onsdag 5 maj 2010

Så vänder vi Vimmerbys företagsklimat!

Nu har den kommit, den årliga rankningen av kommunernas näringslivsklimat. Vimmerby har sjunkit som en sten under de senaste åren och missnöjet jäser inom företagarleden. Kommunen har i samförstånd med Företagarna gjort ett antal förändringar, men det tar tid att se resultat. Därför tappar Vimmerby ytterligare åtta placeringar och sjunker till plats 233 i årets ranking.

Enligt min och den kristdemokratiska företagsgruppen i Vimmerby behövs ytterligare åtgärder för att vända utvecklingen. Vi upplever att den nuvarande organisationen är för otydlig, vilket inte främjar det viktiga förtroendebygge mellan företagare och kommunledning som är nödvändigt för att vända trenden.

Drivkraften och grunden för tillväxt och välfärd i vårt samhälle ligger i företagandet. Utan framtidstro hos företagarna tappar samhället utvecklingskraft. Därför är det allvarligt att Vimmerby tappat mark i Svenskt Näringslivs rankning. Det är av yttersta vikt att vända trenden och bygga upp förtroendet igen.

Ett gott företagsklimat är en viktig förutsättning för att skapa välfärd. Det är därifrån skattepengarna kommer. Ett gott företagsklimat och god service till företagare innebär att kommunen har hittat strukturer för god service och gott klimat överhuvudtaget gentemot alla kommuninnevånare.

Kristdemokraterna i Vimmerby har satt som mål att Vimmerby inom fem år ska ta förstaplatsen i näringslivsrankningen. För att åstadkomma detta behöver ett antal förändringar ske.

Förändringen börjar med ledarskap. Ett tydligt ledarskap skapar förutsättning för ett långsiktigt och kraftfullt arbete. Det politiska ledarskapet i kommunstyrelsen måste visa viljeinriktning och mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna. En näringslivsenhet behöver finnas i direkt anslutning till kommunledningen, för att skapa samordning och tydlighet.

Samarbetet mellan förvaltningarna måste förbättras. Attityderna i mötet med företagaren eller medborgaren är avgörande för helhetsintrycket.

Företagaren behöver ofta stöd från flera förvaltningar. Bra bemötande och positiv attityd kan inte nog betonas. Tjänstemännen behöver få bättre förståelse för företagarens vardag och villkor och vad företagen betyder för kommunen.

Kommunikationen mellan kommunen och allmänhet och företagare måste förbättras. Täta och återkommande möten ska ske för att ömsesidigt öka förståelsen mellan kommunen och företagarna. Kommunens företrädare behöver lyssna in företagandets villkor och omständigheter, och företagare kan behöva få ökad kännedom om de lagar och förordningar som kommunen måste följa.

Vi menar att ledarskapet är det enskilt viktigaste för att skapa ett bättre näringslivsklimat i Vimmerby. Den politiska ledningen måste visa viljeinriktning och mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna. Ledarskapet ska kunna inspirera och entusiasmera hela organisationen – inte bara förvalta eller administrera.

Tjänstegarantier utgör en kvalitetssäkrad ärendehantering, som ger kortare handläggningstider. Därför vill vi införa tjänstegarantier i alla kommunala nämnder och styrelser, för att skapa tydlighet kring vilken servicenivå kommunen kan erbjuda.

Man ska kunna få en första kontakt med en kommunal handläggare i rätt förvaltning samma dag. Omfattande delegationsordningar kan underlätta så att ärenden inte sinkas. Ett ärende ska börja hanteras omgående och vid behov av politisk hantering behandlas vid nästkommande sammanträde. Ett uppföljningssystem måste införas, som garanterar att inget ärende blir liggande. Det ska inte förekomma att en myndighet oavsiktligt lovar mer än vad som är möjligt.

Vi anser att fler kommunala verksamheter ska kunna knoppas av eller läggas ut på entreprenad. Kommunen behöver ta fram ett förenklat regelsystem för upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LoU).

Vi vill också att kommunen antar en viljeinriktning att öppna för alternativa utförare inom äldre- och handikappomsorgen genom Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det skulle gynna omsorgstagarna att ha fler utförare än bara kommunen att välja mellan.

Ett valfrihetssystem skulle skapa nya förutsättningar för nyföretagande i kommunen inom en av tradition kvinnodominerad sektor. Det finns säkert flera driftiga vårdbiträden eller undersköterskor inom omsorgen som skulle kunna tänka sig starta egen firma. Det skulle därmed också gynna omsorgspersonalen att ha fler arbetsgivare att välja mellan.

Detta är några av de förändringar som vi anser behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Vimmerby. Det förutsätter ett stärkt kristdemokratiskt inflytande efter höstens val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar