torsdag 22 mars 2012

Äldresjuksköterska i Hälsovalet

Jag har tidigare skrivit om äldresjuksköterskan i Nybro, en modell som jag anser att man borde kvalitetssäkra och vidareutveckla. Jag tror det kan finnas ett stort värde i att använda sjuksköterskor med spetskompetens i primärvården, för att höja kvaliteten i vården av de mest sjuka äldre.

I syfte att få frågan på dagordningen i samband med det nyss inledda arbetet med att utvärdera Hälsovalet, gjorde jag följande protokollsanteckning vid landstingsstyrelsens möte, då Hälsovalets regelverk justerades.

Protokollsanteckning

Ärende 5
Hälsoval Kalmar län – landstingets uppdrag, revidering

Kalmar län har landets äldsta befolkning. Det ställer särskilda krav på hälso- och sjukvården, både i det förebyggande arbetet och när den äldre har behov av vård och behandling inom hälso- och sjukvården. I många fall kan en kontakt med en kvalificerad sjuksköterska samordna, underlätta och ibland minska behovet av ett läkarbesök. En modell som har provats i Nybro, med goda erfarenheter. Denna äldresköterska har även gjort hembesök i viss omfattning. Vi ser ett värde i att kvalitetssäkra och vidareutveckla modellen och sprida den till andra delar av länet.

I föreliggande förslag till beslut om justeringar i Hälsovalets uppdragsbeskrivning finns på sidan 12 ett förtydligande om att i hälsovalsuppdraget endast ingår hembesök av sjuksköterska i samband med demensutredning. Detta är avhängigt av gränssnittet för hemsjukvårdsväxlingen.

Enligt Kristdemokraternas uppfattning bör möjligheten att hälsovalsuppdraget i en framtid ska kunna omfatta även hembesök vid utredning av sjuksköterska med specialistfunktion och specialistkunskaper, såsom äldresjuksköterska.

Denna möjlighet bör beaktas i den just inledda utvärderingen av Hälsovalet.

Oskarshamn den 20 mars 2012

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar