torsdag 17 mars 2011

Kvalitetssäkra sjuksköterskeutbildningens praktiska del!

Jag har skrivit följande motion till Kristdemokraternas riksting. Den har uppmärksammats i bl a Västerviks-Tidningen och Dagens sjuksköterska.

För ett antal år sedan gjordes grundutbildningen för sjuksköterskor om, för att bättre motsvara de akademiska kraven inom EU. För att kunna inrymma tillräckligt många akademiska poäng krymptes tiden för praktik kraftigt. Innehållet i de praktikperioder som finns kvar varierar mellan de olika vårdinrättningar där den praktiska utbildningen utförs. Det medför att många arbetsgivare gör bedömningen att många sjuksköterskor, trots fullgjort utbildning och erhållen legitimation, saknar grundläggande färdigheter och rutin från kliniskt arbete.

En del arbetsgivare löser detta genom att själv anordna en form av interutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor, med några månaders praktik under handledning på olika kliniker. Först därefter bedömer man sjuksköterskan kompetent att klara av arbete på egen hand, utan stöd från erfarna kollegor.

Denna obalans behöver rättas till.

Det kan knappast ha varit avsikten att förändra en yrkesutbildning på ett sätt så att en nyutexaminerad sjuksköterska är fulländad i att skriva rapporter och göra vetenskapligt upplagda studier, men inte kan sätta nål eller kateter. Båda den akademiska och den praktiska delen är viktiga, för att det dagliga arbetet ska kunna utföras.

Inte heller är det rimligt att en utbildning som leder fram till en yrkesskyddad titel med legitimation inte garanterar att den legitimerade yrkesutövaren innehar för yrket grundläggande färdigheter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag rikstinget besluta ge partistyrelsen i uppdrag

att i riksdag och regering verka för en kvalitetssäkring av sjuksköterskeutbild-
ningarnas praktiska del, så att en legitimerad sjuksköterska på grundnivå besitter
vissa specificerade färdigheter, för att kunna bedriva självständigt arbete.

Vimmerby den 15 februari 2011

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar