tisdag 5 juni 2012

Samverkan mellan slutenvård och primärvård

Interpellation till landstingsråden Lena Segerberg (S) och Jessica Rydell (MP)
(... som, på grund av landstingsfullmäktiges regelverk kring när interpellation får lämnas in, har omformulerats till en fråga, med kortare brödtext och enbart fråga nr 2)

Samverkan mellan slutenvård och primärvård för patientens bästa

En av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är att få resurserna att räcka till, i en tillvaro med större andel äldre, mer högteknologiska behandlingsmetoder och effektiva men dyra specialistläkemedel. Ett mål är att tillhandahålla vården på det mest effektiva sättet. Olika projekt pågår, bland annat för att för att ta fram evidensbaserade behandlingsmetoder, riktlinjer och vårdplaner för olika diagnoser och sjukdomstillstånd.

En god tumregel brukar vara att delaktighet ger de bästa förutsättningarna för följsamhet till de riktlinjer som tas fram. Som motsats till detta finns stor risk att följsamheten blir sämre om man inte känner delaktighet eller meningsfullhet eller om känslan av sammanhang brister.

De flesta är överens om att primärvården ska utgöra grunden i hälso- och sjukvårdens struktur. Den absoluta majoriteten av alla hälso- och sjukvårdande insatser ska utföras där.

Det arbete som pågår inom slutenvården, med att ta fram vårdprogram kring olika diagnoser och sjukdomsgrupper, resulterar inte sällan i att fastställa vilka moment av utredning och behandling som ska utföras inom sjukhusets verksamhet och vilka delar som primärvården ska hantera. I en del fall görs detta vårdplanearbete ensidigt av slutenvården. Primärvården underrättas i efterhand om innehållet i vårdprogram som beslutats av slutenvården. Under ett antal år har primärvården upplevt att allt fler uppgifter som tidigare utförts av slutenvården nu lagts över på primärvården, utan att motsvarande resurser följt med. Ett aktuellt exempel är diabetesvården.

· Vad anser ni att man kan göra för att stärka och stimulera samverkan och delaktighet mellan slutenvård och primärvård, för att samarbetet kring patienten ska bli optimalt?

· Vilka resurser bedömer ni att primärvården behöver i framtiden för att klara sitt uppdrag, om allt fler uppgifter överförs från slutenvården?

· När kommer de sedan länge beställda uppdragsbeskrivningarna för slutenvården respektive primärvården att redovisas för landstingsstyrelse och fullmäktige?

Kalmar den 29 maj 2012
Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar