fredag 8 februari 2013

Patientsäkerhet när Bästa sjukhusmaten införs

Landstinget i Kalmar län
Landstingsfullmäktige
Interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg (S)

I Landstingsplan 2013 – 2015, som beslutades av landstingsfullmäktige i november, beskrivs en satsning på att förbättra kvaliteten på sjukhusmaten, under rubriken Bästa sjukhusmaten. I olika sammanhang har även införandet av effektivare förrådshantering, så kallad Best service, beskrivits.

Båda projekten är vällovliga, men kräver noggrann planering för att inte riskera att påverka patientsäkerheten i negativ riktning. Båda bygger på att undersköterskeresurs konverteras till servicepersonal, i form av måltidsvärdar och förrådspersonal. Undersköterskeresursen på avdelningarna kommer därmed att tunnas ut. Enligt uppgift förväntas ett ännu ospecificerat antal tjänster försvinna i slutänden genom den förväntade effektiviseringen. Vid första påseende kan det förefalla gå på ett ut; avdelningspersonalen får även idag avsätta tid för de sysslor som ska utföras. Den stora skillnaden är att med det nya systemet kommer extern personal och utför enskilda arbetsmoment, utan att besitta den helhetsbild av patienterna som avdelningspersonalen har.

Förrådssysslorna brukar idag utföras under lugna perioder på arbetspassen. Om något akut inträffar på avdelningen under tiden kan förrådsansvarig undersköterska avbryta det hon eller han håller på med och genast rycka in där det behövs. Med extern servicepersonal försvinner den möjligheten.

Vi ser en uppenbar risk för att patientsäkerheten kan komma att påverkas av den tilltänkta organisationen med måltidsvärdar. Det krävs kunskap hos dem som ska servera maten. Det kommer även att kräva ett omfattande rapporteringssystem för att garantera att rätt patient får rätt kost och med rätt konsistens, när den som ska servera måltiderna inte har den djupa kännedom om patienterna som avdelningspersonalen har. Samtidigt finns risk att vårdpersonalen går miste om viktig information om hur patienten fungerar i måltidssituationen. Måltidsvärden behöver rimligtvis ha god sjukvårdskunskap, för att kunna iaktta eventuella reaktioner hos patienterna under måltiden, och måste ha kompetens att kunna ingripa om patienten sätter i halsen eller vid eventuell hastig försämring i grundsjukdomen. Tid måste avsättas för avrapportering av iakttagelser till avdelningspersonalen efter måltiden.

För att förebygga risken att patientsäkerheten ska påverkas negativt menar vi att det är av yttersta vikt att kravspecifikationen för måltidsvärdarna och framtagande av arbetsbeskrivning sker i nära samförstånd mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Landstingsservice.

Med anledning av ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:

· Vilka åtgärder vidtar du, som ansvarig för länets sjukhus, för att förebygga att patientsäkerheten försämras som följd av de planerade förändringarna?

· Hur många underskötersketjänster per avdelning beräknas konverteras till förråds- och måltidsfunktionerna?

· Är hälso- och sjukvårdsförvaltningen involverad i arbetet med att ta fram kravprofiler och arbetsbeskrivningar för måltidsvärdarna?

Kalmar den 7 februari 2013
Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar