onsdag 4 augusti 2010

Trygghet och valfrihet i Vimmerby!

Ett tryggare Vimmerby, med större valfrihet. Det är vad Kristdemokraterna i Vimmerby vill åstadkomma.

För att förverkliga det behöver vi få ett ännu större stöd från väljarna. Det är utmärkt att det är borgerlig majoritet i Vimmerby. Jag gläder mig åt arbetet med att ta fram en gemensam plattform för Alliansen i Vimmerby, vilket kommer att ge väljarna ett tydligt kvitto på vad vi tillsammans är överens om att göra under nästa mandatperiod.

Men oavsett hur mycket vi är överens om i Alliansen, så kvarstår faktum att ju större andel väljare som ställer sig bakom ett visst parti, desto större kraft får det partiet i förhandlingar och möjlighet att genomdriva sina förslag.

För att tydliggöra för väljarna vad har Kristdemokraterna i Vimmerby vill fokusera på har vi fastställt ett valprogram. Där gör vi en nulägesbeskrivning, med ett antal utmaningar, och vi pekar ut vilka områden och punkter där vi vill lägga särskilt stor vikt under nästa mandatperiod.

Jag citerar här från inledningen:

Vimmerby kommun har goda förutsättningar, men också ett antal problem att brottas med. Som Astrid Lindgrens födelsestad har staden ett unikt värde att förvalta. De senaste årens utveckling av besökare visar på potentialen. I en kommande storregion är Vimmerby ett naturligt mellanregionalt centrum, med väl utvecklad handel.

Tyvärr har kommunen rasat i mätningar av näringslivsklimatet. Årtionden av bristande fastighetsunderhåll ger stora investeringsbehov, samtidigt som låneskulden är stor och skatten hög.

Vi kristdemokrater anser att Vimmerby behöver en tydligare ledning, som tar ansvar för både kommunens ekonomi och ger utvecklingsmöjligheter för turism och företagande. Vi ger inga glättiga vallöften, men vill fortsätta leda omsorgen om äldre och funktionshindrade, dem som behöver samhällets stöd, liksom barnomsorg och skola. Samtidigt behövs fastare ledning av kommunens hårda sektorer.

Vimmerby behöver ett starkt kristdemokratiskt inflytande för att leda kommunen med hjärta och förnuft!

När Kristdemokraterna i Vimmerby formulerar ett valprogram för hur vi vill utveckla kommunen under den närmaste mandatperioden har vi åtta huvudpunkter. Punkterna är mer eller mindre sammanvävda och beskrivs nedan, utan inbördes rangordning. Utifrån det mandat väljarna ger oss kommer vi att arbeta för att genomföra våra förslag, för att utveckla vår kommun till ett mänskligare Vimmerby.

• Trygghet och valfrihet – för ett mänskligare Vimmerby
• Näringsliv och företagande
• Kommunens organisation
• Integration och arbetsmarknad
• Levande samhällen – levande landsbygd
• Äldres levnadsvillkor
• Barns och ungas uppväxtvillkor
• Miljö

Läs vidare för hur vi vill arbeta med detta genom länken till Kristdemokraterna i Vimmerbys hemsida, där du även kan ladda ned programmet som pdf-fil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar