fredag 13 maj 2011

Bäst före-datum på politiska beslut?

Interpellation av Gudrun Brunegård och Chatrine Pålsson Ahlgren till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson

Försämringar vid akutmottagningen i Oskarshamn?

I samband med strukturbesluten 2003 förändrades verksamheten vid akutmottagningen i Oskarshamn. En helhetslösning utformades utifrån mellanlänets specifika förhållanden och förutsättningar, för att tillgodose patientens behov av trygg och tillgänglig sjukvård. På så sätt samverkar medicinjouren med distriktsläkarjouren lokalmässigt och i fråga om personal, för att kombinera medicinsk säkerhet och effektivt resursutnyttjande. Syftet med samverkan mellan sjukhuset och primärvården är att kunna ge akut sjukvård dygnet runt för befolkningen i mellanlänet. I Landstingsplan 2004-2006 beskrivs verksamheten så här:

"Akutmottagningen i Oskarshamn bemannas kvällar och helger med distriktsläkarjour förutom medicinsk primärjour dygnet runt. Primärjouren vid kirurgkliniken i Oskarshamn dras in från och med kl 17.00. Därefter ska det finnas en samordnad beredskapslinje läkare för kirurgi/ortopedi. Befintlig distriktsläkarjour bibehålles."

Detta beslutades av landstingsfullmäktige den 27 november 2003 i total enighet. Sedan dess har snart åtta år gått. Under våren 2011 genomförs en omvärldsanalys av Kairos Future, som enligt uppgift ska ligga till grund för eventuella, nödvändiga förändringar för att ge Oskarshamns sjukhus goda förutsättningar att möta framtiden. Konsultgruppens sammanställning och slutsatser utifrån omvärldsanalysen har ännu inte presenterats.

Den 2 maj meddelades att ett tjänstemannabeslut fattats att flytta ut primärvårdsjouren från sjukhuset. Vi ifrågasätter förfaringssättet att politiskt fattade beslut ändras utan nytt beslut av samma beslutande församling. Förfaringssättet är ett bekymmer, men ändå inte det allvarligaste. Det som är verkligt allvarligt är vad som händer med akutmottagningen på sjukhuset ur ett patientperspektiv. Vi är också starkt oroade att den trygghet som samverkan mellan primärvårds- och medicinjour har inneburit nu raseras. Vad blir då kvar av sjukhusets akutmottagning?

Efter att ha tagit del av vad som sker, utan att man inväntat resultatet av det pågående konsultarbetet, finns skäl att undra vilka fler förändringar som planeras, utan att majoriteten har för avsikt att ta upp dem för politiska beslut. Vi vill därför ställa följande frågor:

- Vilka blir konsekvenserna för patienterna i Oskarshamn och övriga mellanlänet av de förändringar som nu ska genomföras?

- Vad blir effekten för sjukhusets akutmottagning under kvällar och helger efter utflyttningen av primärvårdsjouren, i form av förändrat personalbehov och ökade kostnader på grund av dubbla jourlinjer utan samordningsmöjligheter?

- Finns det några ytterligare förändringar som beslutats eller planeras på tjänstemannanivå, som kommer att påverka akutmottagningen i Oskarshamn?

- Är du nöjd med en ordning där beslut fattade i bred politisk enighet ändras eller undanröjs utan ny politisk prövning och utan tydlig delegation från fullmäktige?

- Anser du att ett politiskt fattat beslut förlorar sin giltighet efter en tid och kan ändras genom tjänstemannabeslut? Efter hur lång tid anser du i så fall att ett fullmäktigebeslut kan ändras genom tjänstemannabeslut? Vem avgör i så fall vilka fullmäktigebeslut som inte behöver upp till ny politisk prövning innan en förändring kan ske?

- Vilka andra delar av strukturbesluten från 2003 har du delegerat till tjänstemännen för ändring utan öppen debatt och politisk prövning i fullmäktige?

Vimmerby och Mönsterås den 12 maj 2011

Gudrun Brunegård Chatrine Pålsson Ahlgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar