onsdag 7 april 2010

Samla barnhälsovården i länet!

De senaste dagarna har jag fått ett antal skrivelser från barnhälsovårdssjuksköterskorna (BHV) i södra Kalmar län. De upplever att deras roll blir splittad och oklar. Orsaken ligger till stor del i att de organisatoriskt hör till respektive hälsocentral.

Sedan tidigare har jag fått information om att det kan vara stora skillnader i hur lyhörd respektive chef är för det specifika fortbildningsbehov en BHV-sköterska har i förhållande till övriga anställda på hälsocentralen.

I den nu aktuella skrivelsen framgår att BHV-sköterskorna upplever att nuvarande organisation försvårar samverkan och utveckling utifrån ett barnperspektiv, vilket leder till att målet med lika vård för alla barn är svår att uppfylla.

Som exempel nämner man vinterns planering av influensavaccination, där man upplevde att barns behov inte togs tillvara, eftersom det saknades representant med den kunskapen i den grupp som organiserade vaccinationerna.

Min personliga uppfattning, som jag också har lyft i alliansledningsgruppen, är att det nu är rätt läge att se över organisationen för länets barnhälsovård, i och med att förändringar ändå behöver göras i samband med Hälsovalets införande.

Jag tror att barnhälsovården, och därmed också de barn och föräldrar som berörs av den, skulle vinna på att få en egen, länsövergripande organisation, istället för det lapptäcke som finns idag.

På BHV ska man kunna fokusera barnets behov och ge stöd till föräldrarna. Om det uuprdaget kan underlättas genom en organisatorisk förändring, då ska landstinget se över detta, när nu tid är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar