tisdag 24 augusti 2010

5,8 miljarder till välfärden - Göran och Maria har lyckats!

Alliansens välfärdspaket på totalt 5,8 miljarder kronor ger landstingen möjlighet att bland annat ta itu med patientsäkerhetsarbetet på allvar. Även psykiatrin får välkommen förstärkning, som kan ge barn- och ungdomspsykiatrin möjlighet att jobba bort sina köer.

Den svenska vården ska vara trygg och säker. Det är inte rimligt att människor som söker vård ska riskera att bli skadade eller sjuka av själva vården. Den nya patientsäkerhetslagen träder ikraft 2011. Genom den tas ett viktigt steg på vägen. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på god vård.

Nu förstärker Alliansen arbetet och genomföra en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. 500 miljoner anslås under 2011 och 675 miljarder per år under vart under åren 2012-2014. Det är ett rejält tillskott, som kommer att ge landstingen både medel och drivkraft att börja arbeta systematiskt med patientsäkerheten.

Psykiatrin var länge eftersatt, men har prioriterats av Alliansen under den gångna mandatperioden. Insatser har gjorts, bland annat satsningar för att förbättra tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin. Det behövs nu en mängd insatser inom många områden, stat, kommuner och landsting. Alliansen satsar 3,6 miljarder på psykiatrin under nästa mandatperiod. Det gör det möjligt för barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län att skaffa den personalförstärkning som behövs för att jobba bort köerna.

Jag välkomnar också de särskilt riktade insatser på 1,5 miljarder kronor som görs till patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har försämrad tandhälsa. Därmed tas det tredje steget i tandvårdsreformen.

De tidigare tillfälliga medlen (kömiljarden) för vårdgarantin permanentas - trots vad alla rödklädda olyckskorpar tidigare har kraxat.

1,7 miljarder för ökat självbestämmande i äldreboendet, 1 miljard till ett äldrekompetenslyft, 170 miljoner till införandet av valfrihet i äldreomsorgen och 400miljoner till att utveckla lokala värdighetsgarantier i äldrevården talar sitt tydliga språk om både vilja, ambition och förmåga.

Det känns gott att kunna konstatera att socialminister Göran Hägglund (KD) och äldreminister Maria Larsson (KD) har ett avgörande inflytande i Alliansregeringen, eftersom så stor del av det totala reformutrymmet går till deras ansvarsområden i välfärdens kärna.

Läs gärna olika mediers kommentarer kring Alliansens välfärdspaket i

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar