lördag 8 augusti 2009

Kommunchefernas och kommunjuristens redovisning om ALV-avtalen

I ett antal insändare i Vimmerby Tidning har avtalen om rättigheterna till Astrid Lindgrens verk diskuterats, något som även har kommenterats av läsare till min blogg. I dagens tidning redogör kommunens tjänstemannaledning tillsammans med kommunjuristen för de tidigare avtalens juridiska status i förhållande till de nu gällande.

Eftersom den artikeln inte tycks vara tillgänglig på nätet, så skriver jag av den här nedan, så att även läsare utanför Vimmerby Tidnings spridningsområde får tillgång till den:

Astrid Lindgrens Värld AB:s rättigheter

I flera debattinlägg i Vimmerby Tidning har olika skribenter skrivit om de avtal som reglerar rätten för Astrid Lindgrens Värld AB att använda de immateriella rättigheter (främst upphovsrätter) som är knutna till Astrid Lindgrens verk. I en artikel den 1 augusti skriver Curt Wrigfors att ett rättighetsavtal från år 1990 inte innehöll någon uppsägningsklausul och därför inte var uppsägningsbart. Han ställer också frågan varför kommunen förhandlade om nya avtal år 2004 när redan existerande avtal gav Astrid Lindgrens Värld AB alla rättigheter som behövdes. Vidare skriver Mikael Glennfalk i en artikel den 4 augusti att de rättigheter som Astrid Lindgrens Värld AB ägde skrevs bort genom 2004 års avtal och att kommunledningen därigenom uppvisade en ”formidabel inkompetens”.

Den kritik som framförs bygger på felaktiga förutsättningar och för att belysa detta skall kort redogöras för rättsläget före respektive efter 2004 års avtal.

Innan 2004 års avtal skrevs reglerades rätten för Astrid Lindgrens Värld AB att använda de immateriella rättigheterna i flera olika dokument, t ex det avtal från den 28 februari 1990 som Curt Wrigfors hänvisar till i sitt debattinlägg. På grund av att kommunen kände stor osäkerhet kring dessa dokuments rättsliga status så uppdrog kommunen under år 2003 åt en advokat med immaterialrätt som verksamhetsområde att granska dessa dokument för att få klarhet i dokumentens rättsliga värde. Granskningen gav dessvärre vid handen att Astrid Lindgrens Värld AB hade en ytterst osäker grund för sin rätt att nyttja Astrid Lindgrens olika rättigheter och att rättighetsinnehavarna med tämligen kort varsel kunde säga upp befintlig avtalsrelation. Advokaten gjorde bedömningen att en skälig uppsägningstid borde uppgå till i vart fall sex månader. Rådet från advokaten var att ersätta de tidigare avtalen med ett nytt avtal som tillfullo reglerade parternas mellanhavanden.

Som redan tidigare nämnts i olika debattartiklar så sade Saltkråkan AB upp avtalen, vilket man alltså hade sin fulla rätt att göra.

Genom 2004 års avtal klargörs att Astrid Lindgrens Värld AB har rätt att – helt utan ekonomisk ersättning - använda samtliga immateriella rättigheter som är knutna till Astrid Lindgrens verk. Avtalet gällde till den 31 december 2006, d v s drygt två år fram i tiden, och förlängdes sedan med två år i sänder vid utebliven uppsägning (12 månaders uppsägningstid). Detta skall jämföras med den situation som gällde före 2004 års avtal och som alltså innebar att samtliga avtal när som helst kunde sägas upp med endast sex månaders varsel.

Av det ovan sagda framgår att påståenden att tidigare avtal inte skulle vara uppsägningsbara och att kommunen genom 2004 års avtal skrev bort Astrid Lindgrens Värld AB:s rättigheter saknar grund.

Mot bakgrund av att Astrid Lindgrens Värld AB de facto stärkte sin ställning i rättighetsfrågan genom 2004 års avtal, så framstår Mikael Glennfalks grava beskyllning om inkompetens hos kommunledningen som både obegriplig och oseriös.

Staffan Forsberg, kommunchef
Christer Johansson, biträdande kommunchef
Staffan Leijon, biträdande kommunchef
Peter Olson, kommunjurist

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Gudrun!

Jag känner tilltro till vad kommunens ansvariga skriver och tar till mig deras förklaring, såvitt inget annat framkommer. Deras inlägg har kommit fram under påtryckning från allmänheten, det behövdes för att klargöra avtalsturerna.

Anledningen till att debatten hårdnade de senaste veckorna var bl a de svar du skrev
till Glennfalk, där du svepande berörde avtalsfrågan och istället med ordrikhet ägnade dig åt sånt som var självklarheter och inte något allvarligare tvistefrö mellan dig och Glennfalk. Detta ökade spekulationerna och
gav bränsle till farhågan att allt inte gått rätt till.

När det gäller värderingen av ALV har ju även framkommit tvivel från personer om bärigheten i hur denna gått till. Den frågan lämnar jag därhän, eftersom jag inte är tillräckligt insatt i företagsvärdering. Debatten lär fortsätta.

Andra frågetecken som skymtat fram i debatten från en av de ursprungliga grundarna av ALV kommer förhoppningsvis att rätas ut. Dock tror jag nog, att allt som omgärdat affären kommer att lämna djupa spår av bitterhet och besvikelse
hos många Vimmerby-bor.

En sak borde detta ha lärt oss - tydlig transparens och en respektfull attityd gentemot skattebetalarna i alla frågor, inte minst om de handlar om stora ekonomiska och känslomässiga värden!

Gudrun sa...

Det gläder mig om chefstjänstemännens redogörelse av sakförhållandena kring rättigheterna till Astrid Lindgrens verk inger samma förtroende hos Mrs Bean som det gjorde hos mig och andra beslutsfattare när frågan var aktuell 2003 och som därefter har funnits med som bakgrund i vårt ställningstagande när det gäller frågan om försäljning av Astrid Lindgrens Värld AB.

Jag håller fullständigt med om att öppenhet och transparans är otroligt viktigt i ett demokratiskt samhälle. Det är just därför jag lägger en stor del av min tid på att för allmänheten försöka reda ut på vilka grunder vi fattat olika beslut.

Denna debatt har innehållit trista inslag av ifrågasättande av de förtroendevaldas omdöme, kompetens och beslutsunderlag. För mig har det därför varit viktigt att ge en helhetsbild som bakgrund till varför jag och min partigrupp ställt oss positiva till detta. Avtalen och rättigheterna är ett mycket viktigt sakförhållande, som tidigare till stor del saknats i debatten. Jag är glad om jag, genom att ta upp dem som ett av våra argument i frågan, har bidragit till ökad medvetenhet i denna avgörande fråga.

Skicka en kommentar