tisdag 13 mars 2012

Äldresjuksköterska i primärvården

Interpellation till
Primärvårdsansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP)

Äldresjuksköterska i primärvården

Antalet äldre i samhället ökar ständigt. Många äldre har flera sjukdomar samtidigt och har då ett stort vårdbehov. För att hjälpa de äldre till ett tryggt och bra liv måste den goda vården grundas på de äldres behov. En stor del av de multisjuka äldre omfattas inte av den kommunala hemsjukvården utan sköts av primärvården.

På hälsocentralen i Nybro har man skapat en modell som säkerställer en kvalitativt god vård för de äldre samtidigt som distriktsläkarens vardagsarbete underlättas. En sjuksköterska med lång erfarenhet av äldresjukvård fick rollen av samordnare mellan patient, anhörig och läkare. Hon har även samordningsansvaret mot andra aktörer inom vård och omsorg.

Arbetet påbörjades för ett drygt år sedan, i februari 2011. Omkring 200 äldre personer träffade äldresjuksköterskan under 2011. Ungefär 300 hembesök gjordes.

Efter ett verksamhetsår kan man dra slutsatsen att funktionen med en äldresjuksköterska har gett de äldre ökad trygghet. Äldresjuksköterskan har tid att lyssna och kan se till att allt blir rätt i vården kring den äldre personen. Särskilt viktigt att nämna är säkerställandet av en säker läkemedelshantering och kommunikationen i viktiga hälsorelaterade frågor. Distriktsläkaren har fått en medaktör i vårdarbetet kring de äldre vilket effektiviserar vården samtidigt som kvaliteten höjs. Mycket av informationsarbetet är redan gjort när den äldre kommer till doktorn och beslutsprocessen vid läkarbesöket får större precision liksom åtgärderna. Sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning och tidsbokning har fått hjälp av äldresjuksköterskan i bedömningen av de äldres behov av vård och förberedelser inför både vanliga läkarbesök på mottagningen och i hemmet.

Äldresjuksköterskan har finansierats genom att övriga sjuksköterskeresurser har reducerats. De hembesök som gjordes under 2011 ersattes med 411 kronor per hembesök enligt Hälsovalets ersättningssystem. Totalt fick verksamheten på så sätt intäkter på 130,000 kronor. Kostnaden för verksamheten får anses vara låg, i relation till den trygghet och kvalitetshöjning av vården som åstadkommits för patienten. Den är också låg i relation till den avlastning som läkare och anhöriga fått.

Nybro Hälsocentral fick nyligen besked från Hälsovalsenheten att ersättningen för hembesök varit felaktigt utbetald. Detta trots att ersättningssystemet anger halva ersättningsbeloppet mot hembesök av läkare, om annan personalkategori utför hembesöket.

I Kalmar län bor en större andel äldre än i något annat län i landet. Samtidigt har Landstinget i Kalmar Län länge brottats med vakanser, inte minst vad gäller allmänmedicinska specialistläkare i primärvården. Det finns därför stort behov av att tänka kreativt och använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter, för att använda resurserna optimalt.

Enligt vår uppfattning ligger detta väl i samklang med nationella utvecklingsarbeten omkring vården av de mest sjuka äldre. Äldresjuksköterskan i primärvården har även blivit uppmärksammad som en förebild på riksplanet, bland annat genom ett seminarium vid Allmänmedicinskt Forum, distriktsläkarnas egen fortbildningskonferens.

Istället för att motarbeta en erkänt framgångsrik satsning borde Landstinget i Kalmar Län, enligt oss kristdemokrater, kvalitetssäkra, vidareutveckla och sprida verksamheten med äldresjuksköterska till fler delar av länet, där man kan ta tillvara engagemanget hos sjuksköterskor med stor erfarenhet och god kompetens inom äldreområdet.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

- Är du beredd att medverka till att öppna för en justering av regelverket, för att möjliggöra en fortsättning av äldresjuksköterskans verksamhet?
- Kan du idag ge besked om du kommer att stödja ett initiativ om att vidareutveckla och sprida modellen från Nybro till resten av länet?


Kalmar den 12 mars 2012Gudrun Brunegård Arne Sjöberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar