tisdag 15 december 2009

Lag om vårdgaranti stärker patientens rätt

Allt för många sjuka väntar allt för länge på vård och behandling, med allt vad det innebär av oro och lidande.

Samtidigt finns det inget som säger att det skulle vara varken bättre eller billigare att hålla patienterna i oändliga köer. Tvärtom.

Det kostar precis lika mycket att operera inom två veckor som efter ett halvår. Dessutom minskar administrationen, när sjukvården slipper hantera ett antal telefonsamtal från oroliga och irriterade patienter, som undrar när de äntligen ska få komma. Det minskar även tid för personalen att leta rätt på remisser som blivit liggande, eller som kanske behöver omprioriteras eftersom symptomen förvärrats eller ändrat karaktär.

Summa summarum kostar det mer att ha patienter i kö. En viss förberedelsetid behövs, men för övrigt vinner båda parter på att få en beslutad åtgärd genomförd inom överskådlig tid.

Sedan några år finns en nationell vårdgaranti, som har gjort det möjligt för en patient som inte får vård inom tre månader i sitt hemlandsting att istället söka vård i något annat landsting.

Alliansregeringen, genom socialminister Göran Hägglund (KD), har dessutom ökat motivationen hos landstingen, genom den kömiljard som har beslutats.

Lockbetet att få vara med och dela på så stor del som möjligt av denna miljard har gjort att många landsting har lagt om sitt arbetssätt för att få ned köerna. Och det har gett resultat som heter duga! Antalet personer i kö har halverats totalt sett i riket.

Men fortfarande är det många som väntar på att få vård och behandling. Trots kömiljarden finns det landsting som inte tagit tag i sin situation.

Därför vill nu regeringen lagstifta om vårdgarantin, istället för den överenskommelse som finns idag. På så sätt tydliggörs att landstingen har en skyldighet att upprätthålla de krav på tillgänglighet som vårdgarantin innebär.
Socialstyrelsen kommer att kunna kontrollera att landstingen lever upp till vårdgarantins krav och vidta åtgärder mot de landsting som inte fullgör garantins krav.

Om ett landsting bryter mot en lagstadgad vårdgaranti ökar möjligheten för medborgarna att visa sitt missnöje och rösta bort den politiska ledningen, om de inte lever upp till skyldigheten.

Detta är bra och ökar patientens rätt till vård i rimlig tid och möjligheten att råda över sin egen situation.

Läs mer om regeringens förslag till lagstiftning: http://www.regeringen.se/sb/d/11870

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar