torsdag 9 september 2010

KD-fokus på vård i livets slutskede

De senaste dagarna har jag tillsammans med kristdemokrater i Kalmar respektive Västervik lyft behovet av helhetssyn i vården av patienter i livets slutskede. Värdighet, kunnighet och respekt ska prägla bemötandet i alla skeden av livet. Inte minst i livets slutskede är detta viktigt.


Kristdemokraterna Monica Bengtsson, Arne Sjöberg och Gudrun Brunegård vid pressträffen i Kalmar på onsdagen.

Hospice är en vårdfilosofi med särskild inriktning på trygg vård och omsorg vid livets slut. Hospice inriktar sig på ett helhetsperspektiv, på bemötande och på hela familjens situation. Man ska kunna tillgodose patientens medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Man jobbar även för att inredningen och övrig miljö ska kännas trivsam och vara mer hemlik. Såväl den yttre som inre miljön lyfts fram på ett speciellt sätt, allt för att ge trygghet i en svår situation.

Vid pressträffen i Kalmar igår återknöt jag, tillsammans med Monica Bengtsson och Arne Sjöberg, till den motion om hospice, som jag skrev för några år sedan, och som blev välvilligt bemött.

I yttrandet framhölls att frågan om att starta hospice är en kommunal angelägenhet, där landstingets verksamhet kommer in som en stödprocess. Det framhålls att ”om kommuner beslutar att starta hospiceverksamhet är det av vikt att platserna blir samlade till en enhet i syfte att hålla en hög kompetensnivå hos medarbetarna samt en optimal vårdmiljö för boende och anhöriga. Både det palliativa rådgivningsteamet och distriktsläkarna kommer att vara behjälpliga inom ramen för deras nuvarande uppdrag och resurser. Vidare är det viktigt att det sker en utveckling av samarbetet mellan kommunerna, landstingets palliativa rådgivningsteam och primärvården avseende hospiceplatserna, samt att det palliativa rådgivningsteamet tillhandahåller stöd i form av utbildning och specialiststöd i det patientnära arbetet och primärvården genom läkarmedverkan i särskilt boende inom ramen för nuvarande resurser.”

Kalmar kommun har nu försökt knyta kontakt med landstinget för att komma vidare i frågan, men har mötts av ointresse från landstingets sida.

Med anledning av detta ställer nu Monica och Arne en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S), med frågan vad han gör för att underlätta kontakten mellan kommun och landsting i syfte att bygga upp ett hospice i Kalmar kommun.


Gudrun Brunegård och Kerstin Lahi i Västervik

I Västervik är situationen något annorlunda. Det finns beslut om att det ska inrättas palliativa vårdplatser, men åren har gått utan att något har skett. Den rödgröna majoriteten har hänvisat till att det har saknats utrymmen. Vid landstingsfullmäktige i vintras debatterades frågan och landstingsrådet Lena Segerberg var då inne på att det skulle avsättas en vårdplats här och en där, utspridda på flera kliniker.

Vi motsatte oss detta och menade att vårdplatserna måste samlas till en enhet, med särskilt utvald personal, som förmår se till patientens helhetsbehov.

Vid dagens pressträff i Västervik lyfte jag, tillsammans med Kerstin Lahi frågan på nytt. Vi vill uppmärksamma att när nu Västerviks sjukhus byggs om och till kommer på sikt lokaler att frigöras, där en palliativ enhet med fördel skulle kunna placeras. Rehab-huset skulle kunna vara en lämplig placering, där man kan samla kompetens i form av personal med hög kompetens och personlig lämplighet att arbeta med patienter i livets slutskede.

Det är hög tid nu att planera för de palliativa vårdplatserna nu, innan alla utrymmen som kommer att frigöras efter byggnationerna har blivit uppbokade för annan verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar