tisdag 13 mars 2012

Varför dröjer samordningen kring barn med psykisk ohälsa?

Interpellation till
Psykiatriansvariga landstingsrådet Linda Fleetwood (V)


Varför dröjer samordningen kring barn och ungas psykiska ohälsa?

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga har länge varit i fokus, både nationellt och här i Kalmar län.

Skolhälsovården har inte något egentligt behandlingsansvar. Många vårdcentraler anser att de inte har något ansvar för målgruppen, medan barn- och ungdomspsykiatrin avvisar många med hänvisning till att de måste lägga fokus på barn och unga svårare psykiatriska problem. Som följd av detta riskerar barn och unga som mår psykiskt dåligt att falla mellan stolarna och skickas runt mellan olika instanser, som alla anser att ansvaret ligger hos någon annan.

Socialstyrelsen gjorde under 2009 en granskning som påvisade att ansvarsfördelningen är bristfällig när det gäller förebyggande och tidiga insatser för barn över 6 års ålder med psykiatriska behov. Granskningen resulterade i ett uppdrag till Landstinget i Kalmar Län och länets kommuner att ta fram en tydlig rollfördelning mellan skolhälsovården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Detta skulle redovisas till Socialstyrelsen senast den 7 februari 2011. Ett återföringsseminarium genomfördes med Socialstyrelsen, landstinget och företrädare för Oskarshamns och Vimmerbys kommuner, som ingått i granskningen den 16 februari 2011. Uppdraget därifrån var att senast den 16 januari 2012 förtydliga uppdraget inom primärvården avseende barns och ungdomars psykiska hälsa. ”Det ska särskilt framgå vilket ansvar primärvården har på området barns och ungdomars psykiska hälsa”. Vidare skulle landstinget ”i samverkan med övriga vårdgrannar klargöra gränssnitten mellan var och ens uppdrag så att vårdprocesserna säkerställs”.

I skrivelse från Socialstyrelsen daterad den 15 februari 2012 konstateras att redovisning av vidtagna åtgärder skulle ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 16 januari 2012, men att redovisningen inte inkommit inom angiven tid. Socialstyrelsen förlänger tiden och redovisning ska vara Socialstyrelsen tillhanda den 28 mars 2012. Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att utfärda ett föreläggande med eller utan vite. Som grund för sin bedömning anför Socialstyrelsen att uppdraget till primärvården gällande barns psykiska hälsa är otydligt och att uppdraget inte har förankrats i samverkan med övriga vårdgrannar.

I landstinget har ett uppdrag givits till Hälsovalsenheten att ta fram riktlinjer för första linjens barn- och ungdomspsykiatri i länet. Ett pilotarbete har inletts i Nybro kommun, varpå övriga kommuner väntas följa.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 februari 2012 uttryckte psykiatriförvaltningens chef att man kommer att vara ”hårdare som grindvakt och inte släppa in dem som inte absolut måste” till barn- och ungdomspsykiatrin. Detta trots att primärvårdens ansvar ännu inte är definierat i vårt landsting och Socialstyrelsen har konstaterat att skolhälsovården inte har något egentligt behandlingsansvar.

När psykiatridelegationens barn- och ungdomsgrupp hade ett möte den 10 februari, med bland andra verksamhetschefen för barn- och ungdomspsykiatrin, tydliggjordes behovet av samverkan mellan kommuner och landsting för att stärka stödet kring barn och unga som mår dåligt.

Ovanstående redovisning tydliggör att barn och ungdomar med psykiska besvär under överskådlig tid fortsätter att riskera hamna mellan stolar och bollas mellan olika instanser, där ingen anser sig ha ansvaret.

Med hänvisning till detta önskar jag svar på följande frågor:

• Varför har inte du, som ansvarig för psykiatrin i landstinget, prioriterat att lösa de samordningsfrågor som Socialstyrelsen efterfrågade inom utsatt tid?

• Vilka åtgärder avser du att vidta för att undvika att landstinget drabbas av vitesföreläggande om inte tillfredsställande åtgärder kan redovisas den 28 mars 2012?

• Vart anser du, som ansvarig för psykiatrin, att barn och unga som mår psykiskt dåligt ska vända sig, i väntan på att man i primärvården hunnit bygga upp kompetens för första linjeansvar inom barn- och ungdomspsykiatri?

• Hur ser tidsplanen ut innan ansvarsfördelningen mellan kommun, primärvård och barn- och ungdomspsykiatri är tydliggjord och rätt kompetens finns inom respektive område?

• Är du nöjd med majoritetens avslag på Alliansens yrkande om samverkan med kommunerna i dessa och andra frågor, i samband med behandlingen av Landstingsplan 2012-2014?

Till primärvårdsansvariga landstingsrådet Jessica Rydell ställs följande frågor:

• Varför har inte du, som ansvarig för primärvården i landstinget, prioriterat att lösa de samordningsfrågor som Socialstyrelsen efterfrågade inom utsatt tid?

• Vilka åtgärder avser du att vidta för att undvika att landstinget drabbas av vitesföreläggande om inte tillfredsställande åtgärder kan redovisas den 28 mars 2012?

• Vart anser du att barn och unga som mår psykiskt dåligt ska vända sig, i väntan på att man i primärvården hunnit bygga upp kompetens för första linjeansvar inom barn- och ungdomspsykiatri?

• Hur ser tidsplanen ut innan ansvarsfördelningen mellan kommun, primärvård och barn- och ungdomspsykiatri är tydliggjord och rätt kompetens finns inom respektive område?

• Är du nöjd med majoritetens avslag på Alliansens yrkande om samverkan med kommunerna i dessa och andra frågor, i samband med behandlingen av Landstingsplan 2012-2014?

Vimmerby den 5 mars 2012

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar