onsdag 4 augusti 2010

Helhetsperspektiv på barn i landstinget

Nu tar Alliansen i landstinget ett samlat grepp om barnfrågorna i hälso- och sjukvården. Vi har sammanställt ett antal olika förslag för att fokusera barnperspektivet och behovet av rätt kompetens när barn blir sjuka, för att ha övergripande mål för landstingets arbete med att stärka barnets rätt.

Barometern-OT skriver om våra förslag i dagens tidning, liksom även Östran-Nyheterna (dock inte i nätupplagan).

Bland annat vill vi inrätta en barnombudsman, som ska ha till uppgift att bevaka barnperspektivet.

Vi ska också skapa ett barnpris för att varje år uppmärksamma anställda eller enheter som på ett särskilt sätt arbetat med att utveckla barns rättigehter och barns och ungdomars hälsa.

För att barn ska komma till tals och få möjlighet att göra sina synpunkter kända vill vi inrätta ett barnråd. Patientnämnden ska få ett särskilt uppdrag att förstärka arbetet med barn och ungdomars synpunkter.

Det är viktigt att samla kompetensen kring barn, exempelvis i familjecentraler. Det skulle också vara en fördel att samordna ungdomsmottagningarna och Unga vuxna-mottagningarna, så att det blir en väg in för ungdomar. Vi anser dessutom att det vore en fördel med en sammanhållen organisation för barnhälsovården i länet.

Studier har visat att om föräldrar känner sig trygga i sitt föräldraskap blir också barnen tryggare och drabbas i mindre utsträckning av psykisk ohälsa och psykosocial problematik. Därför ser vi det som oerhört viktigt att stärka stödet till föräldrarna, så att de får stöd i hur man på bästa sätt hanterar barnet i dess olika utvecklingsfaser. Landstinget bör i samverkan med kommunerna ger fortsatt föräldrautbildning under barnets hela uppväxt.

Barn har rätt att vårdas av barn med barnkompetens. Det räcker inte med att vara en skicklig organspecialist när man vårdar barn. Vi vill inte att barn ska vårdas på vuxenavdelningar.

Slutligen trycker vi på behovet av likvärdig vård i länet. Barn och unga som bor i norra länsdelen och brottas med ätstörningsproblematik ska få en likvärdig vård som de som bor i södra länsdelen. Efter många års påtryckningar har pengar avsatts för detta. Nu måste det bli något uträttat också!

Likaså anser vi att det ska skapas en barnakut i Västervik, på motsvarande sätt som i Kalmar. På så sätt kan barn och ungdomar få komma direkt till barnkliniken och tas emot av personal med rätt kompetens, och slipper trängas på akuten bland det brokiga klientel som väntar där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar