måndag 20 februari 2012

Dags för nytt helhetsgrepp om framtidens sjukvård i Oskarshamn!

Landstingsfullmäktige fattade den 26-27 november 2003 enhälligt beslut gällande omfattande förändringar för hälso- och sjukvården i Kalmar län. Inte minst förändrades uppdraget kraftigt för den akuta verksamheten vid Oskarshamns sjukhus. Besluten utformades dock för att en förändrad, men ändå sammanhållen akutsjukvård skulle finnas för befolkningens trygghet i mellanlänet:

• ”Oskarshamns sjukhus är kvar som akutsjukhus med akutmottagning dygnet runt genom medicinjour hela dygnet, distriktsläkarjour kvällar och helger samt kirurg/ortopedberedskapslinje efter klockan 17.00 vardagar samt helger
• Hjärtverksamheten på Oskarshamns sjukhus bibehålls
• Ortopedkliniken i Oskarshamn profileras för att utgöra en resurs för hela länet
• Ortopedkliniken i Oskarshamn blir elektiv enhet och profileras för att utgöra en resurs för hela länet.
• Kliniken vid Oskarshamns sjukhus ska fortsättningsvis inrikta sin verksamhet mot elektiv kirurgi.
• Öppenvårdsmottagningarna på Oskarshamns sjukhus fortsätter i form av konsultmottagningar och en gemensam enhet för denna verksamhet tillskapas.
• Ingen akut operationsverksamhet nätter och helger vid Oskarshamns sjukhus. Kostnadsreducering inkl kirurgisk verksamhet görs med 25,0 Mkr.
• Anestesisjuksköterskejour finns nätter och helger, anestesiläkare i beredskap.
• Akutmottagningen i Oskarshamn bemannas kvällar och helger med distriktsläkarjour förutom medicinsk primärjour dygnet runt.
• Primärjouren vid kirurgkliniken i Oskarshamn dras in från och med kl 17.00. Därefter ska det finnas en samordnad beredskapslinje läkare för kirurgi/ortopedi. Befintlig distriktsläkarjour bibehålles.

När det gäller omfattningen skall Oskarshamns sjukhus tillhandahålla invärtes medicinsk sjukvård dygnet runt och därmed skall det finnas en primärjourslinje, läkare, dygnet runt. När det gäller kirurgi och ortopedi skall en samordnad beredskapslinje, läkare, finnas för dessa verksamheter efter klockan 17.00 måndag - fredag samt helger. Inom sjukhuset skall det därtill finnas en anestesisjuksköterska i jour efter klockan 17.00 måndag - fredag samt helger. Under samma tider en anestesiläkare i beredskap. För kirurgi ska det dagtid finnas en läkare i primärjour.”


Åtta år har gått sedan dess. Under dessa år har ett antal förändringar gjorts, som har rubbat den helhetstanke som fanns i beslutet 2003, ibland utan formella politiska beslut.

När kirurgkliniken i Oskarshamn knöts till Länssjukhuset i Kalmar i KalOskar-projektet, förändrades förutsättningarna för kirurg/ortopedberedskapslinjen efter kl 17.00 från A-beredskap med 30 minuters inställelsetid till B-beredskap med två timmars inställelsetid. Sedan 1 januari 2012 gör kirurgjouren inte längre ortopedbedömningar dagtid.

När primärvårdsjouren den 1 september 2011 flyttade från Oskarshamns sjukhus till Slottsgatans Hälsocentral försvann även den breda kompetens som allmänläkare besitter från sjukhuset. På akutmottagningen återstår nu medicinjour dygnet runt och kirurgjour vardagar kl 8-17.

Den nya situationen innebär oklarheter för patienterna om vart de ska vända sig med sina krämpor. Ibland är det Västervik, ibland Kalmar, ibland primärvårdsjouren Slottsgatan och ibland medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus. Även sjuktransporter tycks ha svårt att reda ut vad som gäller. Resultatet är att många invånare i mellanlänet upplever stor otrygghet.

I Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan för 2012 aviseras förändringar gällande radiologi-jour i Oskarshamn. Det behöver klarläggas vad det får för konsekvenser.

Det är inte rimligt och knappast förenligt med landstingets mål om Sveriges bästa patientsäkerhet att värdefull tid förloras då patienten söker sig fram till rätt vårdinstans. Att Oskarshamns sjukhus betjänar några av länets största arbetsplatser, däribland ett kärnkraftverk, minskar inte betydelsen av största möjliga tydlighet gentemot befolkningen om vad som gäller.

De ovan citerade förändringarna beslutades gemensamt av samtliga partier i fullmäktige. Det är nu dags att ta ett nytt gemensamt krafttag för att forma och stabilisera sjukvårdsstrukturen i mellanlänet. Oskarshamns sjukhus uppdrag och status måste klargöras. Vi räcker därför ut en hand till majoriteten med målet att bygga en stark och hållbar hälso- och sjukvård, inklusive akutsjukvård i Oskarshamn.

Kalmar den 20 februari 2012

Christer Jonsson,Centerpartiet

Henrik Yngvesson, Moderaterna

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

Pierre Edström, Folkpartiet Liberalerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar