tisdag 21 februari 2012

(S)tormöteslöfte som förpliktigar

Företagarna i Oskarshamns-området anordnade på måndagen ett välbesökt stormöte om akutsjukvården i mellanlänet. Ordförande Ingemar Pettersson beskrev hur den otydlighet som råder efter de senaste förändringarna gör att patienter ibland skickas runt från sjukhusakuten till Slottsgatans primärvårdsjour och vidare till Kalmar eller Västerviks sjukhus. Han uppgav att det händer att ambulansförare frågar patienten vart de vill åka. Det skapar en känsla av att inte ens sjukvårdspersonal vet vad som gäller.


Atrium-salen i Forum var i stort sett fullsatt av engagerade oskarshamnare. Bilden är hämtad från Oskarshamns-Tidningens reportage från mötet.

Jag själv och mellanlänets kristdemokrater med Chatrine Pålsson Ahlgren i spetsen, har gång på gång protesterat mot de förändringar som har gjorts med den rödgröna landstingsmajoritetens goda minne. Vi menar att majoriteten har slagit sönder den helhetslösning som utformades genom enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2003. Dessvärre har majoriteten konsekvent smitit undan från sitt politiska ansvar och gömt sig bakom tjänstemannabeslut.

Så här kan det inte fortsätta! Befolkningen i mellanlänet behöver få en tydlig struktur för den akuta sjukvården. Den ska utformas öppet, tydligt och genom långsiktigt hållbara politiska beslut.

Inför gårdagens möte inbjöd därför Landstingsalliansen den rödgröna majoriteten till att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Vi räcker därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn.

Min upplevelse från stormötet var att Anders Henriksson (S) var pressad av det engagemang som fanns, med företagare, sjukvårdsanställda och vanliga oskarshamnare. Det går knappast att försvara den situation som nu råder och som beskrevs med flera exempel. Henriksson sa sig vara positiv till att se över möjligheten att öppna en närakut vid Oskarshamns sjukhus.

Nu är det upp till bevis! Det var ett hundratal åhörare där. De accepterar knappast någon fortsatt halvmesyr för akutsjukvården i mellanlänet.

Läs även Östran-Nyheternas skildring av stormötet!

måndag 20 februari 2012

Dags för nytt helhetsgrepp om framtidens sjukvård i Oskarshamn!

Landstingsfullmäktige fattade den 26-27 november 2003 enhälligt beslut gällande omfattande förändringar för hälso- och sjukvården i Kalmar län. Inte minst förändrades uppdraget kraftigt för den akuta verksamheten vid Oskarshamns sjukhus. Besluten utformades dock för att en förändrad, men ändå sammanhållen akutsjukvård skulle finnas för befolkningens trygghet i mellanlänet:

• ”Oskarshamns sjukhus är kvar som akutsjukhus med akutmottagning dygnet runt genom medicinjour hela dygnet, distriktsläkarjour kvällar och helger samt kirurg/ortopedberedskapslinje efter klockan 17.00 vardagar samt helger
• Hjärtverksamheten på Oskarshamns sjukhus bibehålls
• Ortopedkliniken i Oskarshamn profileras för att utgöra en resurs för hela länet
• Ortopedkliniken i Oskarshamn blir elektiv enhet och profileras för att utgöra en resurs för hela länet.
• Kliniken vid Oskarshamns sjukhus ska fortsättningsvis inrikta sin verksamhet mot elektiv kirurgi.
• Öppenvårdsmottagningarna på Oskarshamns sjukhus fortsätter i form av konsultmottagningar och en gemensam enhet för denna verksamhet tillskapas.
• Ingen akut operationsverksamhet nätter och helger vid Oskarshamns sjukhus. Kostnadsreducering inkl kirurgisk verksamhet görs med 25,0 Mkr.
• Anestesisjuksköterskejour finns nätter och helger, anestesiläkare i beredskap.
• Akutmottagningen i Oskarshamn bemannas kvällar och helger med distriktsläkarjour förutom medicinsk primärjour dygnet runt.
• Primärjouren vid kirurgkliniken i Oskarshamn dras in från och med kl 17.00. Därefter ska det finnas en samordnad beredskapslinje läkare för kirurgi/ortopedi. Befintlig distriktsläkarjour bibehålles.

När det gäller omfattningen skall Oskarshamns sjukhus tillhandahålla invärtes medicinsk sjukvård dygnet runt och därmed skall det finnas en primärjourslinje, läkare, dygnet runt. När det gäller kirurgi och ortopedi skall en samordnad beredskapslinje, läkare, finnas för dessa verksamheter efter klockan 17.00 måndag - fredag samt helger. Inom sjukhuset skall det därtill finnas en anestesisjuksköterska i jour efter klockan 17.00 måndag - fredag samt helger. Under samma tider en anestesiläkare i beredskap. För kirurgi ska det dagtid finnas en läkare i primärjour.”


Åtta år har gått sedan dess. Under dessa år har ett antal förändringar gjorts, som har rubbat den helhetstanke som fanns i beslutet 2003, ibland utan formella politiska beslut.

När kirurgkliniken i Oskarshamn knöts till Länssjukhuset i Kalmar i KalOskar-projektet, förändrades förutsättningarna för kirurg/ortopedberedskapslinjen efter kl 17.00 från A-beredskap med 30 minuters inställelsetid till B-beredskap med två timmars inställelsetid. Sedan 1 januari 2012 gör kirurgjouren inte längre ortopedbedömningar dagtid.

När primärvårdsjouren den 1 september 2011 flyttade från Oskarshamns sjukhus till Slottsgatans Hälsocentral försvann även den breda kompetens som allmänläkare besitter från sjukhuset. På akutmottagningen återstår nu medicinjour dygnet runt och kirurgjour vardagar kl 8-17.

Den nya situationen innebär oklarheter för patienterna om vart de ska vända sig med sina krämpor. Ibland är det Västervik, ibland Kalmar, ibland primärvårdsjouren Slottsgatan och ibland medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus. Även sjuktransporter tycks ha svårt att reda ut vad som gäller. Resultatet är att många invånare i mellanlänet upplever stor otrygghet.

I Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan för 2012 aviseras förändringar gällande radiologi-jour i Oskarshamn. Det behöver klarläggas vad det får för konsekvenser.

Det är inte rimligt och knappast förenligt med landstingets mål om Sveriges bästa patientsäkerhet att värdefull tid förloras då patienten söker sig fram till rätt vårdinstans. Att Oskarshamns sjukhus betjänar några av länets största arbetsplatser, däribland ett kärnkraftverk, minskar inte betydelsen av största möjliga tydlighet gentemot befolkningen om vad som gäller.

De ovan citerade förändringarna beslutades gemensamt av samtliga partier i fullmäktige. Det är nu dags att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Vi räcker därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn.

Kalmar den 20 februari 2012

Christer Jonsson,Centerpartiet

Henrik Yngvesson, Moderaterna

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

Pierre Edström, Folkpartiet Liberalerna

söndag 19 februari 2012

Whitney Houston och rädslan att inte duga - många flickors och kvinnors lott

De senaste dagarna har media fyllts av skildringar av Whitney Houston, en av vår tids absolut mest fantastiska sångerskor, och gåtan bakom hennes tragiska missbruk och allt för tidiga död.

På lördagskvällen valde jag bort Melodifestivalen och deltog istället i minnesstunden (eller firandet, celebration, som de kallade det) över Whitney Houston i hennes hemkyrka i Newark, New Jersey. Det var många gripande tal och underbar sång i denna gospelkyrka, bl a av Cece Winans, syster till församlingens pastor. Whitneys svåger berättade om hur hon alltid hade med sig sin vällista Bibel.

Kevin Costners tal berörde djupt. Han berättade hur mycket Whitney och han hade gemensamt (inte bara filmen Bodyguard), trots att han var vit man och hon svart kvinna. De hade båda vuxit upp i liknande miljö och brukade jämföra upplevelser från barndomen.

Kevin Costner gav en bild av en firad sångerska som ständigt plågades av känslan att inte duga, att inte ha sjungit tillräckligt bra, att inte vara nog vacker.

Nog är det hjärtskärande, att en av världens yppersta sångerskor kunde ha sådana tankar och känslor. Och nog kan det åtminstone delvis förklara hennes missbruk.

Men varför ska så många flickor och kvinnor oroa sig för att inte duga? Varför ska vi pressa oss till det yttersta för att prestera bättre och bättre och överträffa oss själva och kanske rent av även alla andra? Varför kan vi inte se att vårt värde ligger i det faktum att vi är unika och oersättliga personer, inte i vad vi presterar?

Jag blev berörd till tårar av Kevin Costners slutord i sitt känsloladdade tal, här fritt återgivet:

- När du kommer dit till himlen, eskorterad av miljoner änglar, och sjunger inför din Herres tron, oroa dig då inte, du duger mer än väl!

Jag vet inte exakt vad Kevin Costner menade. Kanske han menade att hon sjunger så bra att det säkert kommer att duga. Kanske menade han att skälet är att hon där kommer att sjunga på ett fullkomligt sätt, utan jordiska begränsningar. Men kanske han menade att hon då äntligen kommer att kunna släppa all prestationsångest och bara uttrycka sin kärlek och sin glädje över att vara just där, inför tronen, hos den person som hennes sista sång handlade om:

- Yes, Jesus loves me! The Bible tells me so.

Se även http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article14398090.ab och Expressen

Försumma inte sakpolitiken för regionfrågan!


Vid årsmötet i Tranås talade jag på temat "Från Tanzania till Region Östra Götaland"

Regionfrågan är förvisso viktig för att klara hälso- och sjukvårdens utveckling på sikt, med högteknologi och nya läkemedel som kan behandla och förbättra livskvaliteten på tidigare svårbehandlade eller ej behandlingsbara tillstånd. Vi behöver en större folkmängd bakom våra krav på likvärdig infrastruktur och regional utveckling som i andra delar av landet.

I Jönköpings län har man beslutat att ansöka om att få bilda egen region. I ett andra steg tänker sig partierna möjligheten att gå vidare och vidga gränserna i ett större geografiskt område, med nuvarande sjukvårdsregion som grund, dvs Jönköping, Östergötland och Kalmar län, med öppenhet för Kronoberg, Blekinge och Halland. En Region Östra Götaland är alltså en möjlighet 2019.

Men under tiden har kanske Kalmar län gått vidare, enligt den avsiktsförklaring som gjordes före jul att bilda en sydsvensk region tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne. Nu återstår att se vad som händer i Skåne, där vissa partier sagt ifrån att de inte vill se en sådan region. I Kronoberg där vissa partier och vissa kommuner markerat en avvikande uppfattning. I Kalmar län där fyra kommuner sagt att de inte vill vara med i en sydsvensk region.

Och på riksplanet, där den statlige utredaren Mats Sjöstrand nu säger att han inte avser att slå samman län utan istället samordnar funktionerna. Samtidigt antyder han att ett sådant förslag i första steget förmodligen inte kommer att inbegripa Skåne.

Det är således en öppen fråga hur det blir med regionerna. Frågan är också om vi politiker ägnar frågan allt för stor kraft och glömmer bort att jobba med sakpolitiken. Det folkliga engagemanget för större regioner är försumbar. Bortsett från alla som talar om fördelarna med ett enat Småland, nu senast Smålands Idrottsförbund.

Ungefär detta var mina reflektioner kring regionfrågan, när jag häromkvällen talade på årsmötet hos Kristdemokraterna i Tranås. Därefter övergick jag till att tala om Kristdemokraterna som partiet med den bästa politiken:

Ideologi med kristen grund, men uttryckt på ett sätt som kan tilltala de flesta. De bärande principerna handlar om människovärde, solidaritet, förvaltarskap – och ofullkomlighet! Kristdemokratin ser ett samhälle byggt underifrån, med tilltro till personens förmåga och kompetens.

Barn – familj – äldre – sjuka är särskilda hjärteområden. Rikstinget 2011 pekade ut
Barn och ungas uppväxtvillkor som särskilt fokusområde. Det inbegriper familjepolitik, skola och utbildning, ungdomsarbetslöshet och ungdomskriminalitet.

För en vecka sedan överlämnades en familjepolitisk rapport, som nu är på remiss i lokalavdelningarna. Några huvudpunkter där är utbyggd föräldraförsäkring med friare uttag i tre år, barnomsorgspeng för egna barn, barnskatteavdrag för familjer som inte utnyttjar kommunal barnomsorg.

När nu partiledarfrågan är avklarad är det min förhoppning att vi nu ska kunna fokusera på att föra ut vår politik igen, så att väljarna ser att Kristdemokraterna är ett fräscht alternativ i svensk politik.

Samtalet efter mitt anförande lyfte också behovet av att också damma av vår utmärkta miljöpolitik också, ett område som engagerar många.


"Lycka till och tack för mig!"

fredag 3 februari 2012

KD vill ha regionarbetsgrupper

Härom dagen hölls ett inledande möte mellan de kristdemokratiska landstingsråden/gruppledarna i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne, dvs de fyra län som beslutat om avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bilda en sydsvensk region.


De kristdemokratiska landstings-/regionråden/gruppledarna: Gudrun Brunegård (Kalmar län), Klavs Wix Nielsen (Blekinge), Birgitta Södertun (Skåne) och Eva Johnsson (Kronoberg).

Ett viktigt beslut från mötet är att driva på i förhandlingarna, så att alla ingående delar ska vinna fördelar. För att olika perspektiv och aspekter ska belysas behöver man snarast tillsätta arbetsgrupper som fördjupar sig i hur man kan jämka samman de olika landstingens nuvarande olikheter inom olika områden. Det kan gälla skillnader i modeller för vårdval inom primärvården, skattesatser, kollektivtrafik med mera, där man behöver få fram underlag för gemensamma lösningar, inför slutliga beslut. I dessa arbetsgrupper måste alla partier som är representerade i de olika fullmäktigeförsamlingarna finnas representerade.

När nu arbetet med att ta fram underlag för förutsättningarna att bilda en sydsvensk region tar fart är det viktigt att kristdemokraterna finns med. Vi kommer att driva på för att det tas fram ett förslag där alla delar ska vinna fördelar, utan att det sker på någon annan dels bekostnad. Det är en viktig förutsättning för att en regionbildning ska få legitimitet av befolkningen.

Vi inser att arbetsgrupperna skulle bli orimligt stora om alla partier skulle ha representanter från vart och ett av våra fyra län. Det kan därför vara rimligt att lägga på respektive partirepresentant att hålla kontakten och förankra fortlöpande med sina partikamrater i de andra länen.

Sedan länge är en femlänskonferens för smålandslänen och Östergötland planerad hos oss i Blekinge till försommaren. Vi ska nu undersöka möjligheten att inbjuda även våra skånska grannar. Nästa år planerar Kristdemokraterna i Skåne att bjuda in de berörda länen.

onsdag 1 februari 2012

Ett misslyckande att tandvården i Överum läggs ned

Idag kom beskedet vi befarat under en längre tid. Landstingsledningen kastar in handduken och lägger ned folktandvården i Överum. Patienterna hänvisas till Gamleby.

Folktandvården i Överum har varit utan fast anställd tandläkare länge. Beskedet att kliniken nu läggs ned är ännu en tragisk händelse för befolkningen i Västerviks norra delar, som fått många liknande besked på senare tid. Det är inte minst ett misslyckande från den rödgröna landstingsledningens sida.

Det är mycket beklagligt att landstinget inte lyckats rekrytera någon ny tandläkare till Överum. Befolkningen i norra delarna av Västerviks kommun får nu betydligt längre resor till både tandvård och basal sjukvård, efter nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Edsbruk och Loftahammar.

Jag ifrågasätter om ansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP) lagt ned tillräcklig energi på att lösa sjukvårds- och tandvårdsbehovet i norra länet. Man borde se över möjligheten att använda löneinstrumentet för att göra tjänstgöring på mindre orter mer attraktiv. Det blir knappast någon miljövinst att låta folk fara på vägarna för att få sin vård och behandling, med de långa avstånd som råder i Västerviks kommun.