måndag 26 september 2011

Patientens rätt i sjukvården

I våras tillsattes en Alliansarbetsgrupp för att belysa olika aspekter och ta fram förslag till hur patientens rätt kan stärkas i Landstinget i Kalmar län. I gruppen ingick Monica Ljungdahl (M), Eva-Lena Fungmark (C), Arne Sjöberg (KD) och Åke Aldman (FP). Allianssamordnaren Johan Gustafsson var sekreterare och själv fick jag förtroendet att leda gruppens arbete.

Arbetsgruppen har fokuserat på fyra aspekter av patientens rätt:

• Patientens rätt till trygg och säker vård
• Stärkt patientinflytande över vården
• Patientens rätt till eget val av vårdgivare genom Hälsoval och vidgat vårdval
• Patientrörlighet inom landet respektive inom ramen för EU-direktivet

Under några månader har gruppen mött olika företrädare för såväl patientorganisationer och landstingets utvecklingsenhet som regeringens utredare av patienträtt, Johan Assarsson, tidigare landstingsdirektör i Kalmar län.

För några dagar sedan offentliggjordes rapporten i samband med en presskonferens. Den 9 november kommer det att anordnas ett seminarium på temat, där våra förslag kommer att presenteras och diskuteras med patientorganisationer, anhörigföreningar, fackförbund och pensionärsorganisationer.

Gruppens arbete utmynnade i ett antal förslag som Alliansen kommer att använda i arbetet under mandatperioden.

Förslagen blev bland annat följande:

• Ett ledningssystem kommer att finnas för kvalitet och patientsäkerhetsarbete. Alliansen föreslår att det även finns ett ledningssystem för gott bemötande i vården.

• Kontinuiteten måste stärkas genom trygg överrapportering mellan olika vårdenheter.

• För att förbättra bemötandet av patienterna vill vi initiera en långsiktig och kontinuerlig utbildning i etik och bemötande för alla personalgrupper som kommer i direkt kontakt med patienter.

• Alla patienter med omfattande vårdbehov ska ha rätt till en egen, patientansvarig läkare i primärvården och vid behov även en i slutenvården, för att öka kontinuiteten.

• Patienten ska ha ett telefonnummer in i vården.

• Alliansen föreslår att landstingsdirektören utreder hur ett vårdlotssystem för patienter med omfattande vårdbehov kan utformas i Landstinget i Kalmar län.

• Alliansen föreslår att Landstinget i Kalmar län inför ett tidsbokningssystem där patienterna får möjlighet att boka sitt vårdbesök minst tre månader i förväg.

• Patienten har rätt att veta vad nästa steg är i den egna vården. Alliansen föreslår att varje patient i samband med besök i sjukvården får med sig tid för återbesök alternativt tid för återkopplande telefonsamtal.

• Alliansen föreslår ett utvidgat vårdval i Kalmar län och att det utreds vilka specialiteter som skulle kunna upphandlas genom LOV fr.o.m. januari 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar