måndag 18 mars 2013

Ambulanshelikopter i Kalmar län drar närmare!

Kristdemokraterna har varit och är det enda parti som kämpar för en ambulanshelikopter till länet.

Ändå ökar sannolikheten att Landstinget i Kalmar län inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att vara åtminstone delägare till sådan. Men det är knappast på grund av sinnesändring hos den styrande landstingsmajoriteten.

Övriga partier har som bekant varit kallsinniga, för att inte säga rent avståndstagande, beträffande ambulanshelikopter som ett sätt att möta befolkningens behov av trygga och säkra transporter, exempelvis mellan Öland och fastlandet och över skärgårdarnas alla långsträckta vikar och sund. Inte minst kan det finnas behov av snabb transport från något av länets tre sjukhus vidare till högspecialiserad vård i Linköping eller någon annanstans.

Dock pågår ett arbete på det nationella planet när det gäller den luftburna ambulanssjukvården, vilket vårt län inte kan bortse ifrån. Därför finns i den landstingsplan, som antogs i november 2012, skrivningar om detta. Med anledning av detta lyckades vi kristdemokrater få med övriga Allianspartier på ett yrkande om att man i samband med lokalförsörjningsplanen skulle se över behovet av landningsplatta för ambulanshelikopter vid länets sjukhus. Detta röstades ned av den rödgröna majoriteten.

Rapporten "Vård på vingar - nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård" från SKL visar att ökande koncentration av högspecialiserad vård kommer att öka behovet av luftburna transporter av patienter, för att föra dem till det sjukhus där rätt kompetens finns. Förslaget är att skapa en nationell organisation för ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan. Det första steget är samordnad upphandling, vilket det fanns stor samstämmighet vid en nationell konferens tidigare i år.

Vid landstingsstyrelsens arbetsutskotts möte härom dagen behandlades därför frågan om upphandling av luftburen ambulanssjukvård. Utredningen visade att det under 2012 genomfördes 43 ambulansflyg- eller helikoptertransporter av sjuka från länet. Ett problem är att länets två flygplatser ligger ett gott stycke från respektive sjukhus och inte har öppet dygnet runt. Ett annat problem är att det vid 20-30 % av de fall då man velat genomföra transport med helikopter så har inte vädret tillåtit det. Slutsatsen är att man behöver hålla öppet för både möjlighet till både flyg- och ambulanstransport, och att Landstinget i Kalmar län ska delta i den nationella upphandlingen av ambulansflygtransport. Så blev också beslutet.

Man kan undra om den rödgröna majoriteten inte börjar ångra att de avslog vårt yrkande i november. Det blir ju lite märkligt om man deltar i upphandling av ambulansflyg och helikoptrar, men inte ser över möjligheten att ha landningsplatta i anslutning till sjukhusen.

Ett observandum är att utredningen, såvitt jag kan se, omfattar transporter av patienter från de tre sjukhusen i länet till kliniker med högspecialiserad vård, dvs universitetsklinikerna. Det skulle vara intressant att se även flödet till sjukhusen, med patienter som insjuknar exempelvis i oländig terräng eller med långa transporter runt vikar och sund, som skedde med ambulanshelikopter - eller som hade mått bättre av en sådan transport.

Jag inser att sådan statistik är svår att få fram, men min ståndpunkt är tydlig: Med en ambulanshelikopter stationerad i länet skulle många patienter kunna få hjälp att snabbare ta sig till sjukhuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar