tisdag 13 mars 2012

Dags för nytt helhetsgrepp om framtidens sjukvård i Oskarshamn

För tre veckor sedan hölls ett stormöte i Oskarshamn, beträffande den oklarhet som uppstått om vart patienter med akut sjukdom ska vända sig, efter det att en rad förändringar som gjorts vid sjukhuset på senare år.

Företagarnas ordförande, Ingemar Pettersson, återgav konkreta fall, där patienter t ex skickats runt mellan akutmottagningen på sjukhuset, primärvårdsjouren på Slottsgatans Hälsocentral och därefter vidare till något av sjukhusen i Kalmar eller Västervik. Han uppgav att det inte alltid var självklart ens för ambulanspersonalen vart en patient skulle köras.

Vid det mycket välbesökta mötet, som anordnades av Företagar-gruppen i Oskarshamnsområdet, medgav Anders Henriksson (S) att det inte var bra som det nu är, utan att man skulle följa upp det. Det presenterades olika förslag till hur man skulle skapa klarhet i vart man som patient ska vända sig. Bland annat hade Företagarna ett eget förslag. Anders Henriksson uttryckte att han tyckte det var en idé som man skulle titta på.

Från Alliansens sida inbjöd vi i samband med mötet till ett nytt gemensamt krafttag, för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Vi räckte därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn.

Efter detta har vi från Alliansen gått i väntans tider. När skulle Anders Henrikssons inbjudan till samtal kring Oskarshamns sjukhus komma?

Landstingsgruppledarna har haft flera formella möten, både i landstingsstyrelsens arbetsutskott och i en parlamentarisk grupp för att utvärdera Hälsovalet. Men inget initiativ har kommit från majoriteten.

Nu ställer vi en interpellation till Anders Henriksson, med hopp om tydliga svar vid landstingsfullmäktige den 21 mars i Oskarshamn.

Interpellation ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S)

Dags för nytt helhetsgrepp om framtidens sjukvård i Oskarshamn?

I november 2003 beslutade landstingsfullmäktige enhälligt om stora förändringar för hälso- och sjukvården i Kalmar län. Inte minst förändrades uppdraget kraftigt för akutverksamheten vid Oskarshamns sjukhus. Besluten utformades dock för att en sammanhållen akutsjukvård skulle finnas för befolkningens trygghet, med akutmottagningen öppen dygnet runt med medicinjour hela dygnet, kirurgjour dagtid, kirurg/ortopedberedskapslinje och samt distriktsläkarjour kvällar och helger.

Åtta år har gått sedan dess. Ett antal förändringar har gjorts, som har rubbat helhetstanken från 2003, ibland utan formella politiska beslut.
När kirurgkliniken knöts till Länssjukhuset i Kalmar i KalOskar-projektet, ändrades kirurgberedskapslinjen till två timmars inställelsetid. Sedan nyår 2012 gör kirurgjouren inte längre ortopedbedömningar dagtid. När primärvårdsjouren i september flyttade från sjukhuset till Slottsgatan försvann den breda kompetens som allmänläkare besitter från sjukhuset. Endast medicinakut återstår nu på sjukhuset dygnet runt och kirurgjour vardagar 8-17.

Den nya situationen skapar oklarhet för patienterna om vart de ska vända sig. Ibland är det Västervik, ibland Kalmar, ibland primärvårdsjouren på Slottsgatan, ibland medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus. Även sjuktransporter tycks ha svårt att reda ut vad som gäller. Som resultat känner många invånare i mellanlänet stor otrygghet.
Det är inte rimligt och knappast förenligt med landstingets mål om Sveriges bästa patientsäkerhet att värdefull tid förloras då patienten söker sig fram till rätt vårdinstans. Att Oskarshamns sjukhus betjänar några av länets största arbetsplatser, däribland ett kärnkraftverk, minskar inte betydelsen av största möjliga tydlighet om vad som gäller.

De ovan citerade förändringarna beslutades gemensamt av samtliga partier i fullmäktige. Det är nu dags att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Detta framkom också tydligt vid det stormöte kring Oskarshamns sjukhus som anordnades den 20 februari 2012, där du uttalade dig i positiva ordalag kring detta.

Våra frågor är därför:

· Är du beredd att tillsätta en parlamentarisk grupp med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn?
· När har du i så fall för avsikt att inleda arbetet?

Kalmar den 13 mars 2012

Christer Jonsson (C) Henrik Yngvesson (M),
Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar