. För vad händer vid ett snedsteg, om kondomförbudet är överordnat allt annat, när HIV-smittan är så utbredd som den faktiskt är i delar av Afrika?

I Uganda har ABC-metoden bidragit till att HIV-frekvensken minskat från i runda tal 36 procent till 6 procent. Bokstäverna står för Abstain (avhållsamhet före och utanför äktenskap/fast förhållande), Be faithful (trohet), Condomize (kondom om man inte klarar de båda första leden). Metoden kombinerar alltså höga ideal med insikten om mänsklig svaghet.

Det är bra med höga ideal, men man kan nog många gånger nå längre med lite pragmatism. Det är helt klart bättre att använda kondom, om man nu inte lever i avhållsamhet eller i en fast relation. På så sätt skyddar man både sig själv och den andre. Därmed inte sagt att man uppmuntrar till lösa förhållanden.

Lika illa är det med den inställning som många biståndsarbetare har mött från SIDA-håll, när man sökt medel till preventivt arbete med utgångspunkt från ABC-metoden. Från svenskt håll har det istället varit anstötligt att överhuvud taget förespråka avhållsamhet och trohet!

I Afrika är det långt ifrån lika lätt som här att få tag på kondomer. Ur det perspektivet borde även de som förespråkar fri sexualitet kunna acceptera att i ett AIDS-drabbat samhälle är det viktigt att begränsa antalet sexpartners. Det absolut effektivaste skyddet mot HIV-smitta är ju att hålla sig till en partner - hela livet.

Det är märkligt hur, utifrån diametralt motsatta utgångspunkter, katolska kyrkan och svenska sexradikalister kan förenas i ett motstånd mot en så bevisat framgångsrik metod i HIV-AIDS-preventionen som ABC-metoden!

Därvidlag får principfastheten orimliga konsekvenser, när huvudfrågan borde vara att använda effektivast tänkbara metoder för att få bukt med det som är ett hot mot stora delar av mänskligheten.

Prioritera barn- och ungdomspsykiatrin även fysiskt!

Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterade nyligen en rapport om barns hälsa och ohälsa. Vi har där angett ambitionsnivån att vårt landsting ska utvecklas till att vara ledande i Sverige när det gäller barnfrågor.

Efter gårdagens besök på BUP-kliniken (barn- och ungdomspsykiatrin) i Kalmar konstaterar jag att det finns mycket kvar att göra. Lokalerna är under all kritik. Under i rent fysisk bemärkelse, eftersom en stor del av verksamheten bedrivs under jord, i skyddsrum och dåligt ventilerade lokaler, som emellanåt hemsöks av råttor. Ja, riktiga, stora råttor, inte små söta möss eller sorkar.

Flera av lokalerna ovan jord är i och för sig ljusa och trivsamma, men saknar fönster ut mot den vackra parken. Ljusinsläppet kommer istället genom atriumfönster i taket.

I Vimmerby bygger vi om gymnasiet för drygt 100 miljoner kronor, bland annat för att slippa ifrån de skyddsrum där skolans matbespisning fanns. Arbetsmiljöverket tillät inte stadigvarande verksamhet i källarutrymmen.

Men våra sköraste barn, de med psykiatriska besvär, dem kan man tydligen vårda, behandla och undervisa under jord!

Det är ett skrämmande och fullständigt föråldrat synsätt som avslöjar sig. Man häpnar över att inte landstingsledningen har gett BUP:s lokalproblem högsta prioritet när om- och nybyggnationer för över en miljard kronor planeras i landstinget. Istället tvingas man nu söka ersättningslokaler på stan.

Mer betyder alltså inte de psykiskt sjuka barnen för den nuvarande, socialistiska landstingsledningen. Andra patientgrupper har helt krasst prioriterats högre. Bevare mig för ett sådant synsätt!

lördag 14 mars 2009

Barnbonus inget förklätt abortmotstånd!

På SVT Opinion förs en märklig debatt, där Christian Valtersson, EU-kandidat liksom jag, men med basen i Grön Ungdom, försöker förvränga Kristdemokraternas förslag om en barnbonus på 10.000 kr till ett förklätt abortmotstånd.

Eftersom jag själv varit med i arbetsgruppen som tagit fram förslaget, så kan jag garantera att ingen sådana dold agenda finns. Tvärtom en uppriktig oro över de låga födelsetalen och en samhällsekonomisk analys av den enorma försörjningsbörda som kommande generationer kommer att ha, om inte trenden bryts. I Kanada infördes en liknande premie och där ökade barnafödandet med 17 procent. Är då Kanadas regering att betecknas som abortfientlig?

Jag blir så trött på dessa ständiga misstänkliggöranden gentemot Kristdemokraterna. Våra politiska motståndare älskar att spela på fördomar. Tänk om de kunde läsa vårt partiprogram istället för att sprida förtal!

Men jag kan ana de bakomliggande drivkrafterna. Christian Valtersson och Miljöpartiet har varit trygga i att ett samarbete med Socialdemokraterna ska ge dem tillträde till regeringsmakten och plats i Rosenbad vid valet nästa höst. Med Mona Sahlins ledarskap ser man nu opinionssiffrorna sjunka som en sten. Vad gör man då? Jo, ger sig på en av motståndarna, för att undergräva förtroendet för ett av de nuvarande regeringspartierna.

Osmakligt, tycker jag. Jag tror faktiskt att väljarna är tillräckligt klarsynta för att inse detta. Kristdemokraterna värnar om familjerna. Vi har den bästa familjepolitiken - det tycker en majoritet av svenskarna vid opinionsmätningar - och med arbetsgruppens förslag blir den ännu bättre!

Gudrun Brunegård
EU-kandidat nr 6 för Kristdemokraterna

onsdag 11 mars 2009

Barnkonventionen tappas bort i debatten!

Sverige var det första landet att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter. Därigenom har vi förbundit oss att i alla frågor sätta barnets bästa i främsta rummet.

Det är något som migrationsminister Tobias Billström och hans anhängare tycks ha missat totalt. I en radiointervju idag på morgonen tycks han vara fast besluten att genomdriva förslaget om högt ställda krav beträffande fast inkomst och bostad innan en flykting som fått asyl får möjlighet att samla sin skingrade familj.

Vart har humaniteten tagit vägen? Har man den minsta kännedom om barns utveckling och en gnutta empatisk förmåga, så borde man inse hur en förlängd separation från en förälder under osäkra yttre omständigheter kan påverka barnets psykiska hälsa allvarligt.

För det är väl ingen som tror att övriga familjen lever i hemlandet i godan ro, när en förälder tvingats fly och bedömts ha så allvarliga skäl för detta att han/hon har beviljats asyl i Sverige?

Och om man skulle sakna både humanism, empati och barnkännedom, då borde man åtminstone visa respekt för barnkonventionen.

Det är pinsamt, hur Sverige gång på gång kritiseras för sitt sätt att strunta i denna. Det har bl a skett när det gällde apatiska flyktingbarn. Att förlänga en separation på detta orimliga sätt kommer inte att förbättra Sveriges rykte i dessa sammanhang!

Heder åt Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Lars Gustafsson (KD) som för barnens talan! Det är kännetecknande att de representerar det parti som har en socialminister som också är ansvarig för barnrättsfrågorna - Göran Hägglund (KD). Fortsätt att hålla emot de inhumana krafterna! Ni har både samvetet och barnkonventionen på er sida!

tisdag 10 mars 2009

Radiointervju om barnbonusen

I Radio Kalmars program Müsli var det igår många inslag om Kristdemokraternas förslag att införa en barnbonus för att få fart på barnafödandet. Även jag intervjuades, eftersom jag varit med i gruppen som tagit fram förslaget.

Inslaget finns på följande länk, ungefär 7 minuter in på programmet:

http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/program/index.asp?ProgramID=51

måndag 9 mars 2009

Barnbonus - bra stimulans till barnafödande

Idag har ännu ett av Kristdemokraternas barngrupps förslag släppts. Det gäller barnbonusen, 10.000 kronor som kontant stöd när man får barn.

Vår tanke är att stimulera till ökat och tidigare barnafödande. Allt fler kvinnor väntar till trettioårsålder med att planera barn. En orsak kan vara att man vill bli klar med sin utbildning och få in en fast fot på arbetsmarknaden. Nackdelen är att fruktsamheten avtar snabbt när man kommer över trettio. Man blir helt enkelt inte gravid lika lätt längre och hinner heller inte få lika många barn som man kanske hade önskat.

Med vårt förslag vill vi markera att barn ska vara välkomna. Ekonomin ska inte sätta hinder. Därför vill vi underlätta även för yngre föräldrar att ta emot ett barn. 10.000 kronor är en rejäl slant som kan räcka till mycket av den nödvändiga basutrustningen - barnvagn, babysäng, babystol, kläder osv.

Motsvarande babybonus har redan införts i flera länder, bl a i Spanien och Australien.

söndag 8 mars 2009

Nattcafé och familjehelg

Säga vad man vill om helger, men nog ger de omväxling alltid, om än inte vila ...

Fredag kväll - nattcafé på Mötesplatsen. Fixa ingredienser till fikat. Umgås med ungdomar som behövde komma in och värma sig och kanske bara sitta ned i lugn och ro en stund. (Märkligt nog lyckades alla mina egna droppa in under kvällen: Båda döttrarna med äkta makar och även sonen kom farandes ända från Örebro, dagen till ära.) Spela dataspel - att jag var så bra på tennis anade nog inte min dyre make när vi greppade varsin spak! För att inte tala om bowling! Framåt midnatt var vårt uppdrag fullgjort och vi traskade hemåt i natten.

Lördag - alla våra ungdomar plus barnbarnen och en svägerska kom på förmiddagsfika. Kul att kunna överraska med två sorters nybakade kakor. Det händer inte så ofta, får jag erkänna, så det var desto mer uppskattat. Inte minst toscakakan med hackade cashewnötter, ett angenämnt minne från åren i Mchukwi, ett område med cashewnötsodling som viktigaste cashcrop. Mitt i allt ringde en kvinna och tackade för min insändare om hur kvinnor underbehandlas i sjukvården. Trevligt att få direkt respons på något som känns viktigt och angeläget. På kvällen planering inför sommarens Tanzaniaresa, tillsammans med våra vänner. Kul och spännande!

Söndag - mötesledning i Korskyrkan, fikagemenskap med en nyinflyttad brasilianska och hennes svenske vän. Kul! Hoppas de känner sig välkomna i vår gemenskap, trots kulturskillander! Därefter middag hemma hos släkten i Djursdala, med promenad som bjöd på snö i håret. Härligt uppfriskande! Och ikväll har jag hittat en massa vänner på Facebook. En ny värld öppnar sig ... Ska bli spännande att se vänner från olika epoker av livet ramla in, som andra har beskrivit det. Inemellan har jag gått igenom några packar med handlingar från kommunen och landstinget inför kommande möten; en nog så viktig sysselsättning, även om omgivningen kan tycka att man är lite trist.

fredag 6 mars 2009

Kvinnor underbehandlas i hjärtsjukvården

Hjärt-lungfonden har tagit fram ett Kvinnohjärtindex, där man granskar olika behandlingsformer av hjärtinfarkt. I Kalmar län underbehandlas kvinnor i samtliga fall.

Det är horribelt att sådana skillnader fortfarande finns år 2009!

Under förra mandatperioden, när allianspartierna hade majoriteten i landstinget, inleddes ett arbete för jämställd vård, som fick stor uppmärksamhet i hela landet. Flera oförklarliga skillnader i behandlingen av kvinnor jämfört med män blottlades, som att i vissa sammanhang förskrivs billigare läkemedel till kvinnor än till män. Man kunde ana att det bara var toppen av ett isberg, med stor okunskap och bristande medvetenhet. För att medvetandegöra sådana ofta undermedvetna handlingsmönster behövs långsiktig och metodisk utbildning av personalen.

Under den nuvarande socialistiska landstingsledningen har arbetet runnit ut i sanden och kompetensen har skingrats, trots att de partier som nu har majoriteten kallar sig feminister. Så mycket var det epitetet värt. Detta är värt att uppmärksamma inför Internationella Kvinnodagen på söndag.

Alla kvinnor i Kalmar län är att beklaga.

tisdag 3 mars 2009

Tänk att ni saknar mig ...

Fick ikväll höra av mina partikamrater att jag var saknad och efterfrågad i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott igår och i kommunstyrelsen idag. Det var både alliansföreträdare och sossar som frågade efter mig. Jag blir riktigt rörd!

Det är naturligtvis trist när olika förtroendeuppdrag krockar. Under den kommande EU-valrörelsen kommer det dessvärre att ske lite titt som tätt. Men det är ett enormt förtroende jag fått av mitt parti att bli utsedd att representera partiet på EU-valsedeln, som kandidat nummer sex. Självklart måste jag fullfölja det uppdraget efter bästa förmåga. Jag har goda och pålitliga medarbetare som backar upp på hemmaplan, så det är inte på något vis så att Kristdemokraterna blir utan företrädare när jag är borta.

Men vad hade jag då för mig igår och idag? Ja, igår var det EU-utfrågning i Oskarshamn, som framgår av ett tidigare inlägg.

Idag var jag i Linköping på ett möte med en tvärpolitisk arbetsgrupp, som har tillsatts av de sju riksdagspartiernas partidistrikt i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län, för att utreda förutsättningarna för en eventuell regionbildning ur ett sjukvårdsperspektiv. Vi har konstaterat att de tre landstingen genom regionsjukvårdsnämnden redan har en hel del gemensamt. Mycket kan vidareutvecklas oavsett hur länsgränserna ser ut. En rapport ska presenteras för de tre partidistrikten senare i vår. Alltså ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag, som jag inte kan ta lätt på.

Naturligtvis är det olyckligt att det tidsmässigt sammanföll med kommunstyrelsen, men även där har jag en god ersättare som trädde i tjänst i min frånvaro, så ingen skada är skedd.

Men riktigt rart att ni saknade mig!

Så bra det blev med "privat" förskola!

Sedan ifjol har barnomsorgen i Vimmerby utökats med ett alternativ i form av Drivkrafts förskola Linnéan. Det var inte utan diskussioner och ifrågasättanden från oppositionen, som allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden beviljade företagets ansökan för ungefär ett år sedan.

Nu har man varit igång ett drygt halvår och har ett drygt trettiotal barn inskrivna. I eftermiddags gjorde Kristdemokraterna i Vimmerby ett studiebesök i förskolan. Vi fick en mycket intressant presentation av verksamheten och fick se exempel på hur man genom Reggio Emilia-pedagogiken lockar fram barnen naturliga nyfikenhet och kreativitet. Mycket positivt!

Viktigast av allt är dock att barnen trivs och föräldrarna är nöjda. Förskolan Linnéan har under den korta tiden hunnit bygga upp ett gott rykte. Ett bevis för det är att familjer på eget initiativ begärt att få sina barn placerade där, inte för att det skulle råka finnas lediga platser där.

Det är bra med alternativ och valmöjlighet. Det stimulerar till att förbättra kvaliteten på alla håll. Den som har nytta av det är barnen och deras familjer!

måndag 2 mars 2009

EU-utfrågningspremiär på Oscarsgymnasiet

Idag var det premiär för valrörelsens EU-utfrågningar och debatter. Två ambitiösa gymnasietjejer, Frida Karlsson och Hanna Kvarnmyr, hade bjudit in till en utfrågning av fyra EU-kandidater inom ramen för sitt projektarbete. Mycket väl förberett och genomfört, med färdiga frågor från elever i gymnasietreorna och en underbart medryckande pianointroduktion av musikläraren Attila.

Den temperamentsfulla tangon vävdes ihop med Beethovens An die Freude, Europeiska Unionens egen signaturmelodi, på ett sätt som symboliserar hela europasamarbetet - gammalt och nytt, öst och väst, sydländskt temperament och klassisk skolning - i vad som blir en spännande och kreativ dynamik, med plats och respekt för varandras olikheter.

Två nuvarande parlamentariker, Anna Hedh (S) och Eva-Britt Svensson (V), deltog i debatten jämte två kandidater, Björn Brändewall (FP) och undertecknad kristdemokrat. Jag är lite förvånad över hur de båda damerna spelade på höger-vänster-propagandan och försökte hävda att "marknaden" skulle vara den dominerande "högerfrågan" på bekostnad av den lilla människan. De har tydligen dåligt hum om Kristdemokraternas värderingar, där omsorgen om de svaga och utsatta är en drivkraft för att ge marknaden växtutrymme, för att i sin tur ge det offentliga medel för kunna stödja dem som är i behov av det.

Det förvånar mig också att jag var tämligen ensam om att lyfta miljöfrågorna, som hur vi ska rädda Östersjön, vårt innanhav som inte alls mår bra. Kristdemokraterna har föreslagit en hel rad med åtgärder. Endast med gemensamma åtgärder, alla 84 miljonerna runt Östersjön, kan vi komma framåt i det arbetet!

söndag 1 mars 2009

Opinionsförändringar - men valresultat gäller!

Det har varit mycket tal om opinionssiffror på senare tid. Som kristdemokrat får jag ibland frågan om de låga siffror som redovisats. Men sedan hur lång tid som helst tillbaka kan man se att vårt parti brukar ha låga siffror mellan valen, men hämtar in de sista månaderna och gör bättre resultat i valet än vad olyckskorparna kunnat ana.

Mona Sahlin har det inte så roligt nu för tiden. Jag förmodar att även hon krasst konstaterar att det är valresultat som gäller, inte något hypotetiskt "Hur skulle du rösta om det var val idag?"

När det gäller valet till Europaparlamentet om tre månader, den 7 juni, så ser det ut att gå åt rätt håll för allianspartierna. Enligt dagens mätning skulle 47,7 procent rösta på något av regeringspartierna och 47 procent på något av oppositionspartierna.

Som EU-kandidat för Kristdemokraterna är min utmaning att visa på att det finns fler partier än Moderaterna. Politiken skulle utarmas om den nuvarande trenden skulle fortsätta, med två stora partier som tar all uppmärksamhet. Kristdemokraterna behövs i EU för våra värderingar, för människovärdet, för förvaltarskapet inför framtida generationer, för solidariteten med de svaga och utsatta, för miljö- och klimatfrågorna, kort sagt för att bygga ett tryggare Europa!