söndag 30 maj 2010

Dåliga rutiner på Stadshuset

Hur kan rutinerna vara så dåliga att man tappar bort fullmäktigebeslut? Turerna kring min motion om alternativa maträtter, som återges i förra inlägget, är tyvärr inte det enda exemplet.

Till att börja med:

Varför hölls motionen tillbaka så många år i beredningsstadiet? Inlämnad i september 2003 och besvarad först 2007 är en orimligt lång beredningstid. Intentionerna hade man lätt kunnat bifalla direkt, istället för att låta motionen ligga och vänta i flera år.

Tyvärr är det ju ett fenomen som upprepats i oändlighet i vår kommun. Höjden av tafflighet var väl när samma nämnd "tappat bort" min motion om energieffektivisering i kommunens fastigheter. Trots att jag gång på gång, under beredningen av kommunens energi- och miljöplan, påtalade att motionen borde behandlas parallellt, så dök den inte upp förrän en månad efter att energi- och miljöplanen behandlats i fullmäktige.

Och fullmäktiges svar på motionen blev att motionen delvis skulle bifallas och inarbetas i energi- och miljöplanen, som alltså skulle omarbetas. Ändå kunde jag inte se några direkta spår av våra förslag, när vi nyligen fick tillfälle att yttra oss över energi- och miljöplanen!

Frågan kvarstår alltså:

Hur kan rutinerna på Vimmerby kommun vara så dåliga att man gång på gång tappar bort fullmäktigebeslut?

Alternativ maträtt efter KD-påtryckning

Det är glädjande att teknik- och servicenämnden nu ändrar planerna. Våra elever och äldre ska få möjlighet att välja mellan minst ett par maträtter, när det nya centralköket tas i bruk. Detta kommer att öka chansen att de verkligen äter. På så vis kommer de också att orka med dagen bättre, med bättre koncentrationsförmåga och mindre huvudvärk.

Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att skolan ger barnen förutsättningar att grundlägga sunda måltidsvanor. Tyvärr är det blott allt för vanligt att man istället hoppar över maten, om man inte gillar den, och istället lever på godis och snabbmat. Konsekvensen av sådana födovanor (jag kallar det inte mat!) leder lätt till övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar på sikt.

I september 2003 sedan skrev jag därför en motion om att erbjuda alternativa maträtter, när man planerar för ett nytt centralkök. När fullmäktige behandlade motionen 2007 bifölls den delvis genom att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att beakta motionens intentioner i det fortsatta arbetet.

Någonstans efter vägen tappades tydligen detta bort. För en dryg månad sedan framkom det att man i det nya centralköket planerade för endast en maträtt per dag.

Kristdemokraterna gjorde då en skrivelse där vi påminde om fullmäktiges beslut. Skrivelsen avslutades med en förväntan att teknik- och servicenämnden beslutar att det från januari 2011 ska levereras flera alternativa dagliga maträtter till barnen i de skolor och förskolor och till de pensionärer som får mat via matdistribution från det nya centralköket.

I veckan hade teknik- och servicenämnden sitt maj-sammanträde och behandlade då vår skrivelse. Beslutet blev att man ska erbjuda en alternativ maträtt från och med årsskiftet, när det nya centralköket tas i bruk.

En stor framgång, som kommer att gynna både elever och äldre!

Läs skrivelsen:
http://www.vimmerby.kristdemokraterna.se/web-Vimmerby-content/web-Vimmerby-nyheter/I0328095C

onsdag 26 maj 2010

Oroväckande s-förakt för parlamentet

En ny tid tycks vara på gång i det socialdemokratiskt styrda Landstinget i Kalmar län. Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, visade idag att han ser sig som överordnad det folkvalda parlamentet. I en skrivelse med hans namnteckning utraderas ett beslut fattat av landstingsfullmäktige.

Detta är en mycket oroväckande signal. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. De beslut som fattas där kan rimligtvis inte ändras utan att samma församling beslutar så.

Men den självgoda landstingsmajoriteten anser sig alltså stå över sådana futtigheter som ett folkvalt parlament.

Vad gäller då frågan? Jo, i juni förra året beslutade vänsterstyret att bromsa in fortsatt utbyggnad av familjecentraler. Mot Allianspartiernas protester, ska tilläggas. Skälet var det svåra ekonomiska läget, mitt i finanskrisen.

Beslutet innehöll inget om att man kunde återuppta arbetet med att etablera nya familjecentraler när läget omsider lättade.

Från Allianspartiernas sida lade vi en skrivelse om att det nu var dags för landstingsfullmäktige att ta bort etableringsstoppet.

Idag behandlades den av landstingsstyrelsen. Det fanns en missivtext, som hänvisade till landstingsmajoritetens budgetriktlinjer, som avlämnades härom veckan. Där står det att landstinget "ska vara pådrivande" för att organisera familjecentraler i samarbete med kommunerna.

Och dessa ord i vänsterstyrets budgetriktlinjer ska alltså väga tyngre än ett beslut av landstingsfullmäktige! Horribelt!

Hade majoriteten haft minsta respekt för den demokratiska ordningen, så hade man tagit med vår skrivelse vid det extra sammanträdet med landstingsstyrelsen som hölls omedelbart före landstingsfullmäktige. Då hade man kunnat riva upp beslutet i fullmäktige, i laga ordning.

Istället besudlar socialisterna sina händer i ett rent förakt mot det demokratiska systemet. Det är illavarslande.

Kännetecknande för ärendet var att (för första gången denna mandatperiod?) var det inte landstingsdirektören som undertecknat missivskrivelsen, utan landstingsstyrelsens ordförande själv, dvs Anders Henriksson (S).

Det är en tröst att landstingets tjänstemannaledning visar respekt för demokratin, när inte den politiska ledningen gör det.

Det skulle vara intressant att höra hur en domstol skulle bedöma Anders Henrikssons agerande!

Bra att klippa jämställdhetsarbetet?!?

"Det är viktigt att fokusera. Därför klipper man jämställdhetsarbetet. Det är bra och det är nödvändigt i detta läge".

Detta häpnadsväckande uttalande kom vid dagens landstingsstyrelse från det avgående landstingsrådet Johnny Petersson (V), med särskilt ansvar för landstingets jämställdhetsarbete. Det handlar om psykiatrins arbete med att komma till rätta med de brister som revisonen påtalat.

Man kan undra om hans tilltänkta efterträdare Linda Fleetwood (V) håller med.

Hur stämmer en sådan prioritering med hennes kommentar i media för någon vecka sedan, att landstingsmajoriteten nu tar på "de rödgröna genusglasögonen"?

måndag 24 maj 2010

Respekten för Farsgubbens identitet och personlighet

Min pappa är en naturälskare av stora mått. Han älskar att ströva i naturen och har totalkoll på olika biotoper och vilka rara växter och djur som finns där och vad som kan rubba det känsliga kretsloppet. Även i år har han, 81 år fyllda, en projektanställning hos Länsstyrelsen för att inventera rödlistade fjärilsarter. Förra året kunde han rapportera att flera tidigare kända lokaler blivit förstörda, exempelvis av vägmaskiner, men också av höga vattenflöden.

Pappa är alltså vid mycket god vigör, som orkar kliva omkring genom både myrar och moras för att komma fram till just den naturtyp där det aktuella krypet håller till. Den dag då han inte kan komma ut i naturen tror jag att livet skulle mista en viktig del av det som ger livet mening och innehåll för min far.

Men hur skulle då tillvaron te sig om pappa en dag blev helt beroende av samhällets omsorg? Ja, han har ju många andra intressen, men jag tror att han gladeligen skulle avstå från lite städning för att någon gång få komma ut och andas skogsluft.

Tyvärr har knappast Socialtjänstlagen eller de kommunala omsorgsnämndernas regelverk tillåtit sådana tilltag hittills.

Men idag beslutar Sveriges Riksdag om värdegrund för socialtjänsten när det gäller äldre. Respekten för vem den äldre är och hur han eller hon vill leva sitt liv ska vara vägledande för vilka insatser han eller hon ska få hjälp med.

Jag vill bara säga TACK till äldreminister Maria Larsson (KD), som har drivit frågan, inte sällan i kompakt motvind. I framtiden ska alltså varje äldre ses som en person, med individuella behov och önskemål, inte som en del av ett likriktat kollektiv. Det kan nog bidra till att minska åldersskräcken hos många av oss mitt i livet!

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=17908&newsletter=true

Familjepolitik - från vaggan till graven!

Familjen är den grundläggande byggstenen i samhället. I närheten till mor och far utvecklas det nyfödda barnets anknytning till mor och far, något som är av fundamental betydelse för barnets framtida förmåga att känna trygghet och tillit.

I familjen utvecklas känslan för rätt och fel. Där överförs värderingar och där lär sig barn hur man löser konflikter. Många nyblivna föräldrar känner sig osäkra i den nya rollen och behöver stöd. Där det inte finns tillräckliga nätverk i form av släktningar, grannar och arbetskamrater behöver samhället stärka upp. Men generellt har varje förälder en instinktiv känsla för vad som är bäst för det lilla skyddslösa barn som anförtrotts i ens vård.

Jag har haft förmånen att ingå i Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp. För ett år sedan presenterades våra förslag till ett vidareutvecklat familjepolitiskt program - där vi också täcker in familjen i vidare bemärkelse.

För det är ju så att min familj inte bara är jag och min man och våra barn. Min familj omfattar också mina barnbarn, mina föräldrar och svärföräldrar. Och jag vill även räkna in min bror och min mans syskon med familjer i min familj.

Människan är inte någon isolerad företeelse. Vi ingår i ett socialt sammanhang.

Därför är jag både stolt och nöjd med det tiopunktsprogram som Maria Larsson (KD) nu har presenterat, för hur Kristdemokraterna ska vidareutveckla familjepolitiken inför nästa mandatperiod. Bland annat skriver Göteborgs-Posten om förslagen.

Mycket känner jag igen från den rapport som min arbetsgrupp avlämnade förra året, till exempel att alla ska ha rätt till vårdnadsbidrag upp till tre års ålder, oavsett var man bor i landet - och dubblerat belopp (dvs 6000 kronor i månaden) för att göra det möjligt även för ensamföräldrar att kunna utnyttja.

Självklart är det i de allra flesta fall föräldrarna som är bäst på att se hur omsorgen kring barnet ska se ut under de första åren!

Jag är också glad över att det nya förslaget bejakar äldre makars rätt att fortsätta leva tillsammans, även om man på ålderns höst har olika vårdbehov.

Det kallar jag en värdig familjepolitik - från vaggan till graven!

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.375024-kd-foreslar-obligatoriskt-vardnadsbidrag

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Familj/100523MLfamvbpropprikst

Läk ihop Virserum innan ni vill ta över Vimmerby!

Nu är Lennart Beijer (V) igång igen. I artiklar i Vimmerby Tidning och Barometern för han återigen tal om att slå ihop Hultsfreds kommun med Vimmerby. Så snart som möjligt.

Han har rätt i vissa delar, exempelvis att man kan spara stora summor genom att samnyttja resurser.

Men om en kommunsammanslagning ska bli framgångsrik krävs att de olika delarna känner samhörighet och att ingen del blir försummad. Det är inte direkt någon gren där det sosse-och-vänsterstyrda Hultsfred visat särskilt stor skicklighet.

Tvärtom sjuder missnöjet i Virserum så till den grad att jag hört mer än en uttrycka att de helst skulle vilja bryta loss sin kommundel från Hultsfred, eftersom man känner sig direkt motarbetad av sin egen kommunledning.

Nej, min väg handlar mer om samverkan än om samgående. Inom räddningstjänst, inom miljö- och hälsoskydd osv kan helt visst resurser nyttjas gemensamt för att få en större volym på arbetet och därmed större effektivitet.

När det gäller växel, telefoni och IT borde det inte finnas några som helst problem att samarbeta.

Och när det gäller gymnasieutbildningarna så är en samverkan på gång att ta form.

Låt tiden utvisa om det fungerar på ett sätt som båda inblandade parterna kan känna sig inte bara tillfreds med utan dessutom uppleva som ömsesidigt framgångsrikt. Då kan det byggas upp tillräckligt med tillit för att gå vidare med samverkan i större omfattning.

Men först behöver nog vänsterstyret i Hultsfred lära sig hemläxan i sin egen kommun.

http://www.barometern.se/nyheter/hultsfred/beijer-vill-sla-ihop-hultsfred-med-vimmerby(1936692).gm

söndag 23 maj 2010

Grattis till Guldskalpellen för minskat tvång!

Dagens Medicin tilldelar en Guldskalpell till den psykiatriska vårdavdelningen PIVA i Kalmar. De har lyckats med bedriften att minska ned tvångsåtgärderna med 40 procent.

Vi politiker fick en redovisning av arbetet för en tid sedan. Det var intressant och imponerande vilka till synes enkla åtgärder som låg bakom den stora förbättringen. Exempelvis att personalen numera äter tillsammans med patienterna och det alltid finns personal i dagrummet.

Närvaron av erfaren personal har en lugnande inverkan och medför att man snabbt kan gå åt sidan med en patient som är på väg att hamna i konflikt med någon annan.

På så vis har man kunnat minska ned antalet bältesläggningar och även korta ned tiden i de fall man ändå fått ta till metoden. Man har också kunnat minska mängden lugnande mediciner. Dessutom har man utarbetat som rutin att i efterhand prata igenom med patienten vad det var som hände, varför det blev som det blev och vad man kan göra en annan gång för att undvika att det ska behöva hända igen.

Enligt min uppfattning har man utvecklat en mycket positiv arbetsmetod, med fokus på patienten och patientens situation och upplevelse, som jag hoppas kan inspirera fler kliniker till liknande förbättringar.

Alltså en mycket värdig pristagare till den prestigefyllda Guldskalpellen. Stort grattis till alla på PIVA - både personalen, men inte minst patienterna är de stora vinnarna!

Var tredje s-väljare föredrar Reinfeldt

Det är nog inte så kul att heta Mona Sahlin (S) just nu. Visst har hon sin trogna supporterskara, men den interna kritiken är inte nådig. Gång på gång har exempelvis Östran-Nyheterna på ledarplats kritiserat hennes göranden och låtanden - eller hennes brist på göranden och låtanden.

Nu i helgen har Expressen publicerat en Demoskop-undersökning som måtte framkalla rysningar på partihögkvarteret på Sveavägen. Undersökningen visar att var tredje sosseväljare tycker att Fredrik Reinfeldt (M) skulle sköta jobbet som statsminister bättre än Mona Sahlin efter valet i höst.

Kan det bero på en kombination av henne själv och det sällskap hon omger sig med?

För att citera Göran Hägglund (KD) vid Kristdemokraternas VIP-utbildning i fredags:

- Ju mer vi från Alliansen syns tillsammans och presenterar vår politik, desto mer vinner vi på det. Och ju mer de på vänsterkanten visar sig tillsammans och presenterar sin politik, desto mer vinner vi på det.

Dags för Mona att gå i karantän och förbli där fram till valdagen, månntro?

http://www.expressen.se/Nyheter/val2010/1.1997563/s-valjare-reinfeldt-ar-en-battre-statsminister

lördag 22 maj 2010

Utbildning av toppkandidater

Vilken känsla! Att få förmånen att tala i Riksdagens Förstakammarsal, alltså, som jag gjorde igår.

Förstakammarsalen måste vara en av de vackraste lokalerna i riket. Konstfärdigt snidad ek i väggpaneler och möbler. Halvmånformade väggmålningar med motiv från den svenska historien runt det centrala takfönstret. Golvet sluttar ned mot estraden mellan de rödklädda stolarna.



Vad talade jag om då, när jag fick chansen att äntra Förstakammarsalens talarstol? Ja, mitt uppdrag var att ge praktiska tips om hur man kan jobba med media. Pressinbjudningar, pressträffar, för- och efterarbete - och emellanåt lite utdelning!



Lennart Bondeson, skolkommunalråd i Örebro, gav andra infallsvinklar på temat kommunikation och mediakontakter.

I två dagar har Kristdemokraterna haft utbildning för toppkandidater på landstingslistor och från de största kommunerna. Det var ett späckat program, där vi bland annat hade förmånen att lyssna till socialminister Göran Hägglund.



"Ju mer vi i Alliansen syns tillsammans och visar upp vår politik, desto mer vinner vi på det. Och ju mer de på vänstersidan syns tillsammans och visar upp sin politik, desto mer vinner vi på det!"



Acko Ankarberg, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping och ordförande i Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska råd, höll ihop utbildningsdagarna.



En välbehövlig fikapaus ger rika tillfällen till kontakter med vänner från andra delar av landet.



Mina kollegor i föreläsningspasset om mediakontakter, Lennart Bondeson, Örebro, och Mia Frisk, Tenhult.



Småprat i Förstakammarsalen under fikapausen.



En fikapaus kan användas till mycket. Kerstin Lahi, Västervik, läser tidningen.



Finansutskottets ordförande, Stefan Attefall i talarstolen.



Det ingick även praktiska övningar under utbildningsdagarna, till exempel denna intervjusituation med tuffa frågor från en pressande reporter.

måndag 17 maj 2010

Människovärdet - en ideologisk grundsyn

Idag har Sveriges Radio kört resultatet av en enkätundersökning bland lokalpolitiker om hur man skulle ställa sig om Sverigedemokraterna blev vågmästare. I Radio Kalmars sändningar hade man tagit med en intervju med mig.

Mitt svar är att jag skulle vara beredd att söka blocköverskridande lösningar, för att undvika att Sverigedemokraterna skulle få ett otillbörligt inflytande.

Skälet till det är att människovärdesprincipen ligger som grund för Kristdemokraternas ideologi. Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika, oavsett bakgrund, kön, religion osv.

När man skrapar på ytan för Sverigedemokraternas politik, även i till synes enkla vardagsfrågor, så träder det fram ett mönster, där även småfrågor går att härleda till deras stora huvudfråga, som bottnar i ett förakt för människor från andra delar av vår värld.

Det är så fjärran från kristdemokratisk människosyn som man kan komma. Så länge vi inte får egen majoritet är det därför bättre att söka samarbetspartners bland partier som delar synen på människovärdet.


http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2368537&BroadcastDate=&IsBlock=

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7135991.ab

söndag 16 maj 2010

Onyanserad Mona Sahlin emot människors lika värde!

Bevare oss väl från att få en statsminister som är så totalt onyanserad som Mona Sahlin. Nu har hon gjort det igen. För att vinna applåder och kortsiktiga populistiska poäng har hon upprepat en gammal plumphet: "Det Kristdemokraterna är för, det är vi emot."

I så fall är Mona Sahlin och hela den applåderande miljöpartikongressen emot principen att alla människor är lika mycket värda.

Ja, hon bevisar det ju själv, genom att så kategoriskt slå fast att inget av värde eller betydelse kan komma från kristdemokraterna. Sorgligt!

Ska man ta henne på orden är alltså Mona Sahlin emot det arbete som socialminister Göran Hägglund har gjort för att halvera väntetiderna till sjukvård och den trefaldiga skattesänkningen för pensionärer som han drivit igenom. Hon tar avstånd från äldreminister Maria Larssons arbete med att göra äldrevården värdigare. Hon hade inte velat ha det konjunkturstöd till kommuner och landsting som kommunminister Mats Odell lyckades få igenom.

Det skulle vara frestande att gå vidare i uppräkningen av allt gott som Kristdemokraterna har bidragit med i regeringen och det vi har ambitionen att genomföra i framtiden, men som alltså Mona Sahlin är emot, i enlighet med sitt famösa uttalande. Men då skulle jag falla i samma onyanserat svart-vita fälla som Mona Sahlin själv gjorde.

För jag förstår att hon egentligen inte bokstavligt menade vad hon sa.

Men jag kan inte låta bli att citera från Kristdemokraternas principprogram sidan 13. Där, och på sidorna runt omkring, talas det om ofullkomlighetstanken, dvs att vi människor begår misstag och inte alltid väljer rätt i spänningsfältet mellan det goda och det onda. Jag citerar:

"Insikten om människans ofullkomlighet klargör behovet av medborgerlig samverkan och maktdelning och lägger en viktig grund för en utvecklad och realistisk syn på demokratin. I de politiska sammanhangen ger ofullkomlighetstanken dessutom insikten att inget politiskt parti ensamt står för den kompletta sanningen. Detta ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter."

Nu är kanske inte ödmjukhet Mona Sahlins paradgren, men kanske även hon en vacker dag kan inse hur vist detta är uttryckt och att en konsekvens borde vara att inte så kategoriskt avfärda allt vad ett parti står för.

fredag 14 maj 2010

Frihet- inte kvotering!

Nog är det märkligt att det finns politiker som inbillar sig att de alltid vet bäst!

Vi kristdemokrater hävdar att föräldrarna själva är bäst skickade att bedöma hur man ska fördela föräldraledigheten. Vi vill utforma familjepolitiken för att ge så stor frihet till familjen som möjligt, att forma de första åren tillsammans med barnen så som passar just den familjen bäst.

Skiljelinjen mot de socialistiska partierna är tydlig. De vill tvinga föräldrarna att tvångsdela dagarna enligt en politisk uppfattning: en tredjedel till respektive förälder och en tredjedel valfritt.

Idag har Miljöpartiet, enligt TV4:s Nyheterna, anslutit sig till denna socialistiska tvångsdelningslinje. Det är sorgligt.

Enligt min uppfattning borde familjepolitik vara något som ligger så långt från tvång som bara är tänkbart. Föräldraförsäkringen ska ge frihet till familjerna - inte tvång!

http://nyhetskanalen.se/

Kyrkokonferensernas helg

Kristi Himmelsfärdshelg tycks i stora delar av Frikyrkosverige vara liktydigt med kyrkokonferens. Och Örebro-trakten är helt klart den dominerande konferensorten i år. Men så ligger ju Örebro nära Sveriges befolkningsgeografiska mitt.

I själva staden konferensar missionsförbundare, baptister och metodister, de som håller på att bilda det nya samfundet Samfundskyrkan. Säga vad man vill om namnet, men det kanske symboliserar svårigheterna i att sticka ut, när man ska hitta minsta gemensamma nämnare för att förena tre ursprungligen väldigt olikartade traditioner.

Själv har jag tillbringat två dagar ett par mil söderut, i Torp, strax intill Götabro, utefter vägen mellan Kumla och Fjugesta. Där kongressade Evangeliska Frikyrkan, som för något tiotal år sedan bildades genom att tre tidigare samfund gick samman: Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet.

Det är fascinerande att se hur olika kyrkliga rörelser nu närmar sig varandra, efter ett århundrade av splittring.

Ett av dagens största beslut i EFK-kongressen var att ha gemensam pastorsutbildning med Pingst och Allians. Det känns helt rätt att samla resurserna för att på så sätt försäkra sig om att hålla erforderlig akademisk kvalitet på teologistudierna, samtidigt som respektive samfund/rörelse kan ge sin egen prägel på vissa delar.

Var det någon associerar till något urgammalt och mossigt på tal om kyrkor och samfund? Glöm det!

Vid kongressen användes mentometerundersökningar via sms för att få snabba reaktioner på olika frågeställningar. Och delar av den framtida pastorsutbildningen kommer att ske genom videokonferens, för att öka deltagandet från olika utbildningsorter, utan att belasta miljön.

onsdag 12 maj 2010

Grattis alla världens sjuksköterskor!

Idag, den 12 maj, är det den Internationella Sjusköterskedagen. Hela världens alla sjuksköterskors egen dag. Dagen är inte utmärkt i våra svenska almanackor, men i den anglofona världen är dagen väl känd som Florence Nightingale-dagen.

Den 12 maj 1820 föddes hon, Florence Nightingale. Hon blev känd som "Damen med oljelampan", den självuppoffrande engelska sjuksköterskan, som vandrade om nätterna längs de ändlösa raderna med bäddar på krigssjukhuset i Üsküdar, och skötte om skadade och döende soldater från Krimkriget. Hon var en flitig skribent, men även en analytisk och strukturerad omvårdnasteoretiker och statistiker. När hon kom tillbaka hem till England efter Krimkriget startade hon den första sjuksköterskeskolan vid S:t Thomas's Hospital i London.

Lite av denna mångsidiga dams internationella betydelse insåg jag under mina år som sjuksköterska i Tanzania. Den 12 maj högtidlighålls med en samling på kvällen. Då läses dikter och tal hålls av Doctor in Charge och Matron in Charge. Det sjungs, dricks te med mycket socker och mjölk och äts frityrkokta vetebullar, maandazi.

Som avslutning vid högtiden står alla med höjd högerhand och läser sjuksköterskeeden unisont, samma ed som sjuksköterskorna en gång svurit vid sin examenshögtid:

- I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully.
- I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug.
- I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling.
- With loyalty will I endeavor to aid the physician, in his work, and devote myself to the welfare of those committed to my care.

Kortfattat innebär det att man lovar att utöva sitt yrke troget. Man avstår från det onda och lovar att inte själv inta eller medvetet ge någon patient något skadligt läkemedel. Slutligen lovar man att lojalt bistå läkaren i hans arbet och hängivet ägna sig åt dem som man fått anförtrodda i sin vård.

Vetskapen att sjuksköterskor över hela världen samlas denna dag och upprepar sina löften skapar stor samhörighet och högtid.

I Sverige har vi ännu inte tagit upp den traditionen, men det kanske kan vara något att fundera på för framtiden.

tisdag 11 maj 2010

De rödgröna valsveken

Jag gillar inte att vara i opposition. Men ett uppdrag oppositionen har är att granska den sittande majoriteten, hur de sköter sitt uppdrag och hur de lever upp till vad de lovade inför valet.

Därför har Allians för Landstinget i Kalmar län granskat den nuvarande majoritetens vallöften 2006. Av ett tjugotal löften, som vaskats fram ur artiklar, program och bloggar, har endast fem har blivit verklighet medan femton inte har infriats. Bara tjugofem procent av löftena har alltså majoriteten lyckats genomföra.

Alliansen har rangordnat en tio-värsta-lista. Patientavgiftshöjningar och höjningar av egenavgifter på hjälpmedel hamnar i topp.

Socialdemokraterna skrev i sitt valmanifest 2006 att sjukvården i Kalmar län utmanades av krav på höjda avgifter och att man säger nej till en sådan utveckling. I själva verket har de sagt ja till en sådan utveckling. Så sent som 2009 höjde man patient- och egenavgifterna på hjälpmedel till att vara de högsta i landet. Detta är ett tydligt exempel på ett löftessvek från Socialdemokraterna.

På sveklistans andra plats placerar Alliansen de rödgrönas psykiatripolitik under mandatperioden. Inför valet 2006 lovade man att öka insatserna mot den psykiska ohälsan, att satsa på öppenvård inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och att psykiatrin skulle göras mer lättillgänglig.

Vänstergänget har visat en oerhörd brist på ledarskap när det gäller psykiatrin. Dåligt politiskt ledarskap har i själva verket inte gett någon satsning alls på de bristfälliga lokalerna på BUP i Kalmar. Det råder brist på vårdplatser och flera granskningar har riktat kritik mot vårdens innehåll, särskilt när det handlar om samverkan mellan landstinget och kommunerna. Personalen gör ett bra jobb men behöver en politisk ledning som är engagerad, intresserad och som gör vad den lovat istället för att passivt sitta med armarna i kors och inte ta sitt ansvar för verksamheten.

Rätten till heltid fanns med i Socialdemokraternas valmanifest 2006. Detta vill Alliansen nu placera på tredje plats på sin 10-värsta-lista.

Rätten till heltid var ett av socialdemokraternas allra viktigaste vallöften inför valet 2006. I praktiken blev ”rätten” bara en ”möjlighet” som till slut blev en ”önskan”. Rätten till heltid kom ju att kallas önskad sysselsättningsgrad. Den rödgröna majoriteten har grundlurat personalen i vårt landsting. Av de cirka 6 000 anställda har endast 39 fått heltid inom den ”särskilda satsning ” man gjort under de rödgrönas tid vid makten.

”Se till att ingen hamnar mellan stolarna. Vi vill sudda ut alla onödiga gränser mellan kommuner och landsting för att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg”, skriver S i 2006 års valmanifest. Alliansen vill placera detta vallöfte just utanför pallplats på sin lista.

Det finns många exempel på hur den rödgröna majoriteten har svikit väljarna i detta avseende. Det började bra med målet att varje kommun ska ha en familjecentral, men sen kom etableringsstoppet och den samverkan mellan kommun och landsting som en familjecentral kan innebära kom på skam. Genomlysningarna av psykiatrin visar att det fortfarande är många patienter som hamnar mellan stolarna. Det saknas en förmåga att systematiskt utveckla samverkan med kommunerna, vilket var vad man lovade i valrörelsen och det har man svikit.

Detta var det budskap som de fyra allianslandstingsråden hade med vid gårdagens pressturné runt länet.

VästerviksTidningen ställde vår revision mot majoritetens nya löften, när de hade en presskonferens senare samma dag.

Anders Henriksson (S) tycker, i en angränsande artikel, att vi svartmålar vården.

Där har han fullständigt fel. I det här fallet är det inte vården som granskas, utan han själv och hans sätt att leda arbetet med vårdens utveckling i länet. Det är en avsevärd skillnad - och ett ansvar som han inte kan frånsäga sig så länge han väljer att sitta kvar som landstingsstyrelsens ordförande.

Men det kan ju vara så att han mentalt börjar förbereda sig för att lämna ordförandestolen till hösten. Det vore på tiden!

http://www.vt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5374289

Dold agenda bakom återinförd fastighetsskatt?

Minns någon hur det var för några år sedan? Den som ägde en fastighet kunde se sitt enkla tjäll bli högre och högre beskattat, när någon granne hade lyckan att sälja sitt hus till ett bra pris.

Detta kunde driva upp skattenivån till astronomiska nivåer i attraktiva områden, på grund av det förväntade försäljningsvärdet, medan den som bott länge i huset inte hade ett öre mer att röra sig med och huset kanske inte var ett dugg bättre än när det byggdes för femtio år sedan.

Detta samtidigt som en lyxvilla i ett annat område kunde ha en mycket blygsam beskattning.

"En orättfärdig skatt" kallade Göran Hägglund det 2006.

När Alliansregeringen tillträdde var det en av de första frågor man tog itu med. Fastighetsskatten avskaffades. Istället infördes en avgift, som är förutsägbar och har en maxnivå.

Vänstergänget vill återinföra fastighetsskatten, om olyckan skulle vara framme och de skulle komma till makten i höst. De har dock begränsat det till att omfatta hus som är taxerade till 4,5 miljoner kronor eller mer.

Det låter väldigt mycket, åtminstone för en vimmerbybo som jag. Men i förorterna kring Stockholm eller Göteborg behövs det inte någon särskilt lyxig kåk för att komma upp i de nivåerna. Alldels vanliga småbarnsfamiljer eller pensionärer kan mycket väl befolka sådana områden som skulle drabbas.

Är det någon som har fått uppfattningen att småbarnsfamiljer och pensionärer vältrar sig i pengar? Nej, jag trodde inte det. Ändå vill alltså Mona Sahlin, Thomas östros och resten av gänget återinföra en så orättfärdigt utformad skatt.

DN har idag en utmärkt artikel, där situationen beskrivs i all önskvärd tydlighet.

Den fråga man ställer sig är om Thomas Östros vill avfolka storstadsområdena, genom att göra det för dyrt för vanligt folk att bo där? Finns det en dold agenda, där syftet är att avfolka storstadsområdena och återbefolka glesbygden? Men är det då rimligt att samtidigt höja bensinskatten, som vänstergänget också tänker göra?

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/villaagare-drabbas-av-skattesmall-1.1091871

fredag 7 maj 2010

Lars Ohly som finansminister?!

Lars Ohly (V) som finansminister efter en eventuell röd-grön valseger?! Ja, det är Expressens tips efter att ha ringt runt till ett antal kongressande vänsterpartister.

För mig låter det som en skräckvision, som endast överträffas av om Ohly istället skulle bli utrikesminister eller försvarsminister. Eller utbildningsminister. Eller ...

Ja, bevare mig väl, jag vet inte var karl'n skulle göra minst skada.

Vad har hon gjort, Mona, när hon tagit Ohly i båten, med den politik hans parti vill föra? Skulle hon förmå ro den i land?

Jag tillåter mig tvivla. Mitt hopp är att väljarna inser det omöjliga att lämna över vårt välskötta land i sådana händer.

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1980586/har-ar-ministrarna-som-vansterpartiet-vill-se-i-en-rodgron-regering

Jag har placerat min blogg i Vimmerbybloggkartan.se!

Barnperspektiv.se och Globträdet

De senaste dagarna har barnperspektivet verkligen varit i fokus. Igår lanserade socialminister Göran Hägglund (KD), som ansvarar för barnrättsfrågor, sajten Barnperspektivet.se Det är en stödjande sajt för vuxna om barn. Göran Hägglund: Lanseringen av Barnperspektivet.se

På Barnperspektivet.se får man tips om hur man samtalar med barn om svåra saker, hur man sätter gränser så att barnet förstår varför, hur barn kan uppleva en skilsmässa osv. Framför allt uppmuntras vi vuxna att alltid samtala med barnen oavsett om det känns svårt, det värsta är att inte göra det.

BRIS har sedan länge en vuxentelefon dit man kan ringa vid frågor kring barn. Ur detta kom idén om att ha en sajt dit föräldrar och andra vuxna kan söka svar på frågor som dyker upp i vardagen.

Vimmerby kommun är med i nätverket Globträdet, som står under FN:s beskydd. Det är en organisation som arbetar med att skapa mötesplatser där barn får möta beslutsfattare för att göra sina röster hörda, i enlighet med FN:s barnkonvention.

Tanken är att, enligt traditionen i exempelvis afrikanska byar, samlas under ett träd för att samtala och hitta lösningar. En stor akacia på FN:s område i Nairobi är därför det symboliska moderträdet till ett antal liknande Globträd runt Victoriasjön och på andra håll.



Vimmerbys Globträd finns vid Astrid Lindgrens Näs. Det är det träd som inspirerade Astrid när hon hittade på Pippi Långstrums sockerdricksträd. Den 5 maj firas Globträdsdagen. Dagen till ära var organisationens grundare, Kajsa Dahlström med, tillsammans med bl a några killar från Nairobis slum, som genom drama har berättat för svenska ungdomar om livet i slummen.



Kajsa Dahlström berättar om tanken bakom Globträdet och hur man arbetar med att stärka barns rätt att göra sin röst hörd runt om i världen.



En ceremoni hölls, där barn från olika skolor och stadier överlämnade en budkavle med sina förslag till några av kommunens beslutsfattare.



När Göran Hägglund (KD) besökte Vimmerby härom året introducerades han för Globträdet, här tillsammans med Kristdemokraternas distriktsordförande Anders Andersson och mig själv.

onsdag 5 maj 2010

Efterlängtat trendbrott!

Ja, jag vet. Jag anser fortfarande att man inte ska lägga allt för stor vikt vid opinionsundersökningar. Det är valresultat som gäller. Det är vad jag sa vid en intervju så sent som i förra veckan.

Men nog är det ett efterlängtat trendbrott, dagens Demoskop-mätning, där Allianspartierna tagit ledningen över den röd-gröna röran!

Nog vore det väl konstigt om inte väljarna insåg vilket gäng som är det mest trovärdiga regeringsalternativet, inte minst efter S+V+MP:s löfteskarusell de senaste dagarna. Vem kan tänka sig att leva fyra år med Mona Sahlin (S) som regeringschef och Sveriges representant i världen?

Extra trevligt är det att notera att siffrorna för Kristdemokraterna tagit ett rejält kliv uppåt. Min tro är att detta bara är början!

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1977917/rodgront-jatteras-alliansen-forbi

Jag har placerat min blogg i Kalmarbloggkartan.se!

Hjärtlöst hjärnsläpp!

Att de röd-gröna har en annan syn än Allianspartierna på människors rätt att själva råda över sitt liv och sina pengar, det har väl varit känt tidigare. Ändå tror jag fler än jag satte kaffet i vrångstrupen när man igår hörde Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Mikaela Waltersson.

De rödgröna tänker ju återinföra fastighetsskatten på villor och fritidshus som är taxerade till 4,5 miljoner kronor eller mer, om de kommer till makten i höst. Det låter ofattbart mycket för oss i Smålands inland, men är inte särskilt uppseendeväckande i skärgårdsområden.

Enkla fiskarstugor kan på grund av sitt läge vara så högt taxerade att fastighetsskatten överstiger vad som är möjligt att betala för de ursprungliga ägarna, vilket tvingat en del från hus och hem. Det var detta godtyckliga och orättfärdiga system som Alliansregeringen avskaffade. Den fastighetsavgift som infördes ligger på en avsevärt lägre nivå och är förutsägbar.

Nu vill alltså de röd-gröna återinföra fastighetsskatten. Men dom som inte har råd att betala fastighetsskatten, då?

Ja, de kan ju alltid höja lånen på huset eller sälja. Det är miljöpartisten Mikaela Walterssons råd. "De har ju en tillgång som inte alla människor har."

För de röd-gröna spelar det alltså ingen roll hur fastighetsägarens livssituation ser ut. Är man så dum så att man råkar vara fiskare och bo kvar i sitt barndomshem, medan priserna i området har skjutit i höjden, då får man väl finna sig i att kapa sina rötter och sälja huset för att kunna betala skatten! Så är tydligen resonemanget.

Tala om hjärtlöst hjärnsläpp!

http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2347629&BroadcastDate=&IsBlock=

Erbjud alternativa maträtter från det nya centralköket!

I många år har jag arbetat med frågan om skolmaten, inte minst utifrån min bakgrund som skolsköterska. Jag har sett otaliga barn och ungdomar, som slarvat med maten, eftersom de inte tyckt om dagens maträtt, med huvudvärk och koncentrationssvårigheter som följd. Självklart finns en överhängande risk att detta påverkar studieresultaten.

I många kommuner erbjuder man flera alternativa maträtter, vilket ökar sannolikheten att varje elev gillar åtminstone någon av rätterna.

Jag skrev därför 2003 en motion till kommunfullmäktige, för att man ska ta med den aspekten i planeringen för det nya centralköket. Fullmäktige gav år 2007 teknik- och servicenämnden i uppdrag att beakta denna intention i det fortsatta arbetet.

Enligt all information vi beslutsfattare har fått, så skulle det bli lättare att tillmötesgå önskemålet om flera maträtter genom det nya centralköket.

Nu är byggnationen igång. Ändå har vi fått veta att man inte alls planerar för att laga fler än en maträtt!

Något måste ha gått snett efter vägen. Därför har jag, tillsammans med omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson och Jaroslav Sranka, vice ordförande i barn- och ungdomsnämden, lämnat en skrivelse idag. Vi förväntar oss att man följer fullmäktiges uppdrag och erbjuder fler än en maträtt till barn och äldre med matdistribution från det nya centralköket.

Läs skrivelsen här:

http://www.vimmerby.kristdemokraterna.se/web-Vimmerby-content/web-Vimmerby-nyheter/

Jag har placerat min blogg i Vimmerbybloggkartan.se!

Så vänder vi Vimmerbys företagsklimat!

Nu har den kommit, den årliga rankningen av kommunernas näringslivsklimat. Vimmerby har sjunkit som en sten under de senaste åren och missnöjet jäser inom företagarleden. Kommunen har i samförstånd med Företagarna gjort ett antal förändringar, men det tar tid att se resultat. Därför tappar Vimmerby ytterligare åtta placeringar och sjunker till plats 233 i årets ranking.

Enligt min och den kristdemokratiska företagsgruppen i Vimmerby behövs ytterligare åtgärder för att vända utvecklingen. Vi upplever att den nuvarande organisationen är för otydlig, vilket inte främjar det viktiga förtroendebygge mellan företagare och kommunledning som är nödvändigt för att vända trenden.

Drivkraften och grunden för tillväxt och välfärd i vårt samhälle ligger i företagandet. Utan framtidstro hos företagarna tappar samhället utvecklingskraft. Därför är det allvarligt att Vimmerby tappat mark i Svenskt Näringslivs rankning. Det är av yttersta vikt att vända trenden och bygga upp förtroendet igen.

Ett gott företagsklimat är en viktig förutsättning för att skapa välfärd. Det är därifrån skattepengarna kommer. Ett gott företagsklimat och god service till företagare innebär att kommunen har hittat strukturer för god service och gott klimat överhuvudtaget gentemot alla kommuninnevånare.

Kristdemokraterna i Vimmerby har satt som mål att Vimmerby inom fem år ska ta förstaplatsen i näringslivsrankningen. För att åstadkomma detta behöver ett antal förändringar ske.

Förändringen börjar med ledarskap. Ett tydligt ledarskap skapar förutsättning för ett långsiktigt och kraftfullt arbete. Det politiska ledarskapet i kommunstyrelsen måste visa viljeinriktning och mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna. En näringslivsenhet behöver finnas i direkt anslutning till kommunledningen, för att skapa samordning och tydlighet.

Samarbetet mellan förvaltningarna måste förbättras. Attityderna i mötet med företagaren eller medborgaren är avgörande för helhetsintrycket.

Företagaren behöver ofta stöd från flera förvaltningar. Bra bemötande och positiv attityd kan inte nog betonas. Tjänstemännen behöver få bättre förståelse för företagarens vardag och villkor och vad företagen betyder för kommunen.

Kommunikationen mellan kommunen och allmänhet och företagare måste förbättras. Täta och återkommande möten ska ske för att ömsesidigt öka förståelsen mellan kommunen och företagarna. Kommunens företrädare behöver lyssna in företagandets villkor och omständigheter, och företagare kan behöva få ökad kännedom om de lagar och förordningar som kommunen måste följa.

Vi menar att ledarskapet är det enskilt viktigaste för att skapa ett bättre näringslivsklimat i Vimmerby. Den politiska ledningen måste visa viljeinriktning och mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna. Ledarskapet ska kunna inspirera och entusiasmera hela organisationen – inte bara förvalta eller administrera.

Tjänstegarantier utgör en kvalitetssäkrad ärendehantering, som ger kortare handläggningstider. Därför vill vi införa tjänstegarantier i alla kommunala nämnder och styrelser, för att skapa tydlighet kring vilken servicenivå kommunen kan erbjuda.

Man ska kunna få en första kontakt med en kommunal handläggare i rätt förvaltning samma dag. Omfattande delegationsordningar kan underlätta så att ärenden inte sinkas. Ett ärende ska börja hanteras omgående och vid behov av politisk hantering behandlas vid nästkommande sammanträde. Ett uppföljningssystem måste införas, som garanterar att inget ärende blir liggande. Det ska inte förekomma att en myndighet oavsiktligt lovar mer än vad som är möjligt.

Vi anser att fler kommunala verksamheter ska kunna knoppas av eller läggas ut på entreprenad. Kommunen behöver ta fram ett förenklat regelsystem för upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LoU).

Vi vill också att kommunen antar en viljeinriktning att öppna för alternativa utförare inom äldre- och handikappomsorgen genom Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det skulle gynna omsorgstagarna att ha fler utförare än bara kommunen att välja mellan.

Ett valfrihetssystem skulle skapa nya förutsättningar för nyföretagande i kommunen inom en av tradition kvinnodominerad sektor. Det finns säkert flera driftiga vårdbiträden eller undersköterskor inom omsorgen som skulle kunna tänka sig starta egen firma. Det skulle därmed också gynna omsorgspersonalen att ha fler arbetsgivare att välja mellan.

Detta är några av de förändringar som vi anser behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Vimmerby. Det förutsätter ett stärkt kristdemokratiskt inflytande efter höstens val!

måndag 3 maj 2010

Tillämpa barnets rättigheter i landstinget!

Barnets rättigheter. Sedan tjugo år är de erkända, genom att Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.

Under förra mandatperioden skrev Allianspartierna in i landstingsplanen att arbeta efter FN:s barnkonvention. En barnperspektivsamordnare utsågs och ett barnkompetensnätverk byggdes upp.

Hur ser det då ut i landstinget efter tre och ett halvt år med vänsterstyre?

Barnperspektivsamordnaren har övergått till andra uppgifter. Efter det har barnkompetensnätverket saligen insomnat.

Innan barnkompetensnätverket drog sin sista suck tog man fram en mycket bra handlingsplan för arbetet med barnrättsfrågorna i landstinget. Men den har inte blivit känd i verksamheten förrän under den sista veckans utbildningsdagar.

Pär Ansved, barnläkare och tills alldeles nyligen verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken i Kalmar, har dragit ett tungt lass i planeringen av de tre dagarnas utbildning av landstingschefer i barnrätt och vad det innebär i praktiken.

För mig, som varit med en och en halv av dessa utbildningsdagar, har det varit spännande att se gnistan tändas i deltagarnas ögon, när aha-upplevelsen drabbat dem, om vad barnrättsfrågorna kan betyda i deras verksamhet.

En lag är en lag, en ratificerad FN-konvention är en ratificerad FN-konvention, som ska genomsyra all verksamhet på alla nivåer. Nu ska förhoppningsvis arbetet komma igång.

Det är bara sorgligt, för att inte säga rent av pinsamt, att en rad chefer, framför allt från Länssjukhuset i Kalmar, inte hörsammat kallelsen och alltså inte deltagit i utbildningen.

Genom att utebli från dessa dagars brett upplagda basutbildning har cheferna tagit på sig ett stort ansvar för att inte barnrättsfrågorna i deras verksamheter ska släpar efter övriga delar av landstinget.

lördag 1 maj 2010

Alliansens Första maj-manifestation i Västervik

Allians för Kalmar län gjorde en manifestation i Västervik idag, Första Maj. Talade gjorde representanter för alla Allianspartierna - riksdagsledamöter, landstingsråd, kommunföreträdare med kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) först ut.



Mitt tal följer här:

Denna Första Maj vill jag demonstrera mot orättvisor och protestera mot den rödgröna landstingsmajoritetens misslyckanden.

Jag har tagit med två röda ting som symboliserar detta:

Ett rött, pumpande hjärta



Hjärtat står för kärlek.
Det är vår – kärleken spirar, känslorna sjuder. Vi har en ungdomskultur där det är vanligt med många och tillfälliga, oskyddade sexkontakter. Den fria kärlekens baksida består av en ökning av sexuellt överförda sjukdomar och aborter. Så onödigt – det finns ju skydd och det finns bot!

I onsdags hade jag ett möte med Socialstyrelsen. De granskar landstingets arbete för att förebygga sexuellt överförda sjukdomar som HIV och klamydia.

Det är bara att konstatera: Ungdomsmottagningarna i länet har otillräckliga resurser. Västervik har bara halva personalstyrkan mot normen för riket. Följden blir långa väntetider. Flera veckors väntan på tid – det duger inte! För ungdomar gäller här och nu!

Är man orolig att man kan ha blivit gravid eller smittad av klamydia vid ett oskyddat samlag kan man inte vänta. Ungdomars frågor och oro måste tas på allvar. Det förebyggande arbetet måste skärpas.

Regeringen gör sitt. Socialminister Göran Hägglund tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund satsar på att förbättra lärarutbildningen i sex- och samlevnadsundervising och höjer kompetensen hos elevvårdspersonalen.

Landstinget måste också göra sitt. Här finns redan kompetensen. Här handlar det om att utöka resurserna så att ungdomarna får tid på ungdomsmottagningen – i tid!

Allianspartierna satsade 1,5 mkr i budgeten för i år, men de rödgröna avslog yrkandet.

Är det att ta ansvar?

Nej, den rödgröna majoriteten sviker ungdomarna. Det är dags för Alliansen att ta över!

Ett rött äpple



Den andra symbolen är ett rött äpple. Vi har väl alla hört talesättet ”Ett äpple om dagen håller doktorn borta”. Det handlar alltså om hälsa och förebyggande arbete.

Vårt län är hårt drabbat när det gäller diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Vi har hög sjuklighet, men dessvärre även dåliga resultat i Öppna Jämförelser vad gäller delar av behandling och rutiner.

Under förra mandatperioden, när Allianspartierna hade majoriteten, antogs visionen ”H län – hälsolänet”. Det var en medvetet kaxig vision för att bryta trenden. Tyvärr kom maktskiftet i samma veva.

Vårdbarometern, som presenterades i veckan, är en nationellt omfattande enkät. Man ringer upp patienter som faktiskt har varit i kontakt med vården alldeles nyligen, för att få en färsk bild av vården.

På frågan om läkaren/sjuksköterskan tagit upp livsstilsfrågor hamnar Kalmar län 10:e plats, dvs i mittfältet. Det är långt ifrån pallplats, som vi annars brukar kunna skryta med när det gäller korta köer och bemötande.

Men på frågan om de råd man fått hade förändrat ens livsstil, där blev det pallplats – i bottenstriden! Kalmar län hamnar tvåa från slutet – inget hedrande alls.

Arbetet med att fokusera hälsan, det förebyggande arbetet och friskfaktorerna är superbra! Idén med att lyfta hälsoperspektivet i primärvården kom från Allianspartierna. Alla vårdcentraler är nu hälsocentraler. Det finns livsstilsmottagning och hälsocoach överallt. Men uppenbarligen har inte satsningen fått något genomslag, enligt Vårdbarometern.

Detta är ett stort misslyckande för den röd-gröna majoriteten. Det är dags för Allianspartierna att återta styret, så att vi får någon ordning på hälsoarbetet.

Låt Allianspartierna få makten, så att vi tillsammans kan vända utvecklingen och göra Kalmar län till ett hälsolän!

Tack för ordet!



Jorge Chávez, Västervik, talade om integration.



Ett glatt gäng kristdemokrater: Jorge Chávez, Åke Nilsson, Madeleine Rosenqvist,
Kerstin Lahi, Anders Andersson, Lars-Inge Karlsson, Masi Aurfan.




Kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Andersson, Järnforsen, trivdes i rollen som Första Maj-agitator. Han konstaterade att det socialdemokratiska majtåget, som just passerat, gick i otakt med väljarna: 82 procent av de socialdemokratiska väljarna vill inte ha tvångsdelad föräldraförsäkring, utan tycker att föräldrarna själva ska få bestämma vem av dem som ska vara hemma med barnen.



Anders Andersson och jag tar igen oss en stund efter våra tal.

Vårtal på Kröngården Valborgsmässoafton 2010-04-30



Våren – vad betyder den för dig?
Jag ska ta tillfället i akt och berätta lite av vad den betyder för mig.

Renhetens tid
Även reningens tid – eller rengöring om man så vill.

Med vårens klara ljus avslöjas brister. Det blir tid för vårstädning, fönsterputsning, trädgårdsresning, garderobsrensning. Vi eldar upp bråte, döda grenar i Valborgsmässoelden, bokstavligt och symboliskt:

Två händelser under våren som mer eller mindre sammanfaller:
Deklarationstid – gå igenom förra året, ut och in – har man gjort rätt för sig? Kanske betala in extra för att undvika restskatt – eller få tillbaka, skatteåterbäring
Påsken – påminner om att vi människor behöver tänka igenom våra liv, en dag ”deklarera”
De flesta av oss är nog behäftade med svaghet och brister, åtminstone är jag det. Men Skaparguden, som älskar sin skapelse, har en lösning – han skickade sin Son för att betala in vår ”restskatt”. Vi får ta emot den och kan slänga in våra döda grenar av misslyckanden i den renande elden. Efter den engångsinbetalningen kan man bara vara på plussidan och kan vänta på återbäringen.

Vilken förmån! Ta vara på den!

Livslustens tid
Fåglarna återvänder, ändrar läte, hittar make och bygger bo. Näktergalen sjunger i lövskogen, så att hjärtat kan brista – för att inte tala om taltrasten i grantoppen.

Saven stiger i träden och björklöven börjar kika fram, som vi ser här ikväll. När jag åkte hem från Kalmar idag kunde jag följa vårens olika tecken. Det var riktigt grönt utefter 34:an. Utslagna björkar i Ålem. I Bötterum blommade lönnarna. Lärkträden strax före svackan innan Ryningsnäs var redan gröna och fälten i Mörlunda var helt gröna. Och när jag kom hem såg jag att det var stora, gröna knoppar i syrenbuskarna hemma på Kungsgatan.

Livslust = kärlek, bland både människor och djur.

Det är stor spännvidd i jobbet som landstingsråd. I onsdag hade jag ett möte i Oskarshamn med Socialstyrelsen angående landstingets arbete för att förebygga sexuellt överförda sjukdomar som HIV, klamydia etc. I det sammanhanget måste slutsatsen vara att kärlek är lika med omtanke. Var rädda om varandra!

På kvällen samma dag var jag på ett möte i Nybro, med anledning av Äldreveckan. Ett aktuellt ämne är äldre makars rätt att få bo tillsammans. Det är omänskligt att sära på par som levt tillsammans i kanske 50 år! Naturligtvis ska man låta människor bo tillsammans som själva har valt att leva tillsammans. Tala om kärlek!

Det är bra att äldreminister Maria Larsson nu klargör detta.

Växlingarnas tid
Jag älskar de svenska årstidsväxlingarna – kanske ännu mer efter fyra år i Tanzania, med bara två årstider, regntid och torrtid. Men även där fanns en sorts ”vårtecken”. Mitt i den mest förbrända torrtiden fanns vissa buskar och träd som började grönska. Jakaranda och flamträd började blomma på bar kvist ett par månader före regnen.

Men inget är som den svenska våren, med sin långsamma successiva frammarsch genom landet. Tänk hur vi brukar leta vårtecken och rapportera till varandra och till tidning och radion:

Den första talgoxen med sitt vårläte. Vilken lyckokänsla som fyllde mig den tidiga vårmorgonen, när det var tjugo minusgrader och jag pulsade genom en halvmeter snö till garaget och nästan bedövades av fåglarnas jubelsång!

Vårvinterns dagsmeja, när det fortfarande är kallt på nätterna, men solen faktiskt värmer när den väl kommer fram, och snön sjunker undan.

Och vilken jubelsång på Facebook, när kompisen för första gången kunna springa sin löprunda på asfalt och det bruna fjolårsgräset började titta fram!

Snödroppar, scilla, blåsippor och mattan med vitsippor. Gullvivorna som börjar spränga sig fram mellan våra kalkstensplattor.

Det som händer just idag är också vårtecken som heter duga:
Kungens födelsedag. Valborgsfirande på Kröngården. Manskören. Valborgsmässoelden - och alla NI, som har samlats här för att fira våren!

Ett fyrfaldigt leve för våren – den leve!


Kröngårdens manskör under ledning av Marcus Marcusson


Scouterna kom i kanot för att tända brasan på flotten


Kvällen avslutades med Gospel Night med en av Sveriges i särklass skickligaste gospelkörer, The Master's Voice. Tänk själv, en kör där alla är solister!