tisdag 24 april 2012

Motion om Äldresjuksköterska

Förra veckan hölls Äldreriksdagen i Stockholm och just nu pågår Seniorveckan i Kalmar län. Äldrefrågorna är i fokus - och bör så vara, inte minst i vårt län, som har landets största andel personer över 65 års ålder.

I den kristdemokratiska landstingsgruppen menar vi att kompetensen om det friska åldrandet och ålderdomens sjuklighet bör höjas, både i landsting och kommuner. Därför lägger jag idag denna motion, om att inrätta Äldresjuksköterskor i landstinget. Det är vår förhoppning att samma ambition finns även i kommunerna.

Landstingsfullmäktige
Landstinget i Kalmar Län

Motion


Inrätta Äldresjuksköterskor i Landstinget i Kalmar län!
Antalet äldre i samhället ökar ständigt. Många äldre har flera sjukdomar samtidigt och som ofta leder till ett stort vårdbehov. För att hjälpa de äldre till ett tryggt och bra liv måste den goda vården grundas på de äldres behov. I Kalmar län bor en större andel äldre än i något annat län i landet. Det finns därför stort behov av att tänka kreativt och försäkra sig om tillgången till rätt kompetens, för att ge bästa möjliga äldrevård och samtidigt använda resurserna optimalt.

I landstinget finns erfarenhet av hur en sjuksköterska med särskilt ansvar för äldre patienter haft rollen av samordnare mellan patient, anhörig och läkare, men även samordningsansvaret mot andra aktörer inom vård och omsorg. Denna sjuksköterska har både bidragit till ökad trygghet hos patienterna och till säkerställande av läkemedelshantering och kommunikation i viktiga hälsorelaterade frågor. Distriktsläkaren har fått en medaktör i vårdarbetet kring de äldre vilket effektiviserat vården samtidigt som kvaliteten höjs.
En rapport från Socialstyrelsen visar att bara 1,6 procent av de över 12,000 sjuksköterskor som arbetar i äldrevården har specialistutbildning inom vård av äldre. I Vårdfokus nr 3/12 säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm att en av vårdens allra största utmaningar är att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning.
Flera lärosäten i södra Sverige har samarbetat kring en specialistutbildning på 60 högskolepoäng i äldrevård för sjuksköterskor. I Region Skåne finns äldresköterskor som arbetar inom vård av äldre och är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar. Äldresköterskorna arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, primärvård, kommunens äldreboende, korttidsboende, sjukhem, servicehus, och gruppbostäder. I Region Skåne har man dessutom beslutat att ge ett rejält lönelyft till de sjuksköterskor som väljer att bli äldresjuksköterskor, med stora extra bonusar för dem som jobbar kvar efter ett respektive två år.

Enligt kristdemokraternas uppfattning ligger detta väl i samklang med nationella utvecklingsarbeten omkring vården av de mest sjuka äldre och de utmaningar som väntar, för att Kalmar län ska bli världens bästa län att åldras i. Vi menar att de äldre även i vårt län i högre utsträckning bör mötas av sjuksköterskor med specialistkompetens inom äldrevårdsområdet, både i den geriatriska slutenvården, i primärvård samt inom kommunens äldreboende. En specialistkompetent äldresjuksköterska kan fungera självständigt med egna bedömningar och därmed ingå i ett bredare team i den kommunala äldrevården och landstingets hälso- och sjukvård.

Vi vill med anledning av detta föreslå landstingsfullmäktige
Att fatta beslut om inrättande av äldresköterskor, med specialistkompetens inom det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar,

Att ge personalutskottet i uppdrag att besluta om vilket uppdrag äldresjuksköterskorna ska ha, samt om utbildnings- och anställningsförmåner för äldresjuksköterskor i Landstinget i Kalmar Län.

Vimmerby den 18 april 2012

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar