onsdag 21 december 2011

Dörrarna öppna åt båda håll

Anförande vid Landstingsfullmäktige den 21 december 2011

Angående regionfrågan och avsiktsförklaringen

Presidium – ledamöter – åhörare

Vi har samlats till ett extra sammanträde denna julvecka, inte för att i första hand utväxla julhälsningar eller ens för att formulera julönskningar. Vi har insett att vi i högsta grad själva måste ta tag i och vara delaktiga i att utforma vår framtid.

Samtidigt har vi ödmjukt tvingats inse att vi är en del av världen, där vi i Kalmar län är beroende av våra grannlän.
För infrastrukturen, som inte funkar om trafiken stannar vid våra gränser.
För den allt självklarare och mer utvidgade arbetsmarknaden, där många varje dag gladeligt pendlar över tio mil, över både flera kommungränser och länsgränser.
För studier och utbildning, där många studerar och pendlar över länsgränser, både norr- och västerut.
För sjukvårdens utveckling, med allt mer avancerade undersöknings- och behandlingsmetoder, som kräver ett större befolkningsunderlag, både för att finansiera resurser och för att upprätthålla kompetens för allt smalare specialistkunskaper.

Det har varit många drömmar som uttryckts när det gäller fördelarna med olika regionbildningar. ”Om vi bara finge vara med de stora kompisarna på andra sidan gränsen, då skulle allt bli så mycket enklare”.

Men låt oss inte förledas att bli som Flickan med svavelstickorna, som värms av en snabbt uppblossande dröm, som snart slocknar för den kalla verkligheten.

Det förslag vi ska ta ställning till idag har många osäkerhetsfaktorer.

Det är ingen hemlighet att kommunerna i norra delen av länet känner större samhörighet med Jönköping och Östergötland än med Skåne. Flera partigrupper har under lång tid sett ett samlat Småland, Öland med Östergötland och Blekinge, som sitt förstahandsalternativ för hur en större region skulle se ut. Det skulle ha förutsättningar att bli en region med en naturlig geografi och med i många stycken redan upparbetade samarbetsformer och en regional identitet.

Skåne känns för många, även ledande personligheter i Kalmar-området och södra länsdelen, både stort och avlägset.

Men vi är som sagt beroende av vår omvärld. När Kronoberg och Blekinge vill samarbeta med Skåne, så påverkar det oss, särskilt här i södra delen av länet, även om partierna i vare sig Skåne eller Kronoberg är överens och det finns väl kända spänningar även inom partierna.

När samtidigt Jönköping vill bilda egen region och först på längre sikt kan tänka sig att bilda en större region, då påverkar det naturligtvis oss också.

För att inte hamna utanför diskussionerna med Kronoberg och Blekinge accepterar vi kristdemokrater den första att-satsen, även om många känner en tveksamhet inför våra möjligheter att hävda vår rätt och få en rättvis och likvärdig del av utvecklingsmedel från Skåne. Där måste den fortsatta processen visa på att ingen länsdel hamnar i strykklass, innan det slutgiltiga beslutet fattas.

Men för att samtidigt hålla igång samtalen och förhandlingarna med Jönköping och Östergötland, så vill vi samtidigt understryka betydelsen av den andra att-satsens sista mening i föreliggande förslag. Med att ”analysera” förutsätter vi att man aktivt diskuterar och förhandlar parallellt med diskussionerna med den sydsvenska varianten.

Den fortsatta processen – åt båda håll – förutsätter att samtliga partier och länsdelar finns representerade.

I landstingsstyrelsen lade Kristdemokraterna en protokollsanteckning. Vi har sedan dess fört samtal om agerande i fullmäktigebeslutet. Vi har haft en förhoppning att kunna utforma en gemensam protokollsanteckning med större bredd. Det har dock inte visat sig vara möjligt.

Mot denna bakgrund lägger den kristdemokratiska landstingsgruppen ett alternativyrkande:

Landstingsfullmäktige föreslås besluta

Att ställa sig bakom och godkänna avsiktsförklaringen om regionbildning i södra
Sverige med Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne som ingående delar,

Att parallellt utreda olika regionindelningsalternativ tillsammans med övriga
smålandslän, Östergötland och Blekinge samt

Att tillsammans med regionförbundet belysa för- och nackdelar med olika
Regionindelningsalternativ avseende flerkärnighet, demokratiskt inflytande,
hälso- och sjukvård samt tandvård, regional utveckling, kommunikationer och
kollektivtrafik, kultur m.m., innan slutgiltigt beslut om ansökan fattas.

Vi vill alltså hålla dörrarna öppna åt båda håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar