fredag 23 mars 2012

Låt ideella föreningar servera hembakt bröd!

När reglerna för livsmedelskontroll skärptes för drygt fem år sedan gick debattens vågor höga. I Sverige är vi ju ofta väldigt snabba att införa nya EU-normer och lägger inte sällan en ännu högre ambitionsnivå än vad EU-parlamentet avsett.

De hembakta bullarna på hembygdsföreningens möten och vid kyrkkaffet var i fara, om ideella föreningar inte byggde om sina kök för att motsvara normerna, hette det i debatten. Riksdagsledamöter och EU-parlamenteriker trädde då in i debatten, liksom Livsmedelsverket, och förklarade att regelskärpningarna inte gällde ideell verksamhet. Kyrkkaffe med hembakta bullar skulle kunna serveras även fortsättningsvis.

Dessvärre lyckades vi inte få gehör för EU:s, riksdagens eller Livsmedelsverkets tolkning av hur de nya reglerna ska tillämpas här i kommunen, utan ett regelverk infördes som i stort sett drar alla över en kam, vare sig det gäller köket i en kommersiellt driven restaurang, en idrottförening, en lokal där kyrkliga syföreningen samlas eller där man breder mackor till hungriga nattsuddande ungdomar.

Jag själv framförde vid flera tillfällen kritik mot den oproportionerliga strikthet för tillämpningen som infördes i vår kommun, men lyckades inte övertyga om att reglerna inte skulle gälla ideella organisationer. Resultatet blev att en del föreningar gjorde den ekonomiska satsning som behövdes för att bygga om sitt kök så att det blev godkänt, men andra tvingades ta konsekvenserna och sluta med servering av hembakt på sina samlingar.

I ett ärende som behandlas i kommunfullmäktige på måndag görs en redovisning av reglerna för livsmedelskontroller. När jag läste igenom handlingarna reagerade jag på den tydlighet som finns, när Livsmedelsverket anger att tillsynen gäller livsmedelsföretag. Livsmedelsverket skriver inte ett ord om att det skulle gälla alla som någon gång serverar något inom ramen för ideell verksamhet.

Jag har därför lagt en skrivelse till kommunstyrelsen, för att få till stånd en översyn och justering av regelverket, så att det framgår att det inte gäller ideella föreningar.

Här följer skrivelsen:

Kommunstyrelsen
Vimmerby kommun


Justering av kommunens regelverk kring livsmedelskontroll för ideella organisationer

Många aktiva i ideella föreningar i Vimmerby kommun har reagerat på den strikta tillämpning av livsmedelskontroll som görs. Regelverket togs fram i samband med förändringar i Livsmedelslagen 2006. Vid den tiden fördes en intensiv debatt i hela landet, där det bland annat felaktigt påstods att det var EU-förordningar som gjorde att man exempelvis inte skulle få servera hembakade bullar till kyrkkaffet. Det klargjordes dock från såväl EU som från Sveriges Riksdag och Livsmedelsverket att reglerna avsåg kommersiella livsmedelsföretag och inte skulle tillämpas på ideella organisationer.

Tyvärr valde Vimmerby kommun att trots detta lägga sig på en avsevärt högre ambitionsnivå, med omfattande krav på kökens beskaffenhet och även på rutinerna hos alla frivilligarbetande. Kraven på de ideella föreningar som någon gång serverar något ätbart är i stort sett jämförbara med kraven på restaurangkök. Detta har lett till att flera ideella föreningar sett sig nödsakade att sluta servera fika till medlemmar och gäster, eftersom de investeringar som skulle krävas för att få köket godkänt inte står i rimlig proportion till föreningens verksamhet, utan skulle allvarligt riskera att stjälpa föreningens ekonomi.

Av den genomgång av Livsmedelsverkets föreskrifter som görs i handlingarna till ett aktuellt fullmäktigeärende framgår av den tredje punkten att alla ”livmedelsföretag” ska betala en årlig kontrollavgift.

Denna benämning är enligt min uppfattning tydlig nog. Lagstiftaren har aldrig haft för avsikt att stoppa möjligheten till hembakat bröd på hembygdsföreningen eller vid kyrkkaffet. Livsmedelsverkets krav gäller företag som bedriver kommersiell verksamhet, inte hembygds-föreningarnas, idrottsklubbarnas eller församlingshemmens kök.

Det är nu hög tid att revidera det kommunala regelverket och tydliggöra att ideella föreningar inte inbegrips i regelverket och således inte ska omfattas av samma krav på kökens beskaffenhet och inte heller ska erlägga årlig kontrollavgift.

Av denna anledning föreslår jag att kommunstyrelsen ger i uppdrag att se över och justera regelverket för livsmedelskontroll, så att det tydliggörs att det inte berör ideella föreningar.

Vimmerby den 19 mars 2012

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar