onsdag 6 juli 2011

Sjuksköterskeutbildning med kvalitetssäkring

I det nyss avslutade rikstinget antogs min motion om att kvalitetssäkra sjuksköterskeutbildningens praktiska del. Det är något man som motionär får känna sig stolt över, eftersom mycket få motioner antogs. De allra flesta ansågs besvarade eller avslogs.

Bakgrunden till motionen ligger i skillnader i hur de olika sjukvårdshuvudmännen, dvs landstingen, lägger upp den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som resultat ser man idag väldigt skiftande kvalitet på vad de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan utföra. I många fall kan man, trots fullt genomgången legitimerad utbildning, inte arbeta på egen hand.

Det finns exempel på sjuksköterskor som inte kan injicera en spruta, sätta dropp, nål eller kateter. Istället får i många fall arbetsgivaren se till att utbilda sjuksköterskan i arbetsmoment som rätteligen borde ha ingått i grundutbildningen, för att skickliggöra sjuksköterskan till självständigt arbete.

Mitt förslag innebär att kristdemokraterna nu i regering och riksdag ska verka för en kvalitetssäkring av sjuksköterskeutbildningarnas praktiska del, så att en legitimerad sjuksköterska på grundnivå besitter vissa specificerade färdigheter, för att kunna bedriva självständigt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar