onsdag 28 april 2010

Barnets rätt i hälso- och sjukvården

Sätt barnet i främsta rummet!

Det är den enkla sammanfattningen av FN:s deklaration om barnets rättigheter, som Sverige ratificerade för tjugo år sedan. Sedan dess har arbetet pågått med att mer eller mindre framgångsrikt införliva barnkonventionen i det dagliga arbetet på alla nivåer - i statlig verksamhet, i kommuner och landsting.

Just nu pågår en intensiv satsning på att utbilda Landstinget i Kalmar läns alla chefer och ett antal förtroendevalda i vad denna folkrätt för barn innebär. Samma utbildning ges vid tre tillfällen, för att så många som möjligt ska kunna delta. Själv kommer jag att delta vid två av de tre utbildningstillfällena.

Allians för Landstinget i Kalmar län har sedan lång tid haft ett fokus på barnfrågor. Det var under förra mandatperioden, då vi hade majoritet i landstinget, som det skrevs in i landstingsplanen att arbeta efter barnkonventionen och att det skulle finnas en barnperspektivsamordnare i landstinget. Det bildades ett barnkompetensnätverk, som förenade olika professioner med fokus på barn, från olika delar av landstinget och kommunerna.

Tyvärr har det arbetet stagnerat under den här mandatperioden. I nuläget finns inte ens någon utsedd barnperspektivsamordnare som ledare för barnkompetensnätverket.

Under den innevarande mandatperioden har Alliansen bland annat fokuserat barnfrågor i en särskild arbetsgrupp, där jag själv var sekreterare. I rapporten lyfter vi en rad förslag för att förbättra barns rätt i hälso- och sjukvården.

Bland annat vill vi omvandla uppdraget som barnperspektivsamordnare till barnombudsman, med uppgift att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter i landstinget.

Vi anser också att landstinget ska införa barnchecklista, för att på ett systematiskt sätt följa upp att barnperspektivet har beaktats inför varje beslut.

Vi menar också att landstinget ska inrätta ett barnråd för att inhämta barns och ungdomars synpunkter.

Ett barnpris vill vi också instifta, för att varje år uppmärksamma goda insatser för att utveckla barns rättigheter och barns och ungdomars hälsa.

Dessa och flera andra förslag finns i arbetsgruppens rapport:

http://landstingsalliansen.se/?page_id=93

Nu gäller det att få fart på arbetet igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar