fredag 25 november 2011

Barnahus i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar län har fördelat medel till kommunerna i södra Kalmar län för att bygga upp ett barnahus, till stöd för barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i nära relationer. Nu har Kalmar kommun dragit sig ur, eftersom man tycker att landstinget inte visat intresse för frågan. Därför ställer jag följande interpellation till ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg (S):

Hur ser landstingsmajoriteten på Barnahus i Kalmar?

När barn utsätts för våld och/eller övergrepp måste utredningar genomföras på ett professionellt, snabbt och rättssäkert sätt. Många myndigheter är inblandade, vilket gör att barnet riskeras att återuppleva övergreppet flera gånger, då det för varje ny myndighetsutredning tvingas upprepa sin berättelse. Förutom det plågsamma i sig att gång på gång tvingas gå tillbaka i minnet och återuppleva det som hänt, så kan en känsla av att inte vara trodd öka traumat hos barnet.

För att minska våldsutsatta barns utsatthet har Rädda Barnen m fl introducerat tanken med barnahus, som har förverkligas på minst ett tjugotal platser i landet. Här i länet har man haft upprepade seminarier och möten, med bred uppslutning från såväl kommuner, landsting som rättsvårdande myndigheter.

Barnahus är en plats med trygg och barnvänlig miljö, där barn som misstänks själva ha blivit utsatta för eller ha bevittnat våld och övergrepp, får träffa olika myndigheter såsom polis, psykolog och socialtjänst. Det misstänkta brottet ska utredas och föras till åtal. Genom att samtliga inblandade myndigheter kommer till en gemensam plats slipper barnet slussas runt till ständigt nya, obekanta miljöer och upprepa sin historia för flera olika personer.

Enligt en rapport från slutet av förra året var en brist med barnahus att det görs mycket få läkarundersökningar. Det får till följd att bevisläget i en rättegång försämras eftersom läkarintyg kan vara tunga bevis för övergrepp. Ett annat problem som nämndes var att inte alla barn fått krisstöd.

Detta pekar på behovet av samverkan mellan myndigheterna, för att få till stånd en så fullständig och professionellt utförd utredning som möjligt, så att ett åtal leder till fällande dom. En sådan kan vara viktig för barnets återhämtning.

Länsstyrelsen i Kalmar län har avsatt medel för att stödja länets sju sydligaste kommuner till att bygga upp ett gemensamt barnahus. Enligt beslut i kommunstyrelsen backar nu Kalmar kommun ur projektet, med hänvisning till att det har varit svårt att få med landstinget.

Jag vill därför ställa följande frågor:

• Tycker du att vi ska acceptera en ordning där våldsutsatta barn ska slussas runt mellan olika myndigheter och tvingas upprepa sin berättelse?
• Anser du att Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en felbedömning gällande behovet av ett barnahus i Kalmar?
• Finns det idag några planer för när Landstinget i Kalmar Län avser att gå med i ett barnahusprojekt?

Förhoppningsvis får jag svar på frågorna i samband med nästa veckas landstingsfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar