tisdag 14 juni 2011

Hälsoval Kalmar - ett svårtillgängligt vårdval

När Alliansregeringen genom socialminister Göran Hägglund (KD) införde lagen om vårdval genom valfrihetssystem den 1 januari 2010, så var syftet att öka valfriheten för medborgarna att söka vårdgivare med lika villkor, vare sig vårdgivaren var offentlig eller privat. Grundprincipen är att vården är offentligt och gemensamt finansierad, men att den kan utföras på ett likvärdigt sätt och med samma förutsättningar av både offentliga och privata aktörer.

En bieffekt skulle förhoppningsvis kunna vara att öka tillgängligheten av distriktsläkare, genom att locka privatläkare att etablera sig på orter där det tidigare varit svårrekryterat. Så visade sig bli fallet på många platser, bland annat i Kronobergs och Jönköpings län.

Lagen är tvingande så tillvida att vårdval skulle införas i alla landsting. Däremot gavs varje landsting rätt att själv utforma regelverk. Konkurrensverket övervakar att det inte görs någon åtskillnad mellan offentliga och privata utförare.

Totalt sett har vårdvalet lett till 230 nya entreprenörer inom primärvården i riket. En avsevärd valfrihetsreform för den enskilde medborgaren alltså, att själv kunna välja vårdcentral och veta att vilken man än väljer så har de samma uppdrag och likvärdiga villkor.

Men i praktiken är det ganska stora skillnader mellan de olika landstingens regelverk. Utan att överdriva kan man säga att det i landsting med röd dominans kan vara mycket svårt för privata utförare att etablera sig.

Dessvärre hör Landstinget i Kalmar län till de röda landsting som har ett mycket detaljrikt och omfattande regelverk. Från Allianspartiernas sida kunde vi under förarbetet mjuka av de värsta kantigheterna, men det är uppenbarligen en del som återstår.

Under våren har jag besökt åtskilliga vårdenheter, både offentliga och privata. Min upplevelse är att de flesta planerar för att anpassa sig efter de krav som Hälsoval Kalmar ställer på utförarna. Man söker samarbetspartners för att lösa kravet på minst tvåläkarstation, man samlokaliserar sig, man anställer och vidareutbildar personal för sjuksköterskemottagningarna, man skaffar erforderlig medicinsk-teknisk utrustning osv.

Men det är bara en enda ny, privat hälsocentral som öppnats till följd av Hälsovalet, Sensia i Kalmar. Det gör att befolkningen i många av länets kommuner inte får den valfrihet som var ett av syftena med reformen. I Oskarshamn kan man visserligen välja mellan tre olika offentliga hälsocentraler, men i Högsby och Vimmerby kan man inte ens det. I dessa båda kommuner finns bara en enda hälsocentral vardera och den är landstingsdriven. Hälsovalet har alltså inte lyckats stimulera någon landstingsläkare att knoppa av eller någon utifrån att etablera sig.

Till yttermera visso är flera vårdgivare bekymrade över sin framtid. De har gjort stora investeringar för att bygga upp sina mottagningar, men verkar kanske i en del av länet där patientunderlaget är tunt. Med det nya regelverket och de krav som ställs, ser de svårigheter i att få lönsamhet i verksamheten, även om de är beredda att minska sin egen lön. Särskilt påfallande blir det på mindre mottagningar.

Vid landstingsfullmäktige härom veckan tog jag upp debatten om det inte skulle vara idé att efter sommaren, ett år efter Hälsovalets införande, göra en utvärdering av hur utfallet blivit, som grund för eventuella justeringar i regelverket.

Den rödgröna landstingsmajoritetens svar var mer ideologiskt än seriöst. Man förringade de enskilda, seriösa entreprenörerna och viftade bort mina frågor genom att istället dra in riskkapitalbolag i skatteparadis i diskussionen. Tråkigt, tycker jag, att de väljer ideologiska skygglappar istället för att göra en seriös bedömning och utreda om något behöver justeras för att göra tillgången på primärvårdsläkare så bra som möjligt för medborgarna runt om i länet.

Det skulle vara mycket olyckligt om befintliga vårdgivare ser sig nödsakade att lägga ned sin verksamhet. Tyvärr tycks det vara vad som är på väg att hända i Överum, där Göran Nilsson drivit vårdcentralen i sju år, efter att landstinget gått bet på att klara bemanningen. Enligt VästerviksTidningen igår har nu personalen varslats om uppsägning.

Majoritetens företrädare Jessica Rydell (MP) försöker skylla på regeringen, men det lokala regelverket är det hon och hennes ännu rödare kollegor som ansvarar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar