tisdag 11 december 2012

Familjecentral i Vimmerby närmar sig!

I en familjecentral finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i gemensamma lokaler. På så vis blir det en naturlig samverkan med barnet och familjen i centrum. Till den öppna förskolan blir det naturligt för alla att komma med sina barn, kanske särskilt under föräldraledigheten, men även därefter. Där får man träffa andra föräldrar och kan se och lära av hur andra föräldrar hanterar sitt barn i olika situationer, samtidigt som man har tillgång till erfaren personal att fråga till råds.

Genom att flera professioner arbetar sida vid sida finns flera kompetenser som kompletterar varandra. En familj som behöver stöd i någon situation kan lätt och odramatiskt hänvisas till rätt person i arbetslaget. På så sätt blir remisser onödiga och tiden från det att behovet upptäckts tills man får hjälp blir kortast möjliga.

Enligt Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har familjecentraler dokumenterat goda effekter och stärker familjerna genom att ge stöd till föräldrarna. Med trygga föräldrar får barnen en tryggare uppväxtmiljö.

Familjecentraler är bra för alla och kan vara helt avgörande för några få, som lever i en särskilt utsatt situation, och som riskerar ett framtida utanförskap, med stora samhällsekonomiska kostnader längre fram i livet.
I de större kommunerna i Kalmar län finns det redan en eller flera och i några av de mindre kommunerna har beslut fattats och planering pågår. Landstinget har länge haft ambitionen att det ska finnas en familjecentral i varje kommun. Det var faktiskt jag själv, i rollen som politisk sekreterare under mandatperioden 2002-2006, då kristdemokraterna ledde landstinget, som medverkade till att en sådan formulering fördes in i landstingsplanen, en ambition som följande röd-grön majoritet hållit fast vid.

Eftersom familjecentraler är ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting, så krävs ju att båda parter är med på tåget för att det ska bli något av det. Många av de mindre kommunerna i länet har haft svårt att prioritera och finansiera för sin del av verksamheten. Därför har det i bland annat Vimmerby tagit tid.

Vimmerby är en kommun som många med rätta förknippar med barn och familjer. Vi kristdemokrater ser familjen som en av samhällets viktigaste institutioner, en levande organism där barn och vuxna kan få omsorg och villkorslös kärlek och där man som enskild person tillåts växa, mogna och i sin egen takt lära sig att ta ansvar. Familjen är samhällets minsta byggsten och kan i olika skeden behöva stöd.

Vi kristdemokrater har i många år på olika sätt drivit frågan om familjecentral i Vimmerby. Bland annat skrev jag en motion till kommunfullmäktige redan 2004. Den avslogs i fullmäktige 2006, med hänvisning till den verksamhet med tidiga insatser som socialtjänsten då bedrev. Man beaktade inte mina invändningar om att tidiga insatser till familjer i kris inte kan ersätta behovet av generella insatser och förebyggande arbete.

Sedan dess har stora delar av socialtjänsten förändrats. Det mycket uppskattade familjestödet Bubblan har lagts ned. Våren 2011 såg vi allt starkare behov av en grundläggande, förebyggande verksamhet med stöd i föräldraskapet till alla föräldrar i kommunen och med möjlighet till tidig upptäckt och stöd till dem som särskilt behöver det.

Jag skrev då tillsammans med Elisabeth Lago Nilsson och Torbjörn Sandberg en motion till kommunfullmäktige, för att åter föra upp frågan om familjecentral på dagordningen. Vid senaste kommunfullmäktige beslutades att bifalla motionen. Därmed får barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att inleda planering av en familjecentral i Vimmerby i samråd med landstinget. Beslutet innebär också att medel för familjecentral ska avsättas i kommande budgetar.

Jag är övertygad om att en familjecentral kan bidra till att stärka familjerna i Vimmerby och därmed också bidra till ett starkare och mer livskraftigt samhälle. Därför gläder jag mig åt att planeringen nu äntligen kan börja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar