tisdag 1 november 2011

Helhetssyn på patienten en rättighet

Det talas mycket om patientens rättigheter. Ofta syftar man då på rätten till vård och behandling inom viss tid och liknande. Jag skulle vilja vidga begreppet till att även gälla rätten att bli sedd och bemött som en hel person, inte som ett fristående, sjukt organ, som kan behandlas utan värdighet.

I Alliansens budgetförslag i landstinget finns en rad förslag för att stärka patientens rätt, bland annat kontinuerlig fortbildning i etik och bemötande för all personal som har direkt patientkontakt.

För patienter med omfattande vårdbehov, som ofta behöver vårdas på sjukhus, vill vi inrätta en särskild patientansvarig läkare inom slutenvården, lika väl som det redan finns i primärvården. Åker patienten ut och in på sjukhuset, så skulle en sådan funktion bidra till att öka kontinuiteten. De båda patientansvariga läkarna, den i primärvården och den inom slutenvården, ska ha kontakt sinsemellan, för att minska risken att patienten faller "mellan stolarna". Genom ett tätare och mer strukturerat samarbete minskar även risken att vägen information kommer bort på vägen, mellan de olika vårdnivåerna.

Ett telefonnummer in till all hälso- och sjukvård skulle förenkla tillvaron mycket, för alla dem som försöker hitta rätt telefonnummer till olika mottagningar i landstinget.

Informationen till patienterna behöver bli bättre, både rent allmänt, men inte minst när det gäller rätten att välja vård på en annan hälsocentral eller ett annat sjukhus inom landstinget eller utanför landstinget, om man annars tvingas vänta längre än vårdgarantin.

Dessa och flera andra förslag för att stärka patientens rätt presenteras i Landstingsalliansens budgetförslag 2012-2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar