onsdag 18 januari 2012

Stärk det regionala samarbetet i östra Götaland!

Idag har jag träffat de kristdemokratiska landstingsråden Mia Frisk, Jönköping, Levi Eckeskog, Östergötland, och distriktsordförande Magnus Oskarsson för överläggningar kring hur man går vidare i det regionala samarbetet, utifrån de olika beslut som har fattats.


Levi Eckeskog, Magnus Oskarsson, Gudrun Brunegård och Mia Frisk.

För kristdemokraterna i Kalmar län är det viktigt att hålla alla dörrar öppna och parallellt utveckla samarbetet med våra grannar åt både nord, syd, öst och väst. I grunden finns distriktsstämmans beslut från 2002, om en region bestående av Småland, Öland, Östergötland, Blekinge och ev även Gotland.

Det nuvarande samarbetet i regionsjukvårdsnämnden är en god grund att bygga vidare på. Även om Kalmar län med tiden kommer att ingå i en sydsvensk region, så är det oumbärligt med väl fungerande avtal med Östergötland och Jönköping för befolkningen i norra länsdelen, både vad gäller hälso- och sjukvård och kollektivtrafik och infrastruktur.

Vid mötet enades vi om följande pressmeddelande:

Pressmeddelande
2012-01-18

-Vi vill främja bildandet av en ny region i Östra Götaland!
Det säger Kristdemokraternas landstingsråd i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län efter gemensamma överläggningar på onsdagen.

- Då vi befinner oss i ett oklart och tidvis förvirrat läge, är det nu hög tid att ordentligt analysera möjligheten att bilda en ny regionkommun med nuvarande sjukvårdsregion som bas!, säger landstingsråden Levi Eckeskog, Östergötlands län, Mia Frisk, Jönköpings län och Gudrun Brunegård, Kalmar län.

På onsdagen träffades de tre kristdemokratiska landstingsråden för överläggningar, utifrån de olika beslut som är fattade i respektive landsting. Kristdemokraternas landstingsgrupper och distriktsorganisationer i de tre länen har länge varit överens i regionfrågan.

- Vi kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län vill se en ny regionbildning med sjukvårdsregionens som bas, men med öppenhet även för Kronoberg och Blekinge.

De tre landstingsråden är efter onsdagens överläggningar överens om några åtgärder som behöver vidtas för att främja en ny regionkommun med sjukvårdsregionen som bas.
- Vi har tagit fram tre punkter som vi anser snarast behöver genomföras:

• Det framgångsrika samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen (Landstingen i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) behöver fördjupas och stärkas redan under innevarande mandatperiod. Vi behöver redan i början av 2012 tydligt slå fast vad en eventuell regionbildning med sjukvårdsregionen som bas skulle innebära för medborgarna när det gäller förbättrad tillgänglighet, kvalitet och delaktighet till hälso- och sjukvården.

• Infrastruktur och kollektivtrafik, som binder ihop regionens olika delar och möjliggör pendling för arbete och studier, är grundläggande för att stimulera regional utveckling och stärka den regionala samhörigheten. En viktig åtgärd är därför att redan under 2012 verka för att de tre landstingens trafikmyndigheter samverkar, i syfte att med större kraft kunna påverka kommande infrastrukturplaner på såväl statlig som regional nivå.

• Kulturen var en viktig framgångsfaktor när Västra Götalandsregionen bildades. Därför behöver vi komma fram till hur vi kan utöka samarbetet mellan våra tre län även inom kulturområdet, inte minst med bakgrund av kulturens hälsofrämjande effekter, för att få mer kultur till medborgarna i våra tre län, samt att göra den mer kostnadseffektiv.

Faktabakgrund
Landstingsfullmäktige i Jönköpings län har beslutat att ansöka om att bilda egen regionkommun 2014, med inriktning att tillsammans med angränsande län bilda en större regionkommun 2018.
I Kalmar län har man beslutat om en avsiktsförklaring att bilda en sydsvensk region tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne, och att analysera andra alternativ för regionbildning före slutgiltigt beslut.
I Östergötland var partierna redan 2008 överens om att nuvarande sjukvårdsregion borde ligga till grund för en regionkommun. Under hösten 2011 har partierna fört diskussioner med norrliggande län, som dock inte visat sig vara ett möjligt alternativ.

För mer information:
Levi Eckeskog
Landstingsråd
0706-65 14 21

Mia Frisk
Landstingsråd
070-6994017

Gudrun Brunegård
Landstingsråd
070-5815278

Magnus Oscarsson
Distriktsordförande
0705-64 24 09


Per Larsson
Politisk sekreterare
0702-88 21 34

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar