fredag 18 februari 2011

Specialistmottagningar – igen!

Interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg

Vid ett flertal tillfällen har jag lyft frågor som gäller specialistmottagningarna i Vimmerby. För att förekomma vantolkningar vill jag markera att det inte enbart är på grund av att jag råkar bo i Vimmerby. En viktig anledning är att Kristdemokraterna vill att det ska finnas liknande mottagningar i andra delar av länet också. Då är det naturligt att man är mån om att den verksamhet som redan finns har goda förutsättningar att fortsätta fungera väl och inte undermineras och därigenom riskera att dö sotdöden.

I ett interpellationssvar daterat den 17 maj 2010 skriver Lena Segerberg ”Vi vill även i framtiden ha dessa mottagningar i Vimmerby, på samma sätt som vi värnar motsvarande verksamhet i Nybro och Borgholm”. Det uttalades också ”stora förhoppningar om att antalet mottagningsdagar kommer att öka i framtiden”. De överhängande problem med undermålig och utsliten utrustning, som jag beskrev i min interpellation, besvarades med konstaterandet att ”hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete för att förbättra rutinerna med den medicinsk-tekniska utrustningen ska givetvis även gälla vid specialistläkarmottagningarna”.

Vad har då hänt sedan maj 2010?

Ortoped-, kirurg-, hud- och öronmottagningarna fungerar som tidigare, liksom audionom, urologsköterska och pacemakersköterskemottagningar. Under förra årets andra hälft ökade medicinmottagningen, till följd av förbättrad bemanning. Däremot fungerade gynmottagningen dåligt, med bara fem tillfällen under hela året. Barnläkarna hade inte någon mottagning alls.

Vidare kan man konstatera att trots Lena Segerbergs ord, så har inga investeringar gjorts vad gäller medicin eller gyn. Den EKG-apparat som gick sönder förra våren har inte ersatts. Istället får man låna från hälsocentralen. Gynstolen är under all kritik.

Med hänvisning till dina tidigare uttalanden och ovanstående redogörelse av nuläget vill jag ställa följande frågor:

• Är du nöjd med situationen som redovisas ovan?
• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att regelbundna besök av gynekolog och barnläkare ska återupptas?
• Tycker du det är ok att bedriva verksamhet med bristfällig utrustning? Om inte, vilka åtgärder kommer du, som ansvarigt landstingsråd, att vidta?
• Hur ser tidsplanen ut för att få till stånd ”motsvarande verksamhet i Nybro och Borgholm”?

Vimmerby den 16 februari 2011

Gudrun Brunegård
Landstingsråd (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar