fredag 1 mars 2013

Äldresjuksköterska höjer kvaliteten i vården


Gudrun Brunegård debatterar Kristdemokraternas motion om äldresjuksköterskor.

De allra flesta av primärvårdens patienter är äldre. Likaså de som har behov av sjukvård inom slutenvårdens specialiteter. Äldresjuksköterskor i sjukvården skulle höja kvaliteten i sjukvården och avlasta läkare vissa arbetsuppgifter. Jag beklagar att majoriteten inte vill ta steget och peka ut färdriktningen, genom att bifalla kristdemokraternas motion och inrätta äldresjuksköterskor i landstinget.

Härom veckan besökte socialminister Göran Hägglund (KD) Kalmar, för att tillsammans med regeringens äldresamordnare och representanter för Sveriges Kommuner och Landsting höra hur vi i länet arbetar för att förbättra vården av de mest sjuka äldre. Landstingsledningen valde då att lyfta fram äldresjuksköterskan vid Nybro och Emmaboda Hälsocentraler som ett gott exempel. Hon samordnar vården kring äldre på ett sätt som minskar patienters och anhörigas oro, underlättar för ansvarig läkare och förbättrar samverkan med den kommunala äldreomsorgen. Vi kristdemokrater har hört mycket gott om detta och vill vidareutveckla modellen och införa den i hela länet.

Vi menar att alla hälsocentraler borde ha sjuksköterska med särskild äldrekompetens och ansvar att samordna vården kring de mest sjuka äldre. Det kommer jag att kräva, när landstingsfullmäktige samlas denna vecka och ska behandla vår motion om äldresjuksköterska. Landstingsmajoriteten vill inte ge något sådant uppdrag till hälsocentralerna. Därigenom blir vården av de äldre ojämnt fördelad i länet och beroende av den enskilda hälsocentralens prioritering.

När det blir dags att uppdatera reglerna för Hälsoval Kalmar vill vi lägga in frågan om äldrekompetens generellt. I väntan på det ser vi inga hinder att uppmuntra landstingets egna hälsocentraler att fortbilda sin personal till en fördjupad kompetens inom området.

Det finns redan på flera håll i landet, t ex Region Skåne, Västra Götaland, med mycket goda erfarenheter.

I ett brev från Socialstyrelsen har motionen uppmärksammats. Vi får stöd i vår uppfattning att det skulle vara bra om man fick mer av geriatrik på hälsocentralerna och för att förbättra kontinuiteten i vården. Man pekar på att man i Västra Götaland kunna se att mycket läkarresurser skulle kunna användas effektivare om man införde äldresjuksköterskor som kan ta över mycket av uppföljning och kontakter med äldre patienter med psykisk ohälsa. Med tanke på att flertalet äldre som är svårt sjuka både har somatisk sjukdom och psykisk sjukdom borde äldresjuksköterskor vara idealiskt.

Men majoriteten vill inte ta detta viktiga steg och peka ut färdriktningen, utan väljer en modell där det är upp till varje enskild hälsocentral att avgöra om man vill ha en äldresjuksköterska. På så vis bygger majoriteten in en ojämlikhet i länet. Det beklagar jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar