söndag 16 december 2012

Nya satsningar på äldre och psykiskt sjuka


Härom dagen var jag i SKL:s Primärvårds- och äldreomsorgsberedning med och godkände överenskommelsen med regeringen om nästa steg i satsningen på de mest sjuka äldre och för personer med psykisk ohälsa.

Med Göran Hägglund (KD) som socialminister och Maria Larsson (KD) som barn- och äldreminister har Alliansregeringen gjort större satsningar på att förbättra vård och omsorg om de mest sjuka äldre än vad någon tidigare regering har gjort. Totalt under mandatperioden satsas 4,3 miljarder kronor på att knyta ihop och skapa en helhetssyn mellan den kommunala äldreomsorgen och landstingets hälso- och sjukvård. Idag godkände vi i SKL:s Primärvårds- och äldreomsorgsberedning nästa steg i överenskommelsen, som omfattar 1 115 500 000 kronor för 2013.

Pengarna går bland annat till att förbättra vården vid demenssjukdom och vården i livets slutskede.

I en annan överenskommelse satsar regeringen 687 500 000 kronor på att förbättra den psykiatriska vården för de båda prioriterade målgrupperna, barn och unga respektive personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Under mandatperioden har Alliansregeringen fördubblat anslagen till psykiatrin jämfört med tidigare.

Det gäller bland annat att öka tillgängligheten till den så kallade första linjens vård och omsorg för barn och unga som mår dåligt och att utveckla kommunernas och landstingens strategier för hälsofrämjande insatser och råd och stöd på rätt nivå för barn som mår psykiskt dåligt eller är i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa. Man ska också utveckla kvalitet och metoder för den psykiatriska heldygnsvården, för vuxna som behöver läggas in på grund av svårare psykiatrisk problematik.

Jag är stolt att kunna konstatera att med kristdemokratiska ministrar prioriteras några av hälso- och sjukvårdens svagaste grupper, de mest sjuka äldre och personer med psykisk ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar